Finansmotion 1/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 1/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 44.05 Allmänna stöd till kommunerna

 

 

Det ekonomiska läget för de flesta av de åländska kommunerna är synnerligen bekymmersamt. Orsakerna till att i princip alla kommuner i nästa års  budgeter räknar med ett underskott, i några fall t.o.m. på en nivå som  borde  oroa de finansansvariga inom landskapsregeringen, är många och relativt  lätta att  identifiera. Av de viktigaste faktorerna kan följande lyftas fram:

·         Ett allt större utgiftstryck inom äldre- och specialomsorgen samt missbrukarvården;

·         En kringskuren skattebas till följd av den utökade avdragsrätten för den enskilde skattebetalaren;

·         Reducerade landskapsandelar;

En överföring av utgiftsansvaret för lärarpensionerna från landskapet till kommunerna 2003;

·         En fördelning av skatterna som gör att finska staten tar hand om alla kapitalskatteinkomster samtidigt som allt fler medborgare övergår till kapitalbeskattning;

·         Ett system där kommunerna inte får ta del av de kapitalskatteinkomster självstyrelsen erhåller via rådande ekonomiska system Åland-Finland;

·         Sjunkande inkomster från samfundsskatten till följd av passagerarsjöfartens problem med lönsamheten.

 

De av landskapsregeringen föreslagna budgetöverföringarna till kommunerna under år 2006 bedöms med hänvisning till ovan nämnda faktorer som otillräckliga. Skattegottgörelsen, dvs. den s.k. flitpengen, beräknas även under nästa år inbringa närmare 20 miljoner euro tack vare att ålänningarna har en skatteförmåga som går långt utöver befolkningsnumerären. I och med att kommunerna via den finska staten berövats sin andel av kapitalinkomsterna finns det skäl att överväga ett system där landskapet internt överför en del av skattegottgörelsen tillbaka till kommunerna, dels för att stimulera till satsningar på företagande, dels för att lindra det ökande trycket på höjd kommunalskatt.

     En rimlig nivå på denna återbetalning till kommunerna vore att en fjärdedel av skattegottgörelsen erlades som kompensation till kommunerna. Kompensationen skulle således utgöra 5 miljoner euro. Fördelningen mellan kommunerna sker lämpligast i förhållande till antal invånare i och med att ett sådant system säkerställer att samtliga delar av Åland kommer i åtnjutande av kompensationen.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att lagtinget under motiveringen till kapitel 44.05 Allmänna stöd till kommunerna inför ett nytt stycke enligt följande: ”Landskapsregeringen kommer med ett förslag till kompensation till kommunerna i tredje tillägg till budgeten för år 2005.”

 

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson