Finansmotion 23/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 23/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Separering av program och distributions-verksamheten, ändring av kapitelmotivering

 

Under rubriken RADIO- OCH TV-VERKSAMHET i förslaget till budget för 2011 kan man på sid. 43 läsa följande: Landskapsregeringen avser att under året utreda hur en separering av distribution och programverksamhet kan förverkligas.

     Lagtinget har för flera år sedan beslutat att en sådan utredning ska göras. Trots det har ingen utredning gjorts. Under de senaste åren har privata programbolag i landskapet kritiserat Ålands Radio och TV Ab som äger Smedsbölesändaren för att snedvrida konkurrensen och förhindra utvecklingen av en fri etermediamarknad.

     Situationen har blivit alltmer uppenbar. Ålands Radio och TV Ab är ett public service bolag vars främsta uppgifter är programproduktion, ett bolag bland andra på en öppen marknad. Smedsbölesändaren är byggd med allmänna medel och bör också därför stå fri från något särskilt programbolag. Lagtinget bör nu besluta om en slutlig separering och ge uppdraget till regeringen att lösa under år 2011.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att sista meningen i motiveringen under kapitel 43.05 RADIO- OCH TV-VERKSAMHET stryks och ersätts av följande: "Landskapsregeringen genomför under året en separering av Smedsbölesändaren från Ålands Radio- och TV Ab så att en fri marknad för distribution av radio- och TV-program etableras i landskapet."

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback          

 

 

Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen