Finansmotion 53/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr  53/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2001-11-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten  med 100.000 euro så att medel för rivning av Marsunds bro utgår. (FM nr  53/2001-2002)

 

Landskapsstyrelsen äskar om sammanlagt 300 euro för att riva gamla Marsundsbron. Vi anser att förslaget inte är väl övervägt. Bron är funktionsduglig och kan med små åtgärder bli en del av cykelvägsnätet mellan Eckerö och Hammarland.

     Bron är enligt vår uppfattning en vacker byggnadskonstruktion och kan bevaras tillsvidare. Bron kan utgöra en rastplats och ger möjligheter för besökare att njuta av den vackra utsikten över vattnen västerut.

     Med tanke på miljön är det klokt att återanvända bron som vid en rivning skulle föra med sig stora byggnadsmassor som delvis utgörs av problemavfall. Eftersom de flesta kommunala avfallsupplag av landskapsstyrelsen tvingas stänga under de år bron skall rivas är det svårt att se hur avfallet skall återvinnas, återanvändas eller deponeras. Ifall en rivning skall göras, vilket vi inte förordar i detta skede, måste lagtinget få se en återvinningsplan som uppfyller villkoren för en hållbar utveckling i enlighet med landskapsstyrelsens utfästelser på sid. 145 och 146 i budgetförslaget: "Utvecklingsarbetet att miljöanpassa landskapsstyrelsens allmänna förvaltning, underlydande myndigheter och institutioner som inleddes år 2001 fortsätter under året. Målsättningen är att landskapsförvaltningen skall bli en föregångare och förebild …"

 

Med hänvisning till det ovan anförda

 

att lagtinget i budgeten för landskapet Åland 2002 minskar anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten med 100.000 euro så att medlen för rivning av Marsunds bro utgår.

 

 

Mariehamn den 15 november 2001

 

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf

 

 

Anne-Helena Sjöblom