Finansutskottets betänkande 9/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2009-2010

 

Datum

 

Finansutskottet

2010-05-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Landskapsgaranti till säkerhet för lån till Kraftnät Åland Ab

·      Landskapsregeringens framställning nr 20/2009-2010

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att Kraftnät Åland Ab beviljas en landskapsgaranti såsom proprieborgen utan motsäkerhet uppgående till 50.000.000 euro utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp. Garantierna föreslås beviljas för lån som upptas före den 31.12.2010.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet omfattar landskapsregeringens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Kraftnät Åland Ab som är systemansvarig för elförsörjningen i landskapet avser bygga ut och förstärka kapaciteten i ledningsnätet. Eftersom stamnätets kvalitet är ett övergripande allmänt intresse anser utskottet det befogat att garantin beviljas för att sänka bolagets finansieringskostnader.

     Utskottet har erfarit att notifiering av stödåtgärderna till EU-kommissionen kommer att ske på vederbörligt sätt.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 26 maj 2010 inbegärt finansutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört finanschefen Dan E Eriksson och vikarierande europarättschefen Andreas Dahlén.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jan-Erik Mattsson, vice ordföranden Raija-Liisa Eklöw samt ledamöterna Camilla Gunell, Torsten Sundblom och Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

    att lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att utan krav på motsäkerhet men i övrigt på av landskapsregeringen fastställda villkor bevilja Kraftnät Åland Ab utöver av lagtinget tidigare godkända garantibelopp, landskapsgarantier såsom proprieborgen till ett belopp uppgående till sammanlagt högst 50.000.000 euro till säkerhet för lån, som bolaget upptar för byggande av en likströmsförbindelse till riket samt för lånen ställda villkor; samt

 

                             att garantierna får beviljas för lån som upptas före 31.12.2010.

 

 

__________________

 

 

 

 

 

Mariehamn den 27 maj 2010

Ordförande

 

 

 

Jan-Erik Mattsson

 

 

Sekreterare

Niclas Slotte