Finansmotion 3/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 3/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 41.05.01 lagtingets kansli - verksamhetsutgifter

 

 

I de allmänna motiveringarna i budgeten för år 2005 står att läsa: ”För att utveckla den åländska demokratin och öka medborgarnas aktivitet och engagemang i samhällsutvecklingen förslås att landskapsregeringen under år 2006 fortsätter arbetet med en demokratiutredning.” Ålands Framtid ställer sig frågande till vad en demokratiutredning skulle ge när det gäller att öka medborgarnas aktivitet och engagemang i samhällsutvecklingen. Därför föreslår vi i en annan finansmotion att anslaget stryks för utredningen. Frågeställningen är dock oerhört viktig, men det är onödigt att slösa dess mera samhällsmedel på utredningar.

     Det primära är att öka engagemanget hos medborgarna. För att lyckas med det måste medborgarna känna en större delaktighet i beslutfattandet och få direkta påverkningsmöjligheter i större utsträckning. Internet är det redskap som växer snabbast när det gäller kommunikation. Vår idé är att en medborgare direkt via partiernas hemsidor skulle länkas vidare till Lagtingets hemsida, för att på ett enkelt sätt kunna följa en enskild lagtingledamots förslag genom de olika stegen i lagtingsbehandlingen, såsom remissdebatt, utskottsbehandling osv.

     För att höja intresset bör en möjlighet till direkt interaktivitet främjas. Vårt förslag här är att frågestunderna i Lagtinget blir betydligt oftare. Då kan en medborgare via partiernas hemsidor rikta en fråga till ”sitt” parti. En lagtingsledamot tar frågan med sig om den bedöms intressant, och får förhoppningsvis ett bra svar direkt från regeringen. På detta sätt kan en medborgare direkt få svar på sina frågeställningar, vilket kommer att främja intresset för politik.

 

Med anledning av det ovan anförda förslår vi

 

att ett anslaget under moment 41.05.01 höjs med 15 000 euro för att med konsulthjälp få till stånd en datautveckling enligt ovanstående modell.

 

 

Mariehamn den 18 oktober 2005

Anders Eriksson

 

 

Brage Eklund