Finansutskottets betänkande 3/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2008-2009

 

Datum

 

Finansutskottet

2008-12-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Höjning av landskapsandelarna för socialvården

·      Landskapsregeringens framställning nr 7/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapsandelarna för driftskostnaderna inom socialvården höjs. Höjningen medför att kommunernas landskapsandelar för socialvården ökar med sammanlagt 1 560 204 euro år 2009. De höjda landskapsandelarna ska ses som en helhetslösning som kompenserar kommunerna för det bortfall av skatteintäkter som följer av statsbudgeten, samtidigt som det beaktas att kommunernas kostnadsansvar inom andra sektorer minskar.

     Förslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2009 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som inte har något att anföra i ärendet, föreslår att lagförslaget antas utan ändringar. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att beakta de synpunkter som lagutskottet framför i sitt utlåtande gällande ikraftträdelsebestämmelsen ifråga om de lagar som ska antas enligt 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 december 2008 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om utlåtande från lagutskottet som bifogas detta betänkande.

Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, finanschefen Dan E. Eriksson, lagberedaren Diana Mörn, förbundsdirektören för Ålands kommunförbund kf Sigurd Lindvall och utredningschefen Katarina Fellman från ÅSUB.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom samt Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

__________________

    

 

Mariehamn den 15 december 2008

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte


ÅLANDS LAGTING

 

 

Till finansutskottet

 

                                                                 från lagutskottet

 

 

Finansutskottet har i brev av den 4 december 2008 med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt lagutskottets utlåtande över landskapsregeringens framställning nr 7/2008-2009 (Höjning av landskapsandelarna för socialvården). Finansutskottet önskar höra lagutskottets syn på framställningen i fråga om konsumentrådgivningen och förändringen av lagstiftningen till denna del.

 

Enligt självstyrelselagens 27 § 10 punkten hör konsumentskyddet till rikets lagstiftningsbehörighet. Beträffande förvaltningsbehörigheten anges i självstyrelselagens 30 § 11 punkten att de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på kommunerna i landskapet ska skötas av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och kommunerna.

 

I oktober 2007 inkom från handels- och industriministeriet en begäran om ett utlåtande från landskapsregeringen över ett utkast till regeringens proposition om överföring av den kommunala konsumentrådgivningen på magistraterna. I begäran om utlåtande redogjordes för att konsumentrådgivningen enligt en propositionen till riksdagen ska överföras från kommunerna till staten och att rådgivningen ska vara en statligt finansierad och organiserad verksamhet. I propositionen ingick även ett förslag om upphävande av 30 § 11 punkten i självstyrelselagen. Förslagen motiverades med att magistraten utan någon särskild bestämmelse om detta i självstyrelselagen ska kunna avtala om att det nuvarande förfarandet fortsätter.

 

Av landskapsregeringens svar av den 5 november 2007 framgår att landskapsregeringen ansåg det angeläget att konsumentrådgivningen i landskapet även fortsättningsvis tillhandahålls antingen så att landskapsregeringen såsom för närvarande ansvarar för dessa uppgifter eller så att uppgifterna mot kompensation överförs till kommunförbundet på Åland. Landskapsregeringen föreslog med hänvisning till detta att ansvaret för de uppgifter som i framtiden ankommer på magistraterna i landskapet fortsättningsvis ska ankomma på landskapsregeringen vilket kan ske genom en ändring av 30 § 11 punkten där termen "kommunernas" byts ut mot "magistraterna" eller "rikets myndigheter" beroende på om landskapet endast ska handha de uppgifter som ankommer på magistraterna eller även de uppgifter som ankommer på konsumentverket.

 

Den 4 juni 2008 togs frågan på nytt upp i landskapsregeringen vid enskild föredragning. Vid föredragningen antecknades det till kännedom att regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om konsumentrådgivning och till lagar om ändring av 1 § i lagen om konsumentverket och 30 § i självstyrelselagen för Åland avlåtits till riksdagen den 16 maj 2008. Vid föredragningen konstaterades också att förslaget till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland ligger i linje med landskapsregeringens utlåtande. Vidare konstaterades att enligt 30 § 11 punkten självstyrelselagen för Åland sköts i dag de uppgifter som enligt lagstiftningen om konsumentrådgivning ankommer på kommunerna i landskapet av landskapsmyndigheterna i enlighet med avtal mellan landskapet och kommunerna. Enligt förslaget ska landskapsmyndigheterna också i fortsättningen sörja för konsumentrådgivningstjänsterna i enlighet med avtal mellan landskapet och staten.

 

Frågan om ändringen av självstyrelselagen togs upp i självstyrelsepolitiska nämnden den 21 oktober 2008. Nämnden hörde då landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson och förvaltningschefen Arne Selander. Nämnden hade inga invändningar mot det substantiella i ändringsförslaget men en diskussion fördes beträffande förfarandet vid ändring av självstyrelselagen.

 

Lagutskottet konstaterar att någon presidentframställning i ärendet ännu inte överlämnats till lagtinget men att det enligt uppgift kommer att ske inom en snar framtid. Förfarandet i fråga om ändringen av självstyrelselagen är således extraordinärt eftersom behandlingen av ändringar i självstyrelselagen ska ske parallellt i riksdagen och lagtinget mot bakgrund av kravet på båda parlamentens medverkan. Utskottet finner det anmärkningsvärt att regeringen inte följt det formella förfarande som ska gälla vid ändringar av självstyrelselagen oberoende av vid vilket ministerium frågan handläggs. Enligt vad utskottet fått erfara behandlades frågan om ändringen av självstyrelselagen inte heller i riksdagens grundlagsutskott vilket utskottet finner synnerligen graverande. Utskottet avser återkomma till frågan om beredningen av självstyrelselagsändringar i samband med behandlingen av den kommande presidentframställningen.

 

Den i framställningen föreslagna tabellen för landskapsandelsprocenter utgår från att finansieringsansvaret för konsumentrådgivningen ska övergå till staten från och med årsskiftet. Även om det är osäkert om en sådan överföring av kostnadsansvaret blir verklighet vid årsskiftet konstaterar utskottet att landskapsregeringen kan återkomma med ett förslag till ändring av procentsatserna om den planerade ändringen av självstyrelselagen blir mycket fördröjd eller inte alls genomförd. Något lagligt hinder för att genomföra den föreslagna lagändringen föreligger enligt utskottets mening således inte.

 

Utskottet önskar i sammanhanget även uppmärksamma finansutskottet på ikraftträdelsebestämmelsen som motsvarar den bestämmelse som social- och miljöutskottet införde i sitt betänkande nr 3/2007-2008.  Enligt utskottets mening borde finansutskottet överväga att ge ikraftträdelsebestämmelsens 1 mom. följande lydelse: ”Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som stadgas i självstyrelselagens 20 § 3 mom.”. Denna formulering borde enligt utskottets mening utgöra en standardformulering i fråga om s.k. budgetlagar.

 

Utskottet har i ärendet hört vice talman Gunnar Jansson, förvaltningschefen Arne Selander och lagberedningschefen Lars Karlsson. I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

 

Mariehamn den 9 december 2008

 

 

Ordförande                                               Olof Erland

 

 

Sekreterare                                               Susanne Eriksson