Finansmotion 28/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 28/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bolagisering av sjötrafiken, ändring av allmänna motiveringen

 

Bolagiseringen av sjötrafiken drar ut på tiden. Detsamma gäller vägunderhållsenheten  som redan den förra regeringen började planera. Bolagisering är ingen ovanlig omorganisation av verksamheter och de bör kunna genomföras inom rimlig tid eftersom den politiska enigheten i dessa två fall är total.

Budgetskrivningarna på sid. 25 är alltför otydliga och tidplanen obestämd. För att omorganisationen ska genomföras behövs en klar och snabb tidtabell.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

    

att andra meningen i första stycket under rubriken Bolagisering på sid. 25 i de allmänna motiveringarna ändras och får följande lydelse: "Denna begränsning medför att den verksamhet som ut-  

förs av trafikavdelningens utförarenheter ska bolagiseras                         ras." samt

 

att det tredje stycket under samma rubrik får följande lydelse: "Under år 2011 genomförs bolagisering av sjötrafik- och vägunderhållsenheten."

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen