Finansutskottets betänkande 4/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2009-2010

 

Datum

 

Finansutskottet

2010-01-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Förslag till andra tilläggsbudget för år 2009

·      Landskapsregeringens framställning nr 11/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Budgetdisciplin. 1

Upphandling. 2

Detaljmotivering. 2

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ett förslag till andra tillägg till budgeten för år 2009. Förslaget till tilläggsbudget balanserar på ett netto om 2.887.000 euro. Om tilläggsbudgeten antas har totalt 309.516.000 euro budgeterats för år 2009.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsregeringens förslag till andra tillägg till budgeten för år 2009 antas med beaktande av de i betänkandet ingående motiveringarna.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att det skett flera överskridningar på moment som avsett olika typer av byggnationer. I det nu aktuella budgetförslaget har två moment, avseende Alandica och m/s Skarven överskridits kraftigt. Utskottet har därför vid sin behandling koncentrerat sig på frågeställningarna kring budgetdisciplin, projektledning och upphandling. 

 

Budgetdisciplin

Utskottet hänvisar till sitt betänkande nr 1/2008-2009 där utskottet betonat vikten av en sträng budgetdisciplin. Finansutskottet vidhåller att det är av vikt att anslagen hålls så att vid konflikt mellan anslag och verksamhetsvolym gäller anslag.

     När det gäller byggprojekt och andra investeringar är det viktigt att totalpriset från början klarläggs. Om det blir fråga om tilläggsbudget så bör det vara sådana budgetäskanden som lagtinget faktiskt har en möjlighet att förkasta eller godta. Landskapsregeringen uppmanas att tillse att budgetuppföljnings- och projektuppföljningssystemen säkerställer detta. 

     Landskapsregeringen uppmanas även att klarlägga och tydliggöra avdelningschefernas och myndighetschefernas ekonomiska ansvar för de projekt som genomförs inom respektive avdelnings och myndighets förvaltningsområde samt att följa nu gällande bestämmelser. Utskottet förutsätter att landskapsregeringen snarast färdigställer framställningen avseende en ny finansförvaltningslag med tydliga bestämmelser avseende detta.

      

Upphandling

Utskottet konstaterar att landskapsregeringen nyligen uppdaterat sin upphandlingshandbok, bl.a. gällande grön upphandling. Utskottet konstaterar att det finns brister i fråga om offentlig upphandling, bl.a. i fråga om kompetens och lagstiftning. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att vidta åtgärder för att åstadkomma en effektivare och mer rättssäker upphandlingsprocess för både beställare och leverantörer.

     Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser inleda ett lagstiftningsarbete avseende lagstiftning under EU:s tröskelvärden. Utskottet konstaterar att det är positivt om hela den offentliga förvaltningen följer samma regelverk som förenklar för anbudsgivarna att ge anbud. Nuvarande regelverk är taget som ett beslut i landskapsregeringen och publicerat i Ålands författningssamling. Detta beslut gäller enbart landskapsregeringen och landskapsregeringen underlydande myndigheter. Utskottet konstaterar att beslutsnivån d.v.s. huruvida reglerna är givna genom beslut eller genom lag inte i sig torde ha betydelse för efterlevnaden. Det är därför viktigt att informationsinsatser med jämna mellanrum genomförs och att landskapsregeringen överväger att avdela en tjänsteman att centralt handha rådgivningen till avdelningarna i upphandlingsfrågor. Idag har kansliavdelningen ansvaret för rådgivningen avseende upphandlingar över EU:s tröskelvärden och finansavdelningen ansvaret för rådgivningen avseende upphandlingar under EU:s tröskelvärden. Utskottet hänvisar till sitt betänkande nr 1/2008-2009 där utskottet bett landskapsregeringen förtydliga och förbättra finansavdelningens stödjande funktion vid upphandlingar. Utskottet upprepar mot bakgrund av föreliggande budgetförslag att landskapsregeringen överväger att centralisera rådgivningen i upphandlingsfrågor. Därtill bör man överväga hur man kan tillgodose behovet av juridisk kompetens på de olika avdelningarna och landskapsregeringen underlydande myndigheter. I fråga om mer komplicerade upphandlingar bör landskapsregeringen även överväga att i ett tidigt skede köpa in specialistkompetens, eftersom en stor och viktig del av arbetet med en upphandling sker före anbudsförfrågan offentliggörs och anbudstiden påbörjas.

    

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

47.30.23.

Arbeta och bo på Åland (VR)

 

 

Utskottet konstaterar att arbetslösheten på Åland ökar och att tilläggsresurser sannolikt kommer att krävas för att Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) ska klara sina åtaganden under år 2010. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att betona satsningar i syfte att bekämpa ungdomsarbetslösheten som ökat särskilt mycket. Utskottet har erfarit att projektet Arbeta och bo på Åland fortgår inom AMS ordinarie verksamhet men med mindre intensitet. Utskottet uppmanar landskapsregeringen att vidta åtgärder i syfte att trygga arbetsmarknadens behov av rekrytering på lång sikt.

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

48.20.

SJÖTRAFIKEN

 

48.20.70.

Anskaffning av fartyg och färjor (R)

 

 

Utskottet konstaterar att anslaget föreslås med anledning av en betydande överskridning. Utskottet ser allvarligt på situationen. Landskapsregeringen har igångsatt en intern revision med anledning av det inträffade och utskottet, som inte utrett ansvarsfrågorna, förväntar sig en redovisning av resultatet i kommande tilläggsbudget. Landskapsregeringen uppmanas att omgående vidta åtgärder för att förbättra kontrollen och rutinerna för att förhindra överskridningar i framtiden.

    I det fall budgetförslaget godkänns uppgår de budgeterade kostnaderna för projektet till totalt 15 miljoner euro. Tilläggskostnaderna som nu beräknas uppgå till ca 2 miljoner euro totalt jämfört med ursprungsbudgeten har i huvudsak uppstått på grund av tilläggsarbeten, nya myndighetskrav, kostnader för idrifttagning, flyttning av varvsort samt extra juridiska kostnader. Den åtta månader långa förseningen har dessutom gett upphov till utökad kostnad för egenkontroll. Tilläggsarbetet för övertäckningen av bildäcket uppgår till ca 242.000 euro. I anbudsunderlaget hade fartygets bildäck öppningar i både för och akter. Utskottet konstaterar vidare att de totala kostnaderna för anskaffandet av m/s Skarven ännu kan stiga.

    Utskottet har erfarit att det kontrakt som undertecknades vid beställningen av fartyget följer internationell standard. I offertunderlaget nämndes emellertid inget om beställarens krav på förseningsböter och bankgarantier. Frågan om böter och garantier upptogs därför i kontraktsförhandlingarna och i kontraktet fördes det in en klausul om förseningsböter. Beträffande bankgarantierna valde landskapsregeringen att själv stå för kostnaderna för dessa. En anlitad advokatbyrå gjorde upp kontraktet samt alla formella leveranshandlingar. Utskottet har vidare erfarit att bankgarantierna förföll i samband med övertagandet av fartyget. Utskottet konstaterar att den ansvarige projektledaren hade fullmakt av landskapsregeringen att överta fartyget.

    Frågan om förseningsböter har nu förts till skiljemannaförfarande i Stockholm. Skiljemannaförfarandet är en dyrare men snabbare process än vanlig domstolsbehandling. De eventuella förseningsböter, om maximalt ca 1,8 miljoner euro plus ränta räknat från överlåtelsedagen, som kan komma att falla ut till landskapet redovisas i en kommande budgetframställning. Kostnaderna för skiljemannaförfarandet uppskattas till ca 250.000 euro och betalas av förlorande part. Bankgaranti för varvets eventuella betalningsskyldighet visavi förseningsböter har inte tecknats.

    Utskottet har erfarit att det nu finns en ekonomisk överenskommelse mellan landskapsregeringen och varvet avseende de större reparationerna av bogvisir och bilhyllor, varefter fartyget är i skick att sättas i drift. Utskottet betonar vikten av att m/s Skarven snarast sätts i trafik så att fartyget får tillräckligt med driftstimmar så att eventuella fel och brister kan upptäckas och åtgärdas inom garantitiden.

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

48.30.77.

Vägbyggnads – och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

Utskottet konstaterar att undergrunden ifråga om Sviby banks norra sida visat sig vara sämre än vad tidigare geotekniska undersökningar visat, varför de beräknade totalkostnaderna för projektet Sviby bro och bank stiger till ca 1.250.000 euro. Det är många gånger svårt att göra en korrekt bedömning och i det här fallet visade sig projektet vara mer komplicerat än normalt. Enligt vad utskottet erfarit torde inte grundförstärkning och bankpålning medföra behov av ytterligare miljötillstånd.

     I fråga om den tjärinblandade asfalten pågår dels en rättsprocess dels pågår planering av upplagringsplats i egen regi. Utskottet efterlyser i sammanhanget en plan för hur landskapet överlag ska hantera returasfalt.  

 

 

 

                     

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 januari 2010 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledmöterna Roger Eriksson, Jan-Erik Mattsson, Mats Perämaa och Veronica Thörnroos, förvaltningschef Arne Selander, finanschef Dan E Eriksson, avdelningschef Niklas Karlman, bro- och hamningenjör Ian Bergström, fd. projektchefen Göran Holmberg, utredaren Magnus Högnäs (per telefon), överinspektör Göran Franzén, vägingenjör Stig Jansson, ledande revisor Agneta Mannberg-Jansson, VD Jyrki Lehtonen och VVD Timo Sirilä från ILS Ab (per telefon), advokat Daniel Widman från advokatbyrå Widman & Hannes Snellman Ab och myndighetschefen från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet Yvonne Österlund.

     I samband med behandlingen har utskottet gjort ett studiebesök ombord på m/s Skarven och träffat huvudbefälhavaren Christer Fellman samt huvudmaskinchefen Paul Hellgren.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Fredrik Karlström och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för år 2009.

__________________

 

 

Mariehamn den 15 januari 2010

Ordförande

 

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

Niclas Slotte