Finansmotion 53/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 53/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Konsekvenserna av läromedelscentralens avveckling, tillägg till motiveringen

 

Landskapsregeringen föreslår att läromedelscentralen avvecklas under 2010. Det huvudsakliga argumentet är att kommunerna inte ville delta i en storskalig utveckling av centralens verksamhet, vilket föreslogs i regeringens handlingsprogram och i budgeten för 2009. Centralen har haft ett mycket litet utvecklingsutrymme p.g.a. små resurser genom åren, men verksamheten har fyllt sina huvudsakliga målsättningar och varit en viktig tillgång för elever och lärare samt tredje sektorn.

     Landskapsregeringen utredning från 2007 ”Om barn och ungdomar i behov av särskilt stöd” gav konkreta förslag hur man kunde stärka och utveckla specialundervisningen på Åland. Kommittén föreslog att ett specialpedagogiskt resurscentrum skapas i anslutning till LMC. Utredningen klargjorde att behovet att utveckla den specialpedagogiska undervisningen och tillhörande material och hjälpmedel var stort. Det är viktigt att landskapsregeringen kan garantera att en avveckling av verksamheten vid LMC inte drabbar barn med särskilda behov. Även de mindre kommunernas och de små skolornas fortsatta tillgång till nytt pedagogiskt material bör garanteras för att inte riskera att lagens krav om en jämlik skola.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringarna för kapitel 46.25. Ålands läromedelscentral tillfogas följande stycke: ”Innan beslut slutligt fattas om en avveckling av Ålands läromedelscentral ska landskapsregeringen redogöra för den ekonomiska vinsten av en nedläggning samt hur man framöver kan tillgodose och utveckla den specialpedagogiska verksamhetens behov av läromedel och nyanskaffningar. Därtill redogörs för hur landskapsregeringen tillgodoser alla elevers lika rätt till modernt pedagogiskt undervisningsmaterial.”

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen