Finansmotion 72/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 72/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning i allmänna motiveringen, Budgetramar och omprioriteringar, Ht 43 Kansliavdelningen

 

Av landskapsregeringens budgetförslag  framgår att ”lågkonjunkturen står för dörren i byggbranschen under den närmaste 12 månaders-perioden”. För byggbranschen är den offentligt finansierade byggnationen av stor betydelse. Byggandet av hyresbostäder sker och har skett i mycket hög grad genom landskapets bostadslån. Lånen betalas tillbaka och landskapets stöd för hyreshusbyggandet kan ses inte bara som en viktig bostadspolitisk insats utan också som en viktig arbetsmarknadsåtgärd. Tillgången på hyresbostäder har skapat förutsättningar för arbetskraftsinflyttning till Åland vilket har varit och fortsättningsvis är nödvändigt för att rekrytera personal , inte bara till det privata näringslivet utan också till den offentliga sektorn som har och kommer att ha brist på arbetskraft särskilt in hälso- och sjukvården samt inom utbildningssektorn.

     Att som landskapsregeringen föreslår helt slopa den direkta långivningen för bostadsproduktion är en drastisk åtgärd som inte bara bidrar till att aktivt försämra villkoren för byggbranschens företag utan som dessutom förhindrar arbetskraftens rörlighet. Förhoppningen att privat finansiering skulle ersätta landskapets bostadslån är en from förhoppning som knappast slår in.

     I början av 1990-talet när lågkonjunkturen drabbade Åland beslöt Mariehamns stad att inte bygga hyresbostäder. Under en rad år byggdes inte några hyreshus i staden. Detta ledde till bostadsköer, svårigheter  med rekrytering av arbetskraft samt bidrog till en rad nedläggningar av byggföretag.

     Socialdemokraterna anser att man bör avvakta och följa läget inom byggbranschen och föreslår att man i nästa års budget återkommer till frågan. Vi anser att det inte klokt att i detta skede slopa den stimulans som bostadslånen för med sig för byggbranschen och arbetskraftens rörlighet på Åland.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anser vi

 

att stycke 7 i allmänna motiveringen, Budgetramar och omprioriteringar, Ht 43 Kansliavdelningen (sidan 13) stryks och att frågan om landskapets lån till bostadsproduktionen upptas till behandling på nytt i budgeten för år 2010 med beaktande av konjunkturläget under inkommande höst.

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell