Angående sänkning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten med 100.000 euro så att medel för rivning av Marsunds bro utgår

Budgetmotion FM 53/2001-2002 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter