Finansmotion 20/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 20/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m fl

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Understöd för kollektivtrafik, ändrad motivering

 

 

Kollektivtrafiken i Mariehamn transporterar årligen cirka 300.000 passagerare. Det är ungefär lika många som antalet passagerare som Ålandstrafikens redovisar för busstrafiken på landsbygden. Denna trafik stöds av landskapet med över 1,5 miljoner euro.

Att stödja det kollektiva resandet är viktigt av både sociala och miljöpolitiska skäl. Av sociala skäl är det viktigt att framhålla att alla inte har möjlighet att resa med bil. Det gäller såväl äldre som yngre och personer med nedsatt förmåga.

Enligt principerna för hållbar utveckling, som landskapsregeringen lyfter fram i de allmänna motiveringarna, är kollektivtrafiken en självklar del av resandet. Möjligheten att välja att resa tillsammans och därmed ersätta enskilt resande med bil bör stödjas.

Detta gör landskapet, enligt ovan, när det gäller huvudlinjerna från landsbygden till Mariehamn. Desssutom stöds kommunal s k ”matartrafik”, vilken enligt principerna om maxtaxa för linjetrafiken på landsbygden skall hållas avgiftsfri.

Att kollektivtrafiken i Mariehamn mot denna bakgrund inte erhåller något stöd av landskapet innebär en regional orättvisa. Det är förstås viktigt att stödja boende i glesbygden som väljer att resa kollektivt, men det är ju trots allt i staden möjligheterna är störst att välja bort bilen.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att detaljmotiveringen under moment 48.10.45 ändras så att fjärde stycket , tredje meningen får följande lydelse: "Kommunerna, inklusive Mariehamn, ska kunna erhålla stöd med upp till 80 % av de direkta kostnaderna förknippade med trafiken."

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Camilla Gunell

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen