Finansmotion 42/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 42/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Harriet Lindeman

2001-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FS nr 8

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av ett anslag om 500.000 euro under moment 46.42.74 Om- och tillbyggnad för Ålands yrkesskola

 

 

Yrkesträningsundervisningen har börjat finna sina former vid Ålands yrkesskola. Redan från starten var det planerat att det måste byggas tilläggsutrymmen för skolan. Nu finns ett förslag färdigt planerat. Förslaget överlämnades så sent som den 22 maj 2001 till landskapsstyrelsen. Förslaget är kostnadsberäknat till 1.260.000 euro.

     Tidigare år har det budgeterats medel för denna tillbyggnad, men nu föreslås att dessa pengar skall användas för anläggandet av byggverkstaden och att yrkesträningens utrymmesbehov tillgodoses inom yrkesskolan. Detta skulle då ske genom så gott som total integrering med den övriga utbildningen, vilket knappast är en bra lösning varken för de som får yrkesträningsundervisning eller de studerande, som finns vid de övriga linjerna vid yrkesskolan. Yrkesträningsundervisningen behöver tillgång till egna utrymmen där de i egen takt kan tillgodogöra sig den undervisning som är avsedd för just dem. Integreringen sker på ett lämpligt sätt genom att de finns i samma skola, använder samma gemensamma utrymmen och kan på lämpligt sätt delta i gemensam utbildning. Om inte yrkesträningsundervisningen får den tidigare planerade tillbyggnaden finns det en stor risk att det arbete som gjort för att bygga upp en väl fungerande yrkesträning raseras, vilket vi inte kan acceptera. De medel som tidigare år anslagits för träningsskolans utbyggnad kvarstår och nya budgetmedel upptas för byggverkstaden

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att under moment 46.42.74 upptas 500.000 euro för byggverkstaden.                                                                              

 

 

 

Mariehamn den 19 november 2001

 

 

Harriet Lindeman

 

 

Jörgen Strand

 

 

Roger Jansson

 

 

Dennis Jansson