Finansmotion 42/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 42/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nytt kollektivtrafiksystem, tillägg till motivering

 

 

Kollektivtrafiken subventioneras med mycket pengar årligen och passagerar antal sjunker för varje år med några undantag. Hela kollektivtrafiksystemet borde reformeras för att bättre passa det behov som potentiella nyttjare har. Mindre fordon borde användas i större utsträckning och mer matartrafik borde erbjudas. Ett system där pendlare kan göra sina lediga säten i bilen bokningsbara för andra borde upprättas så att systemet sedan sammanför dessa för att underlätta och uppmuntra samåkning. I systemet kunde mikrobetalningar per t.ex. sms utgöra en ekonomisk morot. Anropsstyrd och behovsanpassad kollektivtrafik kunde sedan erbjudas och systemet skulle utgöra ett gränssnitt mellan samåkning och av samhället subventionerad kollektivtrafik. I samband med detta skulle också reseavdraget reformeras för att ge både piska och morot till befolkningen att samåka och åka kollektivt i större utsträckning. I systemet skulle man också bygga in möjligheter för skärgårdsbor att samåka och åka kollektivt för att minska behovet av onödiga biltransporter på skärgårdsfärjorna. Den av SKUNK  rf lanserade "skärgårdsskjutsen" kan också vara en det i detta.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 48.10.45 Understöd för kollektivtrafik ges följande tillägg: "Ett nytt kollektivtrafiksystem utarbetas som anpassas bättre till allmänhetens behov och efterfrågan och  som baseras på användning av en lämpligare fordonspark. Ny teknik för att samordna befolkningens möjligheter till samåkning etableras och integreras med kollektivtrafiken."

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Danne Sundman                       

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

 

 Mika Nordberg

 

 

 

Fredrik Karlström