Finansutskottets betänkande 4/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2008-2009

 

Datum

 

Finansutskottet

2009-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2008

·      Landskapsregeringens framställning nr 12/2008-2009

·      Finansmotion nr 69/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Finansmotionen. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Allmänt 1

Budgetdisciplin. 2

Motionen. 2

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2008. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 3.468.000 €. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 339.937.000 € budgeterats för år 2008.

 

Finansmotionen

 

I ltl Barbro Sundbacks m.fl. finansmotion nr 69 föreslås förändringar av tilläggsbudgetens allmänna motivering.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2008 antas med beaktande av utskottets motiveringar i betänkandet. Finansmotion nr 69 föreslås förkastad.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Allmänt

Landskapsregeringen överväger i samband med beredningen av förslaget till ny finansförvaltningslag hur det framtida systemet för information till lagtinget ska utformas så att praxisen med en sen tilläggsbudget kan frångås. Utskottet ställer sig positivt till detta och anser att systemet bör utvecklas så att man kan följa kostnader och intäkter på ett mer överskådligt sätt för varje budgetår via bokslutet. Resultatprognosen, som finns i en bilaga till budgeten, kunde samtidigt utvecklas så att tidigare års resultat visas och göras mer detaljerad.

     Landskapsregeringen konstaterar vidare i budgetförslaget att övervägandena inletts kring hur budgeten för år 2009 bör omstruktureras och budgetförslaget för år 2010 utformas så att man kan åstadkomma dels besparingar och dels väl avvägda stimulansåtgärder för att motverka nedgången i samhällsekonomin och upprätthålla en fortsatt god sysselsättningsnivå. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen ser över budgeten för år 2009 och i sammanhanget överväger både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder samtidigt som man överväger olika stimulansåtgärder. Utskottet betonar i sammanhanget svårigheten att bedöma konjunkturläget och hur det kommer att utveckla sig. Det är därför viktigt att landskapsregeringen tillsammans med andra myndigheter, näringslivets och arbetsmarknadens organisationer kontinuerligt övervakar händelseutvecklingen.

 

Budgetdisciplin

 

Utskottet hänvisar till sitt betänkande nr 1/2008-2009 i fråga om budgetdisciplinen och betonar vikten av att landskapsregeringen och underlydande myndigheter arbetar fram tillförlitliga och tillräckliga prognosverktyg samt utvecklar budgetuppföljningsrutiner i syfte att kunna göra interna omfördelningar så att anslagen totalt sett räcker till för de olika verksamheternas kostnader.

 

Motionen

 

Med hänvisning till betänkandets allmänna motivering föreslås att finansmotionen nr 69 under den allmänna motiveringen förkastas.

 

Detaljmotivering

 

I N K O M S T E R

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

35.54.

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

35.54.01.

Inkomst för projekt

 

 

Musselodling förefaller vara en lovande åtgärd i syfte att reducera halten av fosfor och kväve i havet. Enligt vad utskottet erfarit kan de utsläpp i fråga om fosfor och kväve som ca 5.000 ton årlig tillväxt inom fiskodling förorsakar kompenseras av odling av uppskattningsvis ca 20.000 ton musslor årligen. Det är ännu oklart vad musslorna kan användas till, men man kan anta att dessa möjligen skulle kunna användas som hönsfoder eller jordförbättringsmedel. Utskottet finner det angeläget att denna typ av försöksodling fortsätter som en åtgärd bland andra att åstadkomma s.k. förbättringsöverskott i vattenlagens mening. 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

35.70.39.

Kommunernas ersättning för Gullåsen

 

 

Landskapsregeringen konstaterar att debiteringen av s.k. klinikfärdiga patienter inte har förverkligats såsom avses i 13 § landskapslagen (1993:60) om hälso- och sjukvården. Detta gör att ÅHS gått miste om medel som kompenseras genom tilläggsanslag. Det är också tveksamt om dessa medel går att retroaktivt kräva in av kommunerna.

     Utskottet har erfarit att ansvaret för att lagen följs åligger Ålands hälso- och sjukvård. Däremot förefaller det oklart var inom förvaltningen som tillsynsansvaret ska vara. Utskottet anser att ansvaret bör åligga social- och miljöavdelningen att tillse att ÅHS följer de lagar som lagtinget antagit.

 

 

 

U T G I F T E R

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

 

Utskottet konstaterar att stödet för konvertering till värmepumpar upphör från och med år 2009. Enligt den kungörelse som publicerades i maj månad år 2008 var den sista ansökningsdagen den 30 november 2008. De ansökningar som inkommit därefter beviljas inte stöd. 

     Utskottet hänvisar i sammanhanget till sitt betänkande nr 4/2007-2008 där bl.a. följande anges: ”Utskottet har erfarit att landskapsregeringen har inlett arbetet med att ta fram ett förslag till finansförvaltningslag. Utskottet konstaterar att det är många frågor som bör regleras i lagen, bl.a. hur utjämningsfonden skall användas. I detta sammanhang bör landskapsregeringen även ta ställning till användningen av budgetlagar som stöd för förverkligandet av budgetbeslut. Möjligheten att använda sig av s.k. budgetlagar har funnits sedan 2004. Trots detta har inte instrumentet används i den utsträckning som förväntats. Utskottet föreslår att landskapsregeringen, i samband med att ett förslag till finansförvaltningslag läggs fram, tar ställning till vilka typer av budgetbeslut som bör ha stöd i lag. Enligt utskottet bör budgetlagar föreslås oftare än hittills.” Utskottet konstaterar att om budgetlagstiftning eller annan lagstiftning skulle användas i fråga om olika stödåtgärder så skulle rättsäkerheten för medborgarna i högre grad tryggas.

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård – verksamhetsutgifter (VR)

 

 

Utskottet har erfarit att anslaget trots förhöjningen om 620.000 euro troligen inte kommer att räcka för att täcka kostnaderna. Kostnaderna förväntas stiga med ca 1 miljon euro, jämfört med tidigare för år 2008 budgeterade kostnader, varav merparten hänför sig till s.k. övriga konsumtionsutgifter. Utskottet hänvisar i fråga om den situation som uppstått till betänkandets allmänna motivering avseende budgetdisciplinen.

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

Utskottet erfar att behovet av tilläggsanslag för kollektivtrafiken hänför sig från en ökning av passagerare samt en felkalkylering mellan fastställd turlista och kostnaderna för densamma. Den budgeterade summan på 185.000 euro inte heller kommer att räcka till, utan det verkliga beloppet är 225.000. Utskottet hänvisar i fråga om den situation som uppstått till betänkandets allmänna motivering avseende budgetdisciplinen.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 januari 2009 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, landskapsregeringsledamöterna Roger Eriksson, Runar Karlsson, Jan-Erik Mattsson, Mats Perämaa och Katrin Sjögren, förvaltningschefen Arne Selander, finanschefen Dan E. Eriksson, avdelningschefen Niklas Karlman, bostadslåneinspektören Sten Eriksson, ledande avbytaren Annette Loumann, chefen för jämställdhetsfrågor Vivan Nikula, personalchefen Terese Åsgård, förvaltningschefen Björn-Olof Ehrnström och ekonomichefen Marie Lövgren från Ålands hälso- och sjukvård, direktören Bjarne Lindström från Ålands statistik- och utredningsbyrå, finanschefen Peter Carlsson från Mariehamns stad samt ledaren för pilotprojektet musselodling Torbjörn Engman (per telefon).

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw (delvis) samt ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom och Danne Sundman.    

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2008, samt

 

              att lagtinget förkastar finansmotion nr 69/2008-2009.

__________________

 

 

Mariehamn den 15 januari 2009

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte