Finansmotion 24/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 24/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nytt självstyrelsesystem för Åland, ändring av kapitelmotivering

 

Den 29 oktober lade den parlamentariska kommittén för en reformering av självstyrelsesystemet sista handen vid sitt betänkande som överlämnades till regeringen den fjärde november detta år.

     Under kansliavdelningens budgetkapitel Allmän förvaltning sid. 38 uppställs bland annat följande mål för 2011:

-    förslag till en översyn av självstyrelselagen genomförs av en för landskapet och riket gemensam kommitté

     Det förefaller som om kansliavdelningen och regeringen enligt denna målbeskrivning har en annan uppfattning än ovan nämnda parlamentariska kommitté om vad den blandade kommittén sysslat med. Regeringen talar om en översyn av självstyrelselagen medan kommittén talar om ett helt nytt självstyrelsesystem och en helt ny självstyrelselag.

     För att ingen oklarhet ska råda om målet med reformen av självstyrelsesystemet måste lagtinget här slå fast sin ståndpunkt.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att den första punkten i det tredje stycket i motiveringen under kapitel 43.01 ALLMÄN FÖRVALTNING (s 38) ändras och får följande lydelse: "- förslag till en reformering av självstyrelsesystemet och självstyrelselagen för Åland genomförs av en för Åland och Finland gemensam kommitté"                          

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback           

 

 

Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen