Finansmotion 25/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 25/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader samt ändring av motiveringen under moment 43.05.60 Främjande av rundradioverksamhet

 

Ålands Radio och TV Ab finansieras med ”tv-avgifter” som betalas av de som innehar en tv-mottagare. I avgiften borde det därför ingå samtliga kostnader för produktion, utsändning och återutsändning av radio och TV som Åland Radio och TV ab har, även upphovsrättskostnader. Andra aktörer på mediemarknaden betalar själv sina upphovsrättskostnader och får dem inte ersatta av skattebetalarna, sålunda snedvrids konkurrensen eftersom det inte erbjuds till alla mediabolag i landskapet och därigenom torde detta strida mot EU:s principer om likabehandling.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

1. att anslaget under moment 43.05.62 utgår samt

2. att sista meningen i första stycket i motiveringen under moment 43.05.60 ersätts med följande ”Momentet avser även ersättningar för alla upphovsrättskostnader som bolaget har.”                  

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

 

 

Mika Nordberg