Finansmotion 41/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 41/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.01.01 Kansliavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsuppgifter

 

 

I juni 2002 godkände lagtinget en hemställan till landskapsregeringen att en vitbok om språkpolitik skulle tas fram. Idag över tre år senare har arbetet fortfarande inte slutförts vilket visar på den låga prioritet frågan har. Det har också konstateras att beslut om näringsrätt inte övervakas och följs upp. För att sätta större fokus på dessa för självstyrelsen centrala frågor såsom språksituationen och närings- och markskyddet bör en resurs finnas inom självstyrelseförvaltningen som endast sysslar med dessa frågor.

     Det är av största vikt att självstyrelsen utvecklas för att motsvara de behov som finns för att garantera välfärden och de värden som en gång var orsaken till att ålänningarna fick självstyrelse. För att driva detta arbete och systematiskt utarbeta förslag, utredningar och bakgrundsmaterial behövs också en tilläggsresurs. För ändamålet bör inrättas en tjänst som självstyrelseombudsman vilken också kan fungera som en externpolitisk resurs.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.01.01 utökas med 75.000 euro för inrättandet av en tjänst som självstyrelseombudsman.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Gun-Mari Lindholm