Finansmotion 12/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 12/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2001-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Att anslaget under moment 39.30.90 Finansieringslån om 21.551.000 euro utgår

 

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget skall uppta ett finansieringslån på 21 551 000 euro för att balansera budgetsförslagets utgifter. Vi socialdemokrater anser att detta inte är försvarbart och ekonomiskt hållbart under rådande ekonomiska förhållanden.

     Enligt landskapsstyrelsens egna utsagor sker en avmattning av konjunkturen och i riket antas tillväxten minska betydligt vilket medför att "klumpsummans" storlek högst sannolikt minskar och landskapsstyrelsens inkomster minskar.  Både Postens och PAF.s bidrag till budgeten för 2002 minskar jämfört med år 2001.

     Den åländska konjunkturen avtar alltid med en viss eftersläpning i relation till omkringliggande regioner. Vi kan sannolikt räkna med ett tillfredsställande sysselsättningsläge ännu år 2002. Sjöfartens oklara framtidsvillkorutgör ett särskilt hot. Vi måste således för att trygga sysselsättningen och välfärden skapa beredskap för att möta en lågkonjunktur och för strukturella förändringar inom sjöfarten.

     Det kommande året präglas således av stark osäkerhet om den framtida ekonomin och sysselsättningen. I ett sådant läge anser vi att man måste undvika upplåning som på längre sikt kan leda landskapets ekonomi i en skuldfälla. Därför föreslår vi att lagtinget stryker finansieringslånet och uppdrar åt landskapsstyrelsen att i början av budgetåret  2002 avlämna ett förslag till tilläggsbudget som innehåller sådana besparingar som gör att budgetens inkomster och utgifter för år 2002 är i balans.

     Det är anmärkningsvärt att landskapsstyrelsen vid en tidpunkt då den åländska konjunkturen ännu är god, föreslår en så uppseendeväckande upplåning för att balansera budgeten för år 2002. Om man lånar under goda tider hur skall man då klara utgifterna när tiderna blir dåliga.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi 

 

att anslaget 39.30.90 Finansieringslån om 21 551 000 euro i budgeten för 2002  utgår och att landskapsstyrelsen i en tilläggsbudget inkommer med förslag till besparingar till motsvarande belopp.

 

 

 

Mariehamn den 15 november 2001

 

 

Barbro Sundback                                        Lasse Wiklöf

 

 

Anne-Helena Sjöblom