Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

REDOGÖRELSE 2005

 

Datum

 

Finansutskottet

2006-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2005

 

Finansutskottet avger härmed i enlighet med 36a § 4 mom. lagtingsordningen för landskapet Åland sin årliga redogörelse till lagtinget över de ärenden rörande tjänste- och arbetskollektivavtal som utskottet har behandlat.

 

Avtal som utskottet har godkänt

 

Utskottet godkände den 21 juni 2005 ett ramavtal om anställningsvillkoren för landskapets tjänstemän. Enighet om tjänstekollektivavtalet uppnåddes vid förhandlingar den 8 juni 2005 mellan Ålands landskapsregering och Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC r.f.

     Utskottet konstaterade under beredningen att de avtalsvillkor som parterna har enats om innebär merutgifter i förhållande till tidigare tjänstekollektivavtal. Utskottet hade ingenting att invända mot förhandlingsresultatet.

 

Avtal som utskottet har antecknat sig till kännedom

 

Den 22 november 2005 avtalades med Akava-Åland r.f., Fackorganisationen för offentliga arbetsområden på Åland, FOA-Å r.f., Tehys fackavdelning på Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. och Ålands tekniska funktionärsorganisationers centralförbund, ÅTFC r.f. om justeringar av löne- och andra anställningvillkor för A- och C-löneklassavlönade tjänstemän. Avtalet gäller från den 1 oktober 2005.

 

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen har ordföranden Gun Carlson, ledamöterna Torbjörn Eliasson, Peter Grönlund och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Åke Mattsson deltagit.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finansutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänste- och arbetskollektivavtal för år 2005 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 9 mars 2006

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson