Finansmotion 26/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 26/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 45.54.60

Understöd för samhällenas vatten- och avloppsåtgärder (R)

 

Landskapsregeringen har påfört samtliga hushåll nya krav på ökad rening av kväve och fosfor från enskilda avloppsanläggningar. Detta oavsett vilken påverkan ett avlopp har på den omkringliggande vattenmiljön. Landskapsregeringen har tyvärr, dock med undantag för införandet av en dispens för personer födda 1935 eller tidigare, konsekvent vägrat att lyssna på uppmaningar bl.a. från kommunalt håll om att avloppsåtgärderna i ett första skede borde ha riktats till bebyggelse i direkt anslutning till utsatta vattenmiljöer, dvs. i första hand sjöar och kuster.

     När det gäller områden med tätbebyggelse kommer kommunerna med stöd av landskapsmedel att successivt bygga ut det kommunala avloppsnätet. I vissa fall kommer de enskilda kommunerna att i betydande omfattning subventionera hushållens anslutning till avloppsnätet.

     För personer bosatta utanför mer tätbebyggda områden finns det dock i dagsläget inget offentligt stöd att söka för anläggande av avloppsanläggning. För att råda bot på denna orättvisa föreslås en höjning av momentet med 500 000 euro för att möjliggöra stöd om max. 30 % för enskilda avloppsprojekt utanför byggnadsplaneområden och andra områden med kommunalt avloppsnät.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att moment 45.54.60 höjs med 500 000 euro för att möjliggöra utgivande av stöd för enskilda avloppsprojekt.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

Harry Jansson

Anders Eriksson