Finansmotion 14/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 14/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl.

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Framtagande av sammanhållen sjöfartspolitik, ändring av allmänna motiveringen

 

 

För vår huvudnäring sjöfarten beskriver LR som sitt mål att trygga verksamhetsförutsättningarna och utveckla det maritima klustret. Då förväntar man sig en fortsättning i texten om hur man avser att biträda en sådan utveckling.

 

Det enda LR därvid redogör för är ett påstått behov av utveckling av tonnageskattelagstiftningen i Finland!?

 

Vilket åländskt rederi väntar på den nya finska tonnageskattelagen och vilket rederi avser att gå in i det systemet? Tyvärr är svaret: Inte ett enda av passagerarrederierna och inte ett enda av de större fraktrederierna.

 

Så vad återstår av LR:s beskrivning av sin näringspolitik inom Ålands mest utvecklingsbara bransch med dess kringnäringar. Ingenting!!

 

Vilka åtgärder avser LR vidta för att utveckla det åländska sjöklustret? Vilka åtgärder avser LR vidta för att nya rederier skall kunna startas på Åland eller befintliga flytta till Åland? Vilka åtgärder avser LR vidta för att undvika nya utflaggningar? Vilka åtgärder avser LR vidta för att skapa underlag för inflaggningar? Vilka åtgärder avser LR vidta för att utveckla Åland som ett centrum för drivande av sjöfart inom mellersta och norra Östersjöområdet? Vilka åtgärder avser LR vidta för att dra nytta av den konstant ökande globala transporttillväxten till sjöss där Östersjöområdet är bland de snabbast växande på sikt? Frågelistan kan bli mycket längre.

 

Finansutskottet bör ställa sig själv och LR dessa och andra frågor. Utskottets övervägande bör resultera i en uppmaning till LR om att aktivera sin sjöfarts- och sjöklusterpolitik på en realistisk och aktiv grund.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att till den allmänna motiveringen under rubriken Sjöfart (sid. 30) infogas följande text: "LR bör för lagtinget presentera en sammanhållen sjöfartspolitik som kan utgöra en grund för tillväxt inom rederinäringen på Åland och inom hela sjöklustret."

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Roger Jansson

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand