Finansmotion 13/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 13/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Äldreomsorg, ändring av allmänna motiveringen

 

I landskapsregeringens rapport för äldreomsorgen på Åland från 2006 finns mål uppställda för att verksamheten vid Gullåsen skall utvecklas till ett geriatriskt sjukhus. Effekten av detta blir att flera av kommunernas äldre innevånare, som idag vårdas på Gullåsen, efter att reformen fullt ut genomförts kommer att få sin omsorg i de av kommunerna upprätthållna äldreomsorgsinstitutionerna med en ökad press på  de kommunala resurserna som följd. De äldre som bor på institutionerna har också behov av och rätt till sjukvård. Enligt nuvarande lagstiftning är ansvaret för äldreomsorg kommunernas och ansvaret för sjukvård landskapets. I rapporten fanns, och finns fortfarande, ett uppdrag för landskapsregeringen att utreda de ekonomiska konsekvenserna av denna reform. Vad undertecknade kunnat erfara finns ännu ingen sådan utredning utförd. Då denna gränsdragningsproblematik redan idag är stor och med föreslagen reform troligen kommer att bli än större är det av största vikt att ovanstående utredning färdigställs omgående och att landskapsregeringen därefter vidtar nödvändiga åtgärder.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att ett nytt sista stycke under Allmän motivering, Socialvård, Äldreomsorg (sid. 24) enligt följande införs: " I landskapsregeringens rapport för äldreomsorgen på Åland från 2006 finns mål uppställda för att verksamheten vid Gullåsen skall utvecklas till ett geriatriskt sjukhus. Effekten av detta blir att flera av kommunernas äldre innevånare, som idag vårdas på Gullåsen, efter att reformen fullt ut genomförts kommer att få sin omsorg och sjukvård i de av kommunerna upprätthållna äldreomsorgsinstitutionerna med en ökad press på  de kommunala resurserna som följd. I rapporten finns ett uppdrag för landskapsregeringen att utreda de ekonomiska konsekvenserna av denna reform. Då denna gränsdragningsproblematik redan idag är stor och med föreslagen reform troligen kommer att bli än större är det av största vikt att ovanstående utredning färdigställs omgående och att landskapsregeringen därefter vidtar nödvändiga åtgärder."

 

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand