Finansmotion 15/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 15/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 42.05.60

Anslag för humanitärt bistånd

 

Landskapsregeringen föreslår att momentet utgår ur årets budget med beaktande av finansutskottets synpunkter i samband med tredje tillägget till budget för år 2004. Undertecknade anser att det är en feltolkning av det beslut som finansutskottet fattade. Beslutet föranleddes av att det i nämnda budgetförslag fanns 50 000 euro upptaget för jordbävningskatastrofen i Sydostasien, ett initiativ som Ålands Framtid varmt omfattade.

     När det gällde katastrofen i främst Thailand ställde västvärlden upp på ett föredömligt sätt. Däremot när det gäller jordbävningskatastrofen i Pakistan har inte behoven av hjälpmedel uppfyllts på tillnärmelsevis samma sätt. Förklaringen lär vara att folk i gemen känner sig mera berörda av det som hände i Thailand än i Pakistan.

     Eftersom privatpersoner denna gång inte känner sig benägna att bidra i tillräcklig omfattning till en lindring av katastrofen är det än mer angeläget att myndigheterna ställer upp. Situationen i Pakistan är högst alarmerande. Det finns inte ens tält och filtar för att förhindra att barn fryser ihjäl.

     Undertecknade anser att välfärdssamhället Åland även denna gång bör ställa upp med bistånd.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att under moment 42.05.60 upptas ett anslag om 50 000 euro för humanitärt bistånd till Pakistan.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund