Finans- och näringsutskottets utlåtande

Finans- och näringsutskottets utlåtande över näringsrätt och näringstillstånd

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

UTLÅTANDE nr 1/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2020-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lag- och kulturutskottet

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets utlåtande

Näringsrätt och näringstillstånd

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 5/2021-2022

·      Lag- och kulturutskottets begäran om utlåtande

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Lag- och kulturutskottet har med hänvisning till 56 § arbetsordningen för Ålands lagting inbegärt finans- och näringsutskottets utlåtande över lagförslaget.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget innebär en nödvändig förnyelse av den rättsliga grund som finns för upprätthållandet av ett reglerat utövande av näring och för de näringstillstånd som krävs för detta. Lagen normerar till stor del redan etablerad praxis när det gäller de formella kraven i samband med tillståndsprocessen för näringsrätt.

     Utskottet har erfarit att näringslivet ställer sig positivt till lagförslaget och att man inte anser att kravet på att en styrelsemedlem ska inneha åländsk hembygdsrätt skulle utgöra ett hinder för etablering på Åland.

     Utskottet har erfarit att det utanför Åland kan finnas uppfattningar om att det inte går att etablera näringsverksamhet inom landskapet om man är ett icke-åländskt företag. Utskottet anser det därför vara av största vikt att de faktiska kraven för att idka näringsverksamhet blir allmänt kända i vår omvärld för att möjliggöra en fortsatt positiv utveckling av det åländska näringslivet. Det är viktigt att språkskyddet kan värnas utan att det skapar hinder för näringsidkarna och att internationellt verkande bolag kan fungera från Åland.

     Utskottet är av den åsikten att näringstillstånden på sikt ytterligare bör förenklas och till exempel utvecklas mot ett anmälningsförfarande.

     Utskottet önskar fästa lag- och kulturutskottets uppmärksamhet på användningen av tillfälliga näringstillstånd enligt 17 §. De flesta större nationella och internationella affärskedjor bedriver sin verksamhet via ett nationellt bolag och kommer därför vid etablerandet av en verksamhetspunkt på Åland inte kunna uppfylla rekvisiten för att erhålla ett permanent näringstillstånd enligt 15 §. I villkoren för ett tillfälligt näringstillstånd står det att en förlängning av det initialt beviljade tillfälliga näringstillståndet om fem år endast kan förlängas om det finns särskilt vägande skäl. Detta innebär i praktiken att ett företag kan välja att inte etablera sig på Åland eftersom risken för att man tvingas lämna landskapet efter fem år inte kan uteslutas. 

     Vidare önskar utskottet uppmärksamma formuleringen i 15 § 2 mom. 3 pt. gällande kravet på en faktisk anknytning till den juridiska personen. Avsikten är att förhindra att det uppstår bulvanförhållanden och i detaljmotiveringen anges branschkännedom och sakkunskap som exempel på en styrelsemedlems anknytning. Utskottet anser att det finns en risk för att formuleringen blir ett stadgande utan betydelse, eftersom begreppet anknytning i praktiken blir svårdefinierat.

    

 

 

Ärendets behandling

 

Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Harry Jansson, ministern Fredrik Karlström, rättssakkunnige Rasmus Lindqvist samt verkställande direktören Jan-Erik Rask vid Ålands Näringsliv.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, vice ordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Johan Lindström, Robert Mansén och Jörgen Strand samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lag- och kulturutskottet vid uppgörande av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 17 mars 2022

 

 

 

Ordförande

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

 

Sten Eriksson