Finansutskottets betänkande 5/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2007-2008

 

Datum

 

Finansutskottet

2008-09-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Ändring av betalningsrutinerna för vissa stöd till kommunerna

·      Landskapsregeringens framställning nr 26/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Genom landskapsandelsreformen som genomfördes år 2007 ersattes det dåvarande finansieringsstödet enligt prövning av två nya stödformer, samarbetsunderstödet och det särskilda understödet. De två nya stödformerna skiljer sig från det tidigare stödet både vad gäller syfte och villkor för beviljande. Genom ett förbiseende beaktades inte dessa skillnader vid utformningen av bestämmelserna om utbetalning av stöden när reformen genomfördes. Landskapsregeringen föreslår att detta rättas till så att reglerna för utbetalning av samarbetsunderstöd och särskilt understöd utformas så att stöden kan fungera enligt det ursprungliga syftet.

     Den föreslagna ändringen är administrativ och berör inte samarbetsunderstödet eller det särskilda understödet som sådana.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet tillstyrker lagförslaget och konstaterar att förändringen är nödvändig för landskapsandelssystemets funktion avseende samarbetsunderstöd och särskilt understöd. Förändringen innebär att tidpunkten för utbetalning anpassas till de olika formerna av understöd. Utbetalningstidpunkten för samarbetsunderstödet förändras så att utbetalning kan ske i den takt kommunen redovisar betalda godtagbara kostnader medan det särskilda understödet utbetalas i enlighet med en av landskapsregeringen fastställd plan.

     Utskottet konstaterar att den föreslagna ändringen, enligt framställningen, skapar smidigare betalningsrutiner vilket är till fördel för alla berörda parter. Förslaget har ingen inverkan på stöden som sådana och villkoren för att beviljas stöd påverkas inte heller på något sätt.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 september 2008 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Mats Perämaa, biträdande finanschefen Conny Nyholm och förbundsdirektören för Ålands kommunförbund Sigurd Lindvall.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Torbjörn Eliasson samt ledamöterna Torsten Sundblom, Danne Sundman och Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget oförändrat.

 

 

 

Mariehamn den 18 september 2008

 

 

 

 

Ordförande

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte