Finansutskottets betänkande 8/2004-2005

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 8/2004-2005

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-06-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Översyn av beslutsgången och representationen i PAF:s fördelningsråd och medlens fördelning

·      Hemställningsmotion nr 38/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Camilla Gunells m.fl. hemställningsmotion föreslås att en översyn av beslutsgången och representation i PAF:s fördelningsråd med sikte på att göra fördelningen mer sektorinriktad och öppen för nya aktörer inom föreningslivet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Motionärerna föreslår att PAF:s fördelningsråd görs mer öppet för nya aktörer inom föreningslivet. Utskottet noterar att landskapsregeringen i sitt förslag till budget för landskapet Åland 2005 (landskapsregeringens framställning nr 1/2004-2005) omnämner avsikten att överväga vilka verksamheter som skall finansieras med penningautomatmedel och beslutsprocessen för fördelningen. Därutöver uppmanade utskottet i sitt betänkande över budgeten för landskapet Åland år 2005 (betänkande nr 2/2004-2005) landskapsregeringen att granska regelverket för fördelningen av penningautomatmedel. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen avser att hösten 2005 granska fördelningen av penningautomatmedel så att en enhetlig linje mellan olika sektorer uppnås och att förberedande diskussioner redan har påbörjats.

     Mot denna bakgrund konstaterar utskottet att åtgärder redan påbörjats i det avseende motionärerna efterlyser och föreslår därför att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2004 inbegärt finansutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört finanschefen Dan E Eriksson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Gun Carlson, medlemmarna Anne-Helena Sjöblom, Torbjörn Eliasson och Peter Grönlund samt ersättaren Åke Mattsson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 38/2003-2004.

__________________

 

 

Mariehamn den 21 juni 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

Anna-Lena Sjölund