Finansmotion 5/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 5/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 44.95.08 Övriga avlöningar

 

 

Inom de områden där landskapsregeringen har problem med sina chefstjänstemän används  helt olika sätt att åtgärda problemen. För polismästaren skapas det en ny tjänst i kanslihuset, för kanslichefens arbetsuppgifter skapas det en ny tjänst och näringschefen erbjuds förtida pension. Om en tjänsteman inte fungerar bör regelverket vara utformat så att vederbörande helt enkelt kan sägas upp. Situationen nu att en chefstjänsteman kan bli politiker för att sedan återvända till sin tjänst som ”opolitisk” tjänsteman är inte bra. Med anledning av detta inlämnade Ålands Framtid redan den 19 november 2004 en lagmotion som skulle åtgärda att den här olyckliga situationen inte skulle uppstå på nytt.

     I motionen framhölls bl.a. ”Det är inte ändamålsenligt att en avdelningschef, som skall arbeta i nära samverkan med landskapsregeringens politiska del, både har egna politiska ambitioner och utnyttjar sin tjänst i politiska syften. Det krävs därför en lagändring som säkerställer att förvaltningen kan fungera utan onödiga friktioner”. Motionen är ännu inte efter ett år behandlad.

     Men visst är det lite roande när landskapsregeringen nu skriver i allmänna motiveringarna under rubriken utveckling av förvaltningen ” Landskapsregeringen konstaterar att landskapslagen om tjänstledighet för uppdrag som riksdagsman, lagtingsledamot eller medlem av [landskapsstyrelsen], bör ändras så att det inte är möjligt att vara tjänstledig från en tjänst som avdelningschef vid allmänna förvaltningen för lagtings- eller landskapsregeringsuppdrag. Erfarenheterna av nuvarande system visar på behovet av förändringar.” Detta är den exakta ordalydelsen i Ålands Framtids förslag från den 19.11-04

     Nu är det nog inte bara tjänstemännens fel om inte samarbetet fungerar. Speciellt på näringsavdelningen förefaller situationen vara svår. Målsättningen skall vara att om en tjänsteman inte fungerar bör regelverket vara utformat så att vederbörande kan sägas upp. Att som landskapsregeringen gör först anklaga en tjänsteman för att den inte sköter sitt jobb på ett korrekt sätt, och som en åtgärd för att åtgärda problemet erbjuda den berörda tjänstemannen förtida pension är helt fel sätt att lösa den uppkomna situationen. Den signal som ges till förvaltningen kan tolkas som att om du inte sköter ditt jobb så erbjuder vi dig betald ledighet resten av ditt yrkesverksamma liv. Förslaget är ovanligt huvudlöst.

 

Med anledning av det ovan anförda förslår vi

 

att anslaget under moment 44.95.08 minskas med 75 000 euro.

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

Anders Eriksson

 

Brage Eklund