Finansmotion 22/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 22/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Oavlönat hemarbete, tillägg till motivering

 

Regeringen avser att år 2011 publicera en ny upplaga av publikationen "Kvinnor och män på Åland". Publikationen är viktig eftersom den visar på fakta som på ett konstruktivt sätt skingrar fördomar och vanföreställningar om jämställdheten på Åland.

     Publikationen behöver utvecklas och den bör uppfylla de krav som FN slog fast under sitt kvinnomöte i Peking år. När lagtinget behandlade regeringens meddelande om "Ramprogram för det åländska jämställdhetsarbetet 2008-2011" framkom ett behov av att också redovisa statistiskt hur mycket oavlönat hemarbete som utförs av kvinnor respektive män. Sådana uppgifter bör därför ingå i den kommande publikationen eftersom de på ett avgörande sätt visar hur stor jämställdheten eller ojämställdheten mellan könen är i fråga om det dagliga, oavlönade hemarbetet. Något som i i avsevärd grad påverkar kvinnors och mäns levnadsvillkor.

 

Med hänvisning till det ovan föreslår vi

 

att den tredje punkten i motiveringen under moment 43.04.01 Främjande av jämställdheten - verksamhetsutgifter (VR) får följande tillägg: "I enlighet med lagtingets beslut införs i den kommande publikationen "Kvinnor och män på Åland 2011" statistik över hur mycket oavlönat hemarbete som utförs av kvinnor respektive män på Åland."

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback                

 

 

Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen