Framställning 10/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 10/2001-2002

 

Datum

 

 

2001-12-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Euroanpassning av vissa landskapslagar

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Eftersom den finska marken vid årsskiftet ersätts av den europeiska valutan euro och strax därefter upphör att vara giltigt betalningsmedel föreslår landskapsstyrelsen att ändringar görs i landskapslagen om offentliga nöjestillställningar, ellagen för landskapet Åland, landskapslagen om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter, landskapslagen om parkeringsbot, landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser och i landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse för att anpassas till den nya valutan. Markbeloppen i lagarna ändras till euro eller skrivs om utan angivande av exakta belopp.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 3

1. Landskapslagen om offentliga nöjestillställningar 3

2. Ellagen för landskapet Åland. 4

3. Landskapslagen om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter 4

4. Landskapslagen om parkeringsbot 4

5. Landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser 4

6. Landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 21 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 12 b § ellagen för landskapet Åland. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse  9

Parallelltexter 11

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Åland övergår nu till Europeiska ekonomiska och monetära unionens gemensamma valutasystem. På Åland togs euron i bruk som kontovaluta den 1 januari 1999 samtidigt som den permanenta omräkningskursen 5,94573 fastställdes genom EG-förordning 2866/98.

Avrundning av penningbeloppen och övriga frågor av teknisk karaktär har bestämts genom EG-förordning 974/98 om införande av euro och EG-förordning 1103/97 om vissa bestämmelser i anslutning till införande av euro. Euron används inte som kontantvaluta före den 1 januari 2002.

     Juridiskt sett är lagändringarna inte nödvändiga när euron blir kontantvaluta. Enligt artikel 14 i EG-förordning 974/98 anses hänvisningar till nationella valutaenheter som förekommer i rättsliga handlingar som gäller vid övergångsperiodens slut vara hänvisningar till euroenheten i enlighet med omräkningskursen. Också avrundningsbestämmelserna har fastställts i EG-förordning 1103/97.

     Med hänsyn till framför allt rättssäkerheten och lagstiftningens tydlighet bör inte markbelopp förekomma i författningarna sedan euro och cent har ersatt mark och penni. Förr eller senare skulle det bli problem om belopp i lagarna anges i en valuta som man inte får eller kan köpa något för. Då förlängs också den tid då omräkningskoefficienten behövs.

     Det vore inte heller en bra lösning att ändra markbeloppen till euro då enstaka paragrafer ändras av andra skäl eftersom lagstiftningen då under en mycket lång period skulle innehålla både mark och euro.

     Lagförslagen följer huvudsakligen de principer som statsrådets finanspolitiska ministerutskott godkände den 11 januari 2000 att användas som allmänna anvisningar vid omräkning av markbelopp till euro i lagstiftningen. Målet är att ändra hänvisningar till markbelopp till hän­visningar till euro på ett informativt sätt men så kostnadsneutralt som möjligt. Det föreslås dock att landskapslagen om parkeringsbot, landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser och landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse ändras i enlighet med förändringen i penningvärdet.

 

2. Förslagets verkningar

 

Förslaget har inga organisatoriska eller ekonomiska verkningar för landskapet och påverkar inte heller miljön eller jämställdheten mellan könen.

 

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslagen om offentliga nöjestillställningar

 

21 §. Landskapslagen om offentliga nöjestillställningar är från 1969 och de ansvarsförsäkringsbelopp som minst krävdes då lagen tillkom har med inflationens hjälp kommit mycket långt från de belopp som i praktiken krävs. Enligt polisen skall en arrangör av t.ex. en motortävling teckna en ansvarsförsäkring som ersätter skador på minst tre miljoner mark. Att räkna om beloppen i mark till motsvarande belopp i euro är därför inte särskilt meningsfullt. Landskapsstyrelsen föreslår istället att paragrafen skrivs om utan angivande av något minsta försäkringsbelopp. Det blir liksom tidigare upp till polismyndigheten att bedöma när en ansvarsförsäkring krävs och vilket ersättningsbelopp som försäkringen skall täcka.

 

2. Ellagen för landskapet Åland

 

12 b §. Beloppet i mark föreslås bli omräknat till närmaste jämna eurobelopp enligt den fastställda omräkningskursen.

 

3. Landskapslagen om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter

 

2 §. Beloppen i mark föreslås bli omräknade till euro och cent enligt den fastställda omräkningskursen. Därutöver har två inaktuella poster för åren 2000 och 2001 tagits bort ur paragrafen.

 

4. Landskapslagen om parkeringsbot

 

4 §. I 1 mom. anges parkeringsbotens storlek. Parkeringsboten är idag 50 mark men föreslås bli 10 euro, dvs. 59,46 mk. På motsvarande sätt föreslås att parkeringsbotens maximibelopp höjs från 150 mk till 30 euro, dvs. 178,37 mk. Minimi- och maximibeloppen av parkeringsboten har inte höjts sedan 1991, (45/1991) då minimibeloppet höjdes från 40 till 50 mk och maximibeloppet från 100 till 150 mk. De föreslagna beloppen står i samma proportion till varandra som i dag. Med tanke på att beloppet skall uppges på ett informativt sätt är det ändamålsenligt att parkeringsboten inte anges med sådan exakthet som skulle följa av en direkt tillämpning av den fastställda omräkningskursen för euro.

     Parkeringsboten i euro tillämpas på gärning som skett efter det att lagen har trätt i kraft.

     Höjningen av parkeringsbotens maximibelopp har inte några direkta verkningar, eftersom ett särskilt beslut av landskapsstyrelsen krävs för att boten skall kunna höjas över 10 euro. I Mariehamn fastställs dock parkeringsboten av stadsstyrelsen efter beslut av landskapsstyrelsen 1991-01-22 om rätt till avvikelse från vissa regler med anledning av frikommunförsöket, ett beslut som senare permanentats genom 122 § kommunallagen för landskapet Åland (73/1997). I det fallet krävs ett särskilt beslut av stadsstyrelsen för att parkeringsbotens maximibelopp skall få höjas från 25,23 € (150 mark) till 30 €.

 

5. Landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser

 

2-11 §§: Samtliga paragrafer har ändrats på samma sätt. Texten har moderniserats och "nakna" substantiv, dvs. oböjda substantiv i singularis utan bestämd eller obestämd artikel har tagits bort. Ordningsbotsbeloppen har ändrats till jämna belopp i euro. Detta har gjorts med tanke på att beloppen skall uppges på ett informativt sätt och då de inte har ändrats sedan lagen trädde ikraft 1990. I övrigt har följande större ändringar gjorts:

     4 §: Bestämmelsen att ordningsbot inte får föreläggas för brott mot bestämmelserna i 75 § vägtrafiklagen har tagits bort eftersom rattstångsfylla inte längre är straffbelagt och 75 § numera handlar om rattfylleri.

     5 §: Rubriken ändrad.

     6 §: Rubriken ändrad.

 

6. Landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse

 

1 §: Det minsta totalbelopp av dagsböter som kan dömas ut är idag 400 mark. Med tanke på att beloppet skall uppges på ett informativt sätt och då de inte har ändrats sedan lagen trädde ikraft 1990 är det ändamålsenligt att beloppet inte anges med sådan exakthet som skulle följa av en direkt tillämpning av den fastställda omräkningskursen för euro. Landskapsstyrelsen föreslår att det minsta totalbelopp av dagsböter som kan dömas ut ändras till 100 euro. På detta sätt blir även det minsta totalbeloppet av dagsböter lika stort som den högsta ordningsboten såsom fallet är idag.


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 21 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar

 

     I enlighet med lagtingets beslut

upphävs 21 § 3-4 mom. landskapslagen den 25 juli 1969 om offentliga nöjestillställningar (28/1969) samt

ändras 21 § 2 mom. som följer:

 

 

21 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om skada på person eller egendom kan orsakas av att en offentlig nöjestillställning ordnas kan polisen, för att evenemanget skall få arrangeras, kräva att arrangören har en tillräcklig ansvarsförsäkring för att täcka eventuell ersättningsskyldighet. Vid flyg- eller fall­skärmshoppuppvisningar eller -tävlingar, hastighetstävlingar för motorfordon, motordrivna anordningar eller motorbåtar eller med tävlingar jämförliga uppvisningskörningar samt vid trav- eller ridtävlingar, är tecknandet av en tillräcklig ansvarsförsäkring ett villkor för att tillställningen skall få arrangeras.

 

 

________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 12 b § ellagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 12b § 2 mom. ellagen den 12 juli 1982 för landskapet Åland (38/1982), sådan den lyder i landskapslagen den 1 juli 1999 (43/1999), som följer:

 

 

12b §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kunden skall betala de skäliga mätningskostnader som kunden orsakar distributionsnätsinnehavaren. En elanvändare vars elförbrukning mäts genom direktmätning får dock inte debiteras mer än 336 euro för mätare med tillhörande insamlingsutrustning och för dess installation i uttagspunkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

__________________

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 2 mom. landskapslagen den 24 juni 1999 om befrielse från användnings- och överlåtelserestriktioner för hyresfastigheter (42/1999) som följer:

 

 

 

2 §

Förutsättningar för beviljande av befrielse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För att befrielse skall kunna beviljas måste bostadslånen återbetalas i sin helhet och en avgift erläggas. Avgiftens storlek bestäms genom att grundbeloppet multipliceras med antalet bostadskvadratmeter och det antal år som lånet befrias från användnings- och överlåtelsebegränsningar. Grundbeloppet bestäms enligt följande:

 

År då lånet befrias från begränsningar

Grundbelopp

(euro)

1.1.2002

3,70

1.1.2003

3,87

1.1.2004

4,12

 

 

 

 

________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

 

__________________

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om parkeringsbot

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. landskapslagen den 20 april 1971 om parkeringsbot (15/1971), sådan den lyder i landskapslagen den 6 juni 1991 (45/1991), som följer:

 

 

4 §

     Parkeringsboten utgör oberoende av felets art 10 euro. Landskapsstyrelsen kan, om det av hänsyn till trafiken kan anses påkallat, höja botens belopp till högst 30 euro. Höjningen kan också avse en kommun eller ett visst område i en kommun.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

 

__________________

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2-7 §§, 8 § 1 mom. samt 9-11 §§ landskapslagen den 13 december 1990 om föreläggande av ordningsbot vid vissa trafikförseelser (54/1990), av dessa lagrum 9a § sådan den lyder i landskapslagen den 2 april 1993 (21/1993) och 4, 6, 9 och 11 §§ sådana de lyder i landskapslagen den 16 november 1993 (102/1993), som följer:

 

 

2 §

Ordningsbotens storlek

     Ordningsboten är 10, 20, 35, 50 eller 100 euro

 

3 §

Förseelser vid gångtrafik

     En gående som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 10 euro.

 

4 §

Förseelser vid trafik med motorlöst fordon

     En cyklist eller en förare av något annat motorlöst fordon som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

 

5 §

Förseelser som gäller skyldighet att uppvisa körkort och andra handlingar

     För brott mot bestämmelserna i 69 § om skyldighet att ha med sig handlingar som fordras vid framförandet av motordrivna fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 20 euro.

 

6 §

Förseelser som gäller ett motordrivet fordons konstruktion,
 utrustning eller skick

     För brott mot bestämmelserna i vägtrafiklagen eller med stöd av den utfärdade bestämmelser om motordrivna fordons eller släpfordons konstruktion, utrustning eller skick kan fordonets förare, ägare eller varaktiga innehavare föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

7 §

Försummelse att använda skyddsutrustning

     Den som bryter mot bestämmelserna i 61 § vägtrafiklagen om skyldighet att använda bilbälte eller att se till att barn under 15 år använder bilbälte eller färdas i skyddsanordning kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

Föraren av en motorcykel eller moped eller passageraren på en motorcykel som bryter mot bestämmelserna om användning av skyddshjälm i 62 § vägtrafiklagen kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

8 §

Förseelser vid trafik med motordrivet fordon

     En förare av ett motordrivet fordon som bryter mot bestämmelserna i 1, 2 eller 3 kap. vägtrafiklagen eller mot påbud, förbud, begränsning eller bestämmelser som framgår av trafikmärken eller vägmarkeringar kan föreläggas en ordningsbot på 50 euro. En ordningsbot på 100 euro kan föreläggas en förare som överskrider gällande hastighetsbegränsning med högst 20 km/h.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Störande eller onödig körning

     Den som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen om störande eller onödig körning kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

9a §

Onödig tomgångskörning

     Den som bryter mot bestämmelserna i 31a § vägtrafiklagen om förbud mot onödig tomgångskörning kan föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

10 §

Användning av obesiktigat eller oregistrerat fordon

     För användning av ett obesiktigat eller oregistrerat fordon kan föraren föreläggas en ordningsbot på 35 euro.

 

11 §

Otillåten personbefordran med motordrivet fordon

     Förare som bryter mot bestämmelserna i vägtrafiklagen om personbefordran med motordrivet fordon eller om placering av passagerare kan föreläggas en ordningsbot på 50 euro.

 

________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

 

__________________

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § landskapslagen den 13 december 1990 om minsta penningbelopp av böter vid trafikförseelse (55/1990) som följer:

 

 

1 §

     För överskridande av hastighetsbegränsning som avses i vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/1983) och med stöd därav utfärdade bestämmelser är det minsta totalbelopp av dagsböter som döms ut 100 euro.

 

________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 20 december 2001

 

 

 

L a n t r å d

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Olof Erland

 

 

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till framställning 10/20012002