Finansutskottets betänkande 6/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 6/2008-2009

 

Datum

 

Finansutskottet

2009-06-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab

·      Landskapsregeringens framställning nr 21/2008-2009

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

     Landskapsregeringen föreslår att Kraftnät Åland Ab beviljas en landskapsgaranti såsom proprieborgen utan motsäkerhet uppgående till 2.300.000 euro utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp. Garantierna föreslås beviljas för lån som upptas före den 31.12.2010.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Kraftnät Åland Ab som är systemansvarig för elförsörjningen i landskapet avser bygga ut och förstärka kapaciteten i ledningsnätet. Eftersom stamnätets kvalitet är ett övergripande allmänt intresse anser utskottet det befogat att garantin beviljas för att sänka bolagets finansieringskostnader.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 maj 2009 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningarna.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamot Mats Perämaa, avdelningschef Dan E. Eriksson, elinspektör Stig Nordberg och vd Jan Kahlroth vid Kraftnät Åland ab.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordförande Torbjörn Eliasson, viceordförande Folke Sjölund samt ledamöterna Camilla Gunell, Jörgen Strand och Torsten Sundblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsstyrelsen fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland Ab, utöver av Lagtinget tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp av högst 2.300.000 euro till säkerhet för lån, som bolaget upptar för tryggande av landskapets elkraftsförsörjning samt för uppfyllandet av för lånen ställda villkor, samt

 

att garantierna får beviljas för lån som upptas före den 31 december 2010.

 

__________________

 

Mariehamn den 1 juni 2009

Ordförande

 

 

 

Torbjörn Eliasson

 

 

Sekreterare

Sten Eriksson