Finansmotion 46/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 46/2010-2011

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Språkrådets status, ändring av motivering

 

 

Landskapsregeringen beslutade i mars 2008 att tillsätta ett språkråd för åren 2008 – 2012. Språkrådet är ett sakkunnigorgan som bistår och stöder landskapsregeringen i det språkpolitiska arbetet. Språkrådets övergripande uppgifter är att följa den språkliga utvecklingen inom alla samhällssektorer och att stärka en kontinuerlig information om Ålands enspråkiga status.

     Språkrådet är tillsatt genom ett beslut av landskapsregeringen. Med tanke på att rådets uppgifter är att följa upp om självstyrelsens grundsyfte efterlevs är det på sin plats att språkrådets status och uppgifter regleras i lag.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 42.05.11 Utgifter för språkrådet kompletteras med följande text: ”Landskapsregeringen avger under året en lagframställning i syfte att reglera språkrådets status.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Anders Eriksson

 

 

 

 

Danne Sundman                       

 

 

 

Mika Nordberg