Finansmotion 70/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 70/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Åke Mattsson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 


Ändring i motiveringen under kapitel 45.10

Övriga sociala uppgifter

 

För att skapa en trygg och god livsmiljö med god folkhälsa måste det förebyggande arbete bland barn och ungdomar ses som en helhet från 0 till 20 år

     Landskapsregeringen måste ansvara för att en konkret övergripande plan görs, Strategisk planering, den skall utarbetas för att omfatta samtliga som kommer i kontakt med barn i ovannämnda åldersgrupp.

Strategisk planering skall verka för att ge barnen en trygg och god uppväxtmiljö med bra social gemenskap.

Föräldrar skall ha strukturerat stöd i livskunskap, från rådgivningstiden till gymnasialstadiet, genom planerade informationstillfällen och föreläsningar genom hela barnets uppväxt

     Av den strategiska planen skall det klart framgå vilka minimikrav av kunskap som ställs på varje yrkesgrupp som kommer i kontakt med barn och ungdomar. 

     För att nå en god koordinering med barnomsorgens och skolornas läsårsplanering bör det årligen under våren utarbetas en detaljerad arbetsplan där alla berörda skall få tillfälle att optimera sin kunskap inom sitt avgränsande specialområde.

     I arbetsplanen skall framgå vad som erbjuds, vem som föreläser, huvudsaklig målgrupp, tid och plats. Detta skulle innebära att föräldrar, barnomsorgspersonal, lärare ja alla viktiga personer för barnens välbefinnande skulle ha möjlighet att ta del av denna kompetenshöjande fortbildning. Landskapets skolor får på detta sätt möjlighet att anpassa sin utbildning i livskunskap till de föreläsningstillfällen som passar elevernas studienivå.

Den strategiska planen bör sedan ingå som en central del i en årlig revidering av det alkohol och narkotikapolitiska programmet

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att ett nytt stycke införs i kapitelmotiveringen under kapitel 45.10 Övriga sociala utgifter med text: "Landskapsregeringen skall under våren 2007 utarbeta en strategisk plan genom att i detalj planera och arrangera utbildningstillfällen under hösten 2007 under temat livskunskap för föräldrar och alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn."

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

Åke Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Katrin Sjögren