Finansmotion 65/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 65/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell  m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Skärgårdsutvecklingsprogram, ändring av motivering

 

På basen av den regionalpolitiska spörsmålsdebatt som lagtinget hade under våren har landskapsregeringen beslutat att komma till lagtinget med två meddelanden i frågan. Det ena är ett uppdaterat kortruttsmeddelande och det andra ett regionalpolitiskt meddelande. För skärgårdens del går det inte att särskilja trafiken från övriga frågor som berör befolkningsstruktur, näringsliv, kultur och fritidsverksamheter. Skärgårdspolitiken är en helhet där trafiken är en bärande del. För att göra en kortruttsstruktur som är långsiktigt hållbar bör man även göra miljö- och trafikbehovsanalyser. Detta bör presenteras för lagtinget i ett gemensamt skärgårdsutvecklingsprogram. I programmet beskrivs också ett flerårigt pilotprojekt med snabbgående sommartrafik. Detta måste marknadsföras ordentligt ex via turistförbundet och genomföras på ett sätt att så många som möjligt känner till möjligheten. Efter endast en säsong kan man inte dra några långtgående slutsatser om dess effekter och möjligheter.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 48.20, Kostnader för sjötrafik, fjärde stycket får följande lydelse: " I ett kommande skärgårdsutvecklingsprogram, där man utgående från en helhetssyn klargör riktlinjerna för att skapa en långsiktig hållbar utveckling i skärgården, kommer ett kortruttsmeddelande att ingå. I meddelandet  beskriver landskapsregeringen nya modeller för en framtida skärgårdstrafik utifrån ett helhetsperspektiv som beaktar befolkningsutveckling, trafikbehov och näringsliv. I meddelandet beskrivs också ett flerårigt pilotprojekt med sommartrafik med snabbgående fartyg för person- och cykeltransporter."

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Camilla Gunell

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback