Finansutskottets betänkande 3/2001-2002

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2001-2002

 

Datum

 

Finansutskottet

2002-01-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Stöd för utbyggnaden av bredbandsnät i Mariehamn

·      Hemställningsmotion nr 34/1999-2000

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I ltl Ritva Sarin Grufbergs m.fl. hemställningsmotion föreslås att utbyggnaden av bredbandsnät i Mariehamn skall stödjas på lika villkor som på övriga fasta Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har erfarit att bredbandsnätet i Mariehamn var utbyggt i mitten av år 2001. Utbyggnaden skedde i samverkan mellan Mariehamns Telefon Ab och Ålands Datakommunikation Ab. Förbättringar och kompletteringar av nätet sker fortlöpande. Huvudmännen för utbyggnaden av bredbandsnätet har inte ansökt om stöd från landskapsstyrelsen för arbetet. Utskottet har vidare erfarit att utbyggnaden av bredband på hela Åland omfattar mellan 70-80 procent av alla hushåll. Mot bakgrund av vad som ovan har anförts, föreslår utskottet att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 april 2000 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört vicelantrådet Olof Erland och VD för Mariehamns Telefon Ab Stig Selander.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamöterna Dennis Jansson, Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 34/1999-2000.

__________________

 

 

Mariehamn den 30 januari 2002

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Arne Selander