Finansmotion 70/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 70/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ombyggnad av Självstyrelsegården, minskning av anslag

 

Landskapsregeringen ämnar inte fortsätta planeringen av den fjärde våningen på självstyrelsegården som skulle medföra stora kostnadsinbesparingar på sikt med tanke på de höga hyreskostnader man idag betalar för lokaler i Mariehamns centrum. Istället önskar man genomföra en mängd större renoveringar samt en mindre tillbyggnad. Renoveringsprojektet uppskattas till 10 miljoner euro på tre år sikt vilket inte kan anses vara väl spenderade skattepengar. Undertecknade anser att det finns ett visst behov att renovering i självstyrelsegården i synnerhet caféet, men innan lagtinget godkänner en så kostnadsdryg ombyggnad som landskapsregeringen vill genomföra anser undertecknande att en helhetsplan bör genomföras där framtida personalresurser och dess behov av utrymmen beaktas, hur en eventuell minskad offentlig ekonomi påverkar verksamheten men framförallt bör man undersöka möjligheten att flytta landskapsarkivet utanför stadsgränsen. Med tanke på de dyra kontor man hyr utanför självstyrelsegården bör det vara mer ekonomiskt försvarbart att flytta in dessa inom nuvarande förvaltnings väggar och förvara landskapets historiska papper i andra mindre kostnadsdryga byggnader ute på landsbygden. 

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att anslaget under moment 43.40.74 Renovering samt ombyggnad av Självstyrelsegården (R) minskas med 1,5 miljoner euro samt

 

att motiveringen under momentet skall lyda som följer ” Landskapsregeringen kommer under året att genomföra mindre renoveringar i självstyrelsegården inklusive renovering av caféet men innan en större totalrenovering genomförs kommer landskapsregeringen att genomföra en helhetsplan där framtida personalresurser och dess behov av utrymmen beaktas, hur en eventuell minskad offentlig ekonomi påverkar verksamheten samt även undersöka möjligheten att flytta landskapsarkivet utanför stadsgränsen. Därefter återkommer landskapsregeringen med närmare information och förslag i senare budget.” 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

John Hilander