Finansmotion 73/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 73/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Privatisering av skärgårdstrafiken, ändring av motiveringen

 

Överlag förefaller det finnas en alltför stor övertro på att privatisering av sjötrafiken leder till en minskning av de offentliga utgifterna för skärgårdstrafiken. Erfarenheterna av driftsprivatisering av offentlig verksamhet visar att inbesparingarna närmast görs genom kvalitetsförsämring av berörd service och genom minskat underhåll som resulterar i att samhället ändå på lång sikt tvingas ta en kostnad för verksamheten.

     Vad skärgårdstrafiken anbelangar visar tidigare driftsprivatiseringar att varken på kort eller lång sikt är driftsprivatisering ekonomiskt klokt. Landskapet har ett anställningsansvar för de anställda på färjorna som fortgående kostar. Dessutom måste man beakta de samhällsekonomiska konsekvenser av att ersätta skärgårdsanställda med anställda som bor utanför skärgården.

     Det ständiga pratet om privatisering oroar de anställda och skärgårdsborna. Istället borde man nu fatta långsiktiga beslut om en strukturomvandling av trafiken som syftar till att i viss mån skilja på gods- och persontrafiken, behovet av specialtransporter samt skärgårdens behov av interna förbindelser för att sammansvetsa skärgårdskommunerna, stärka förutsättningarna för företagande i skärgården och underlätta det interkommunala samarbetet i skärgården.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anser vi

 

att den tredje meningen i det andra stycket i motiveringen under kapitel 48.20. Sjötrafiken ersätts med följande: " Landskapsregeringen kan konkurrensutsätta eller privatisera linjer såtillvida det leder till kostnadsminskning".

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen