Finansmotion 81/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 81/2005-2006

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson

2006-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av allmänna motiveringen under rubriken Självstyrelsens ställning

 

 

Redan år 1995 kom en majoritet av de politiska partierna i lagtinget överens om att landskapsregeringen skulle arbeta för en överföring av skattebehörigheten till den del det gällde samfundsskatten, kapitalskatten och de indirekta skatterna.

     Trots den stora samsyn som gällde, det fanns kvalificerad majoritet i lagtinget, lyckades inte dåvarande landskapsregering åstadkomma dessa behörighetsöverföringar.

     Eftersom situationen förändrats framför allt då det gäller att EU kan ha synpunkter på hur den direkta beskattningen tillämpas inom landet borde landskapsregeringen nu inrikta alla sin kraft då det gäller diskussionerna med riket om behörighetsöverföringar på de indirekta skatterna.

     Landskapsregeringens ”skattegrupp” förväntas avge sin rapport i mars 2006, men redan nu har signaler kommit från gruppen om att Åland borde koncentrera sig på de indirekta skatterna.

     Eftersom det verkar som om behörighetsöverföring av de indirekta skatterna skulle vara gångbara – både politiskt och sett ur ett EU perspektiv borde landskapsregeringen flytta fram positionerna och systematiskt och målmedvetet arbeta med att ta fram beslutsunderlag som gör det möjligt för lagtinget att fatta beslut i frågan. Landskapsregeringen bör särskilt fästa vikt vid att utreda konsekvenser, vilka fördelar och nackdelar som uppstår samt vilka de administrativa konsekvenserna av en behörighetsöverföring skulle vara.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

ett tillägg till stycke 2 under rubriken ”Självstyrelsens ställning” på sidan 4 i budgetens allmänna motivering med följande innehåll:

Landskapsregeringen kommer under året att särskilt koncentrera sina ansträngningar då det gäller behörighetsöverföringar på de indirekta skatterna och på att ta fram ett tillräckligt beslutsunderlag i frågan.

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Sune Mattsson

 

 

 

Roger Eriksson