Finansmotion 10/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 47.21.40 Särskilda understöd för skogsbruket

 

 

Alternativa bränslen har alltmer kommit i fokus, vilket delvis beror på de höga oljepriserna men också på att världens reserver av fossila bränslen är begränsade. Med dagens förbrukningstakt skulle tillgångarna vara slut inom 30-40 år.

     Skogsbruket är ett område där man skulle kunna öka produktionen av alternativa bränslen på Åland. Genom att använda skogsprodukter som energi minskas belastningen på miljön genom att utsläppen av kväveoxid och svavel minskas.

     Landskapsregeringen skriver i de allmänna motiveringarna att möjligheterna att utnyttja skogen som bas för alternativ energi förbättras i och med den satsning som görs på ett biobränslebaserat kraftverk. Detta stämmer också överens med landskapsregeringens målsättning om att lantbruksföretagen behöver diversifiera sig och söka fler inkomstmöjligheter.

     Undertecknade anser att ett stöd för tillvaratagande av energivirke i första gallring innebär att skogsägarna blir mera självverksamma. Motsvarande stöd i Finland är redan infört och utgör 7 euro per fast kubikmeter, vilket skulle vara en lämplig stödnivå också på Åland.

     Stödet skulle bidra till en bättre tillväxt på skogen och en säker avsättning av skogsråvaror till industrin. Förutom att ge nya inkomstmöjligheter för lantbruket skulle stödet också vara en insats för miljön genom minskat beroende av fossila bränslen. Viktigt är att stöd för att tillvarata energivirke inte påverkar nuvarande stödformer för skogsbruket.

 

Med anledning av det ovan anförda förslår vi

 

att anslaget under moment 47.21.40 Särskilda understöd för skogsbruket höjs med 50 000 euro för att stöda tillvaratagande av energivirke i första gallringen.

 

 

Mariehamn den 18 oktober 2005

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson