Finansmotion 35/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 35/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård

 

 

Undertecknade föreslår att inom rambudgeten medel anslås för anställandet av en psykolog/kurator för primärvårdens behov. Tjänsten behövs för att på ett tillfredsställande sätt tillgodose de behov som finns inom den förebyggande vården. Psykologens professionalitet  behövs inom mödra- och barnhälsovården och kunde också vara till hjälp vid anordnandet av t.ex. familjeutbildningar.  Psykologen kunde också fungera som handledare för personalen.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under kapitelmotiveringen 45.70 införs texten ”en psykolog/kurator tjänst inrättas inom primärvården.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén

 

 

Danne Sundman