Finansutskottets betänkande 10/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 10/2002-2003

 

Datum

 

Finansutskottet

2003-09-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Finansutskottets betänkande

Ändring av koefficienterna för beräkning av landskapsandel för grundskolan

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 27/2002-2003

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att de koefficienter som används vid beräkningen av landskapsandelen för grundskolans driftskostnader höjs i syfte att kompensera kommunerna för de ökade kostnader som blir följden av att betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier överförs från landskapet från och med den 1 oktober 2003.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till motiveringarna i landskapsstyrelsens framställning föreslår utskottet att lagförslaget antas utan ändringar.

     Beslutet är fattat genom omröstning (3-2). Beslutet biträddes av ordföranden Folke Sjölund samt ledamöterna Per-Erik Eriksson och Jan-Erik Mattsson.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2003 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Olof Erland, finanschefen Dan E Eriksson och förbundsdirektören Sigurd Lindvall.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg (delvis), ledamöterna Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom samt ersättarna Per-Erik Eriksson (delvis) och Jörgen Strand.

     Ledamoten Anne-Helena Sjöblom och ersättaren Jörgen Strand har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

__________________

Mariehamn den 19 september 2003

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson

 

Reservation

 

Till finansutskottets betänkande nr10, 2002/2003 gällande ändrad lagstiftning som rör landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskolelärarnas pensionspremier.

 

Undertecknade omfattar inte majoritetens beslut att bifalla landskapsstyrelsens framställning i oförändrad form. Istället föreslås när det gäller betalningsansvaret för grundskollärarnas pensionspremier, en övergångsperiod där kommunerna får tid på sig att anpassa sin verksamhet i grundskolorna fram till år 2006 enligt följande:

 

75 % kompenseras år 2004

50 % kompenseras år 2005

enligt framställningen år 2006

 

LANDSKAPSLAG om ändring av landskapslagen om planering av och landskapsandel för undrvisnings- och kulturverksamhet:

 

Följande tabeller föreslås infogas under 7§ landskapsandel till kommuner

 

Koefficienterna skulle år 2004 bli:

 

Kommun                                                                        Koefficient

Brändö, Föglö,Kumlinge, Kökar och Sottunga                                0,9532

Vårdö                                                                                                   0,7177

Faståländska kommuner med högst 1000 invånare                         0,4822

Fatåländska kommuner med mer än 1000 invånare                         0,3813

Mariehamn                                                                                          0,2691

 

Koefficienterna skulle år 2005 bli:

 

Kommun                                                                        Koefficient

Brändö, Föglö,Kumlinge, Kökar och Sottunga                                0,8854

Vårdö                                                                                                   0,6667

Faståländska kommuner med högst 1000 invånare                         0,4479

Fatåländska kommuner med mer än 1000 invånare                         0,3542

Mariehamn                                                                                          0,2500

 

Koefficienterna skulle år 2006 bli: (enligt framställning)

 

Kommun                                                                        Koefficient

Brändö, Föglö,Kumlinge, Kökar och Sottunga                                0,8502

Vårdö                                                                                                   0,6402

Faståländska kommuner med högst 1000 invånare                         0,4301

Fatåländska kommuner med mer än 1000 invånare                         0,3401

Mariehamn                                                                                          0,2401

 

 

 

 

Anne-Helena Sjöblom                                            Jörgen Strand