Finansutskottets betänkande 3/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2009-2010

 

Datum

 

Finansutskottet

2009-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Avskaffande av allmänna avdraget

·      Landskapsregeringens framställning nr 7/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

Motivering. 3

Förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att det allmänna avdraget vid kommunalbeskattningen avskaffas från och med 2010. Avdraget är utformat så att alla skattskyldiga fysiska personer har rätt att dra av 5 procent av den beskattningsbara förvärvsinkomsten vid kommunalbeskattningen.

     Förslaget sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2010 på ett sådant sätt att lagen bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag antas med de ändringar som framkommer i betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Landskapsregeringen föreslår att lagen antas som en budgetlag. Lagförslaget har anknytning till anslaget under moment 44.05.36 i landskapsregeringens förslag till budget för 2010.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 november 2009 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har behandlat ärendet i samband med landskapsregeringens framställning FR 1/2009-2010 avseende förslag till budget för år 2010.

     Ledamoten Fredrik Karlström har fogat en reservation till utskottets betänkande.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Fredrik Karlström och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av 7a § kommunalskattelagen
för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen.)

 

1 §

     (Lika som i framställningen.)

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i självstyrelselagens 20 § 3 mom.         

     (2 mom. lika som i framställningen.)

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av 1 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen
om kompensation för förlust av skatteintäkter

 

     (Ingressen lika som i framställningen.)

 

1 §

     (Lika som i framställningen.)

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i självstyrelselagens 20 § 3 mom.

     (2 mom. lika som i framställningen.)

 

 

 

Mariehamn den 11 december 2009

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte

 

 

 

 

 

 

 

R E S E R V A T I O N

 

 

Undertecknad reserverar sig mot finansutskottets betänkande (FU 3/2009-2010) med anledning av landskapsregeringens framställning nr 7/2009-2010, Avskaffande av allmänna avdraget:

 

Motivering

 

Skatt är en fråga om makt. Med högre skatt har politiker mer makt över befolkningens liv och med lägre skatt har befolkningen mer makt över sina egna liv. Politiker bör sträva efter att medborgarnas skattebörda skall vara så låg som det bara är möjligt. Vissa funktioner i samhället måste skötas gemensamt och sålunda även finansieras gemensamt men fråntas mer pengar än nödvändigt ifrån medborgaren har det visat sig att den offentliga sektorn ofrånkomligt växer, med mindre pengar till det gemensamma tvingas politiker till rationellare och effektivare lösningar.

    Under lågkonjunkturer är det extra viktigt att stimulera medborgarnas ekonomi och med tanke på det relativt småskaliga näringslivet på Åland med en väldigt liten närmarknad är det av största vikt att ålänningarna har mer pengar i plånboken att röra sig med. Samtidigt bör det ifrån samhällets sida uppmuntras att konsumera lokalt för att hålla ”hjulen i rullning”.

    Den huvudsakliga åländska offentliga ekonomin är uppbyggd enligt två grundprinciper, det är ”klumpsumman” och ”flitpengen” eftersom ”flitpengen” består av den del som landskapet får tillbaka baserat på det ålänningarna och de åländska företagen betalar mer än 0,5 procent av landets direkta skatter bör de pengarna återgå till dem som betalat dem. Enligt uppgift till finansutskottet är årets ”flitpeng” drygt 3.150.000 euro, den summan bör återbetalas i sin helhet tillbaka till skattebetalarna i form av ett allmänt avdrag.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår undertecknad

 

att lagen förkastas och att landskapsregeringen återkommer med en ny lagframställning som syftar till att ”flitpengen” framöver ska återbetalas som ett allmänt avdrag till de åländska skattebetalarna.

 

 

 

Mariehamn den 14 december 2009

 

 

 

Fredrik Karlström