Finansmotion 33/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 33/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ombyggnad av Självstyrelsegården, minskning av anslag och ändring av motivering

 

Landskapsregeringen ämnar inte fortsätta planeringen av den fjärde våningen på självstyrelsegården, en tillbyggnad som lagtinget tog beslut om 2009 vilken skulle medföra stora kostnadsinbesparingar på sikt med tanke på de höga hyreskostnader man idag betalar för lokaler i Mariehamns centrum. Istället tänker man genomföra en mängd större renoveringar. Renoveringsprojektet uppskattas till ca 11 miljoner euro under fyra år. Undertecknade anser att det finns ett visst behov att renovering i självstyrelsegården i synnerhet caféet och köket, men innan lagtinget godkänner en så kostnadsdryg ombyggnad anser undertecknande att en helhetsplan bör genomföras där framtida personalresurser och dess behov av utrymmen beaktas samt hur en minskad offentlig ekonomi påverkar verksamheten. Även om personalen inom den allmänna förvaltningen skulle minskas föreligger behovet av en fjärde våning. Förvaltningen hyr idag ca 15 externa utrymmen för landskapets personal till en kostnad av ca. 500.000 euro per år exklusive moms. Därtill tillkommer merkostnader som uppstår för bl.a. IT-support, postgång, vaktmästeri, städning, mötesutrymmen samt den minskade effektivitet/produktivitet som uppkommer när verksamheten är splittrad på olika platser. En fjärde våning skulle sålunda betala sig själv på mindre än tio år.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att anslaget under moment 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) minskas med 3,0 miljoner euro samt

 

att motiveringen under momentet skall lyda som följer ”Landskapsregeringen kommer under året att genomföra mindre renoveringar i självstyrelsegården inklusive renovering av caféet och köket men innan en större totalrenovering genomförs kommer landskapsregeringen att ta fram en helhetsplan där framtida personalresurser och dess behov av utrymmen beaktas. Landskapsregeringen kommer att fullfölja planeringen av en fjärde våning och återkommer med närmare information och förslag i senare budget."

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg

Danne Sundman