Finansmotion 41/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 41/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Mål och åtgärder för social- och miljöavdelningen, ändring av motivering

 

I budgeten för år 2010 ingår under moment allmän förvaltning för social- och miljöförvaltningen en omfattande beskrivning av verksamheternas mål och åtgärder (s.84-86) för det kommande året. Målbeskrivningarna har delvis ändrats jämfört med 2009 års budget och vissa förbättringar har införts. Men samtidigt har försämringar och försvagningar införts utan närmare motiv anges.

 

Socialpolitik

- att utredningsarbetet gällande behovet av en revidering av bestämmelserna om bostadsbidrag och utkomststöd avslutas (2009)

- att utarbeta förslag till reviderad utkomststödslagstiftning (2010)

- att vidta åtgärder för att förbättra de funktionshindrades levnadsvillkor (2009). Återfinns inte i 2010 års budget.

- att arbetet med att utreda övertagandet av missbrukarvården inleds samt

- att arbetet att utreda bildandet av en gemensam organisation av socialvården inleds. (2009)

- en utredning av socialvårdens utveckling inklusive huvudmannaskapet för missbrukarvården (2010)

 

Hälso- och sjukvårdspolitik

- att fortsätta arbetet med att utveckla Gullåsen till en geriatrisk klinik inom ÅHS med inriktning på utredning, behandling och rehabilitering av äldre samt utslussning till fortsatt lämplig vårdnivå (2009). Återfinns inte i 2010 års budget.

 

Miljöhälsopolitik

- djurens rättigheter stärks bl.a. genom att ett  privat djurkyddshem för sällskapsdjur inrättas (2009)

- att stärka djurens rättigheter genom att bl.a.få en långsiktig lösning för tillvaratagande av sällskapsdjur (2010).

     Förändringarna i mål och åtgärder för 2010 innebär att en fortsatt försämring av bostadsbidraget, osynliggörande av de funktionshindrades behov, oklarheter om handlingsprogrammets skrivningar om att ÅHS skall överta missbrukarvården , Gullåsens framtida verksamhet samt hur lösning skall se ut för ett djurskyddshem .

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att följande ändringar och tillägg görs under rubriken Mål och åtgärder för år 2010 under kapitel 45.01   Allmän förvaltning:

Socialpolitik

- att utarbeta förslag till reviderad bostadsbidrags- och utkomststödslagstiftning

- att vidta åtgärder för att förbättra de  funktionshindrades levnadsvillkor

Hälso- och sjukvårdspolitik

- att utveckla Gullåsen till en geriatrisk klinik/sjukhus inom ÅHS med inriktning på utredning, behandling och rehabilitetering av äldre som skall överföras till kommunalt äldreboende.

- att huvudmannaskapet för missbrukarvården fortsätter enligt nuvarande modell.

- att ÅHS:s tandvårdsenhet öppnas för allmänheten och att ett nytt beslut fattas om vilka grupper som ska prioriteras inom tandvården

Miljöhälsopolitik

- att smådjurskliniken privatiseras

- att stöd ges för inrättandet av ett djurskyddshem i privat regi.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen