Framställning 12/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 12/2002-2003

 

Datum

 

 

2003-02-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förevisning för allmänheten av djur som tillhör vilda arter

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att nya regler om förevisning av djur som tillhör vilda arter införs i djurskyddslagen. De föreslagna reglerna innebär en anpassning till Europeiska gemenskapens direktiv om hållande av vilda djur i djurparker. Syftet med de nya reglerna är att de skall leda till ett stärkt skydd för djur som förevisas för allmänheten och en ökad medveten­het om värdet av att vilda djurarter bevaras.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Förevisning för allmänheten av djur som tillhör vilda arter. 3

2. Djurparksdirektivet 3

3. Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. 3

4. Förevisning av djur i permanenta anläggningar i landskapet 4

5. Förslagets verkningar 4

6. Remissförfarande. 4

Detaljmotivering. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland. 6

Parallelltexter 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Förevisning för allmänheten av djur som tillhör vilda arter.

 

Med vilda arter menas djurarter som någonstans på jorden lever och förökar sig i självständiga bestånd i naturen oberoende av människan. Det är angeläget att vilda arter bevaras, att det utförs forskning om de vilda arterna och att information om de vilda arterna sprids. Förevisning av djur som tillhör vilda arter är ett uppskattat nöje som ger allmänheten ökade kunskaper om djuren, men det är nödvändigt att göra en noggrann avvägning mellan allmänhetens intresse av att se djuren och djurens intresse av att leva ett naturligt liv. Vissa krav bör ställas på dem som driver anläggningar för förevisning av djur som tillhör vilda arter.

 

2. Djurparksdirektivet

 

Europeiska gemenskapen har antagit regler om djurparker genom Europeiska unionens råds direktiv 1999/22/EG av den 29 mars 1999 om hållande av vilda djur i djurparker (djurparksdirektivet). Syftet med djurparksdirektivet är att vilda djurarter skall skyddas och att den biologiska mångfalden skall bevaras. Djurparksdirektivet innehåller bestämmelser om utfärdande av tillstånd för djurparker och tillsyn över dem.

     I djurparksdirektivet avses med ”djurparker” alla permanenta anlägg­ningar där levande djur som tillhör vilda arter hålls för att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år, med undantag av cirkusar, djuraffärer och anläggningar som medlemsstaterna väljer att undanta på grund av att de inte förevisar ett betydande antal djur eller arter för allmänheten.                  

     Djurparksdirektivet borde ha varit genomfört senast den 9 april 2002. Europeiska gemenskapernas kommission har utfärdat motiverade yttranden för att förmå Finland och nio andra länder att genomföra direktivet. Landskapet bör så snart som möjligt genomföra djurparksdirektivet genom ändringar i landskapslagstiftningen.

 

3. Djurskyddslagen och djurskyddsförordningen

 

Djurskyddslagen för landskapet Åland (95/1998) innehåller vissa regler om förevisning av vilda djur.

     Enligt 38 § djurskyddslagen får förevisning av vilda djur för allmänheten endast ske med landskapsstyrelsens tillstånd.

     I 42 § djurskyddslagen finns bestämmelser om tillståndsvillkor och återkallande av tillstånd. Tillstånd som beviljas enligt 38 § kan förenas med villkor som är påkallade av djurskyddsskäl. Landskapsstyrelsen kan återkalla ett tillstånd om den som beviljats tillståndet inte iakttar bestämmelserna i djurskyddslagen eller tillståndsvillkoren eller om verksamheten inte längre motsvarar förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

     Det finns regler om inspektion av djurskyddsskäl i 46 § djurskydds­lagen. Rätt att utföra inspektion föreligger enligt 46 § 1 mom. om det finns anledning att misstänka att djur behandlas i strid med djurskyddslagen eller djurskyddsförordningen. Enligt 46 § 2 mom. får landskapsstyrelsen utföra inspektion vid förevisningar av vilda djur för allmänheten, oavsett om någon misstanke föreligger eller inte.

     Enligt 58 § djurskyddslagen skall den som utan erforderligt tillstånd eller i strid med villkor som är förenat med sådant tillstånd idkar verksamhet som avses i 38 § djurskyddslagen dömas till böter för djurskyddsförseelse.

     I djurskyddsförordningen finns allmänna regler om krav på vilthägn och särskilda bestämmelser om hur djur som tillhör olika vilda arter skall skötas.

     Andra regler som berör djur som tillhör vilda arter finns i landskaps­lagen om naturvård (82/1998) och jaktlagen för landskapet Åland (31/1985).

     Begreppet djurpark saknas i den nuvarande djurskyddslagstiftningen. I stället används begreppet ”förevisning av djur för allmänheten”, vilket är ett vidare begrepp än vad begreppet ”djurpark” är.

     Djurskyddslagen bör ändras så att regelsystemet uppfyller djurparks­direktivets krav.

 

4. Förevisning av djur i permanenta anläggningar i landskapet

 

I landskapet finns tre permanenta anläggningar där djur som tillhör vilda arter förevisas för allmänheten mer än sju dagar per år. På Lilla holmen i Mariehamn finns smådjur och olika sorters fåglar. I Eckerö och i Sund finns hjortar i vilthägn. Det finns även vildsvin och strutsar i vilthägnet i Eckerö. Anläggningarna är jämförelsevis små, men det kan inte uteslutas att någon av dem kommer att utvidga sin verksamhet eller att det någon gång i framtiden kommer att uppföras en större anläggning för förevisning av djur på någon annan plats i landskapet.

     Ingen av anläggningarna har ansökt om tillstånd för förevisning av djur i enlighet med 38 § djurskyddslagen. Vilthägnen har tillstånd av landskaps­styrelsen i enlighet med reglerna om tillstånd för vilthägn i 18 § jaktlagen. Medan reglerna om tillstånd för förevisning av djur främst finns i djurskyddsintresse, syftar reglerna om tillstånd för vilthägn främst till att djuren i vilthägnen inte skall rymma och spridas i landskapet. Om djur i ett vilthägn förevisas för allmänheten, skall innehavaren därför söka både tillstånd för vilthägn och tillstånd för förevisning av djur.

 

5. Förslagets verkningar

 

Eftersom det inte är troligt att antalet djurparker i landskapet någonsin kommer att bli stort, medför förslaget ingen nämnvärd ökning av arbetsbelastningen inom landskapsförvaltningen. Förslaget innebär att det kommer att krävas vissa arbetsinsatser från dem som driver djurparker.

     Förslaget har inga konsekvenser för landskapets administration och påverkar inte jämställdheten mellan könen.

     Miljön kan gagnas av reglerna om att djurparker skall upprätthålla en hög djurskötsel­standard samt förhindra att djur rymmer och att ohyra tar sig in utifrån.

 

6. Remissförfarande

 

Förslaget har varit på remiss till tjänsteveterinärerna vid ÅHS, Ålands djurskyddsförening r.f., Mariehamns stad och ägarna till de två vilthägnen. Remissvar har inkommit från tjänsteveterinärerna vid ÅHS och Marie­hamns stad.

 


Detaljmotivering

 

38 § Förevisning av djur för allmänheten. I 38 § djurskyddslagen bör det tas in en definition av djurparker, ett klarläggande av att en djurpark inte får öppnas för allmänheten innan tillstånd för den beviljats, en regel om stängning av djurparker som drivs utan tillstånd och en bestämmelse om landskapsstyrelsens uppgift till skydd för djuren efter att en djurpark har stängts.

     Definitionen av djurparker i förslaget till 38 § 1 mom. är i överens­stämmelse med definitionen i artikel 2 i djurparksdirektivet.

     Det föreslås att 2 mom. förtydligas så att det framgår att förevisning av vilda djur för allmänheten kan ske både i djurpark och på annat sätt. Förevisning av vilda djur för allmänheten är alltid tillståndspliktig. När landskapsstyrelsen prövar ansökan om tillstånd för förevisning av vilda djur får den samtidigt bedöma om förevisningen sker i en anläggning som är att betrakta som en djurpark. Enligt artikel 4.2 i djurparksdirektivet skall en djurpark ha ett tillstånd innan den öppnas för allmänheten, vilket skrivits in i förslaget i förtydligande syfte. För all förevisning av djur som tillhör vilda arter för allmänheten, gäller egentligen redan nu att tillstånd måste vara beviljat innan någon förevisning sker.

     Bestämmelsen i 4 mom. om stängning av djurparker som saknar tillstånd härstammar från artikel 5.5 i djurparksdirektivet.

     Åliggandet i 5 mom. för övervakande myndighet, att se till att djur från en djurpark behandlas på lämpligt sätt efter att djurparken har stängts, härstammar från artikel 6 i djurparksdirektivet. Den övervakande myndig­heten, landskapsstyrelsen, har enbart en tillsynsuppgift. Åtgärderna med djuren efter stängningen skall vidtas och bekostas av djurparkens ägare.

 

42 § Tillståndsvillkor och återkallande av tillstånd. I artikel 3 i djurparks­direktivet ställs krav på åtgärder som djurparkerna måste vidta. Enligt artikel 4.3 skall dessa krav finnas med i villkoren för varje tillstånd att driva en djurpark. Det är rimligt att mängden arbete, som läggs ner på att uppfylla villkoren, varierar beroende på hur stor verksamheten är. Landskapsstyrelsen får i varje enskilt fall ta ställning till hur omfattande villkoren skall vara.

 

46 § Inspektion. Artiklarna 4.3 och 4.4 i djurparksdirektivet innehåller krav på att djurparkerna inspekteras regelbundet samt att de inspekteras innan ett tillstånd beviljas, vägras, ges förlängd giltighetstid eller i väsentlig grad ändras. Sådana krav måste således föras in i djurskyddslagen. Det är skäligt att varje djurpark inspekteras minst en gång vart tredje år.

 

Ikraftträdande. Lagen bör träda i kraft så snart som möjligt. Enligt artikel 4.2 i djurparksdirektivet måste alla djurparker ha tillstånd för sin verksamhet inom fyra år efter direktivets ikraftträdande, d.v.s. senast den 9 april 2003. För att de berörda skall ha rimlig tid på sig att upprätta ansökningar och att landskapsstyrelsen skall ha rimlig tid på sig att behandla ansökningarna, bör tidsfristen för utfärdande av tillstånd sättas till sex månader efter att den nya lagen trätt i kraft. Det är lämpligt att även de som driver andra permanenta anläggningar för förevisning av djur skall vara tvungna att söka tillstånd inom samma tid för att kunna fortsätta sin verksamhet.

 

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 38 och 42 §§ djurskydds­lagen för landskapet Åland (95/1998) samt fogas till lagens 46 § nya 3 och 4 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 5 mom. som följer:

 

38 §

Förevisning av djur för allmänheten

     En djurpark är en permanent anläggning där levande djur som tillhör vilda arter hålls för att förevisas för allmänheten under minst sju dagar per år. Djuraffärer skall inte anses vara djurparker. Anläggningar som inte förevisar ett betydande antal djur eller arter för allmänheten skall inte heller anses vara djurparker om de inte måste anses som djurparker av hänsyn till skyddet av vilda djurarter eller bevarandet av den biologiska mångfalden.

     Förevisning för allmänheten av levande djur som tillhör vilda arter i djurpark eller på annat sätt, användning av djur vid cirkus eller därmed jämförbar föreställning samt ambulerande djurutställning får endast ske med landskapsstyrelsens tillstånd. Innan en ny djurpark öppnas för allmänheten måste den ha tillstånd från landskapsstyrelsen.

     Tillstånd beviljas inte beträffande sådana djurarter som uppenbart utsätts för lidande genom verksamheten i fråga. Tillstånd får beviljas endast i de fall där det står klart att djuren hålls under djurskyddsmässigt godtagbara förhållanden och behandlas på ett från djurskyddssynpunkt godtagbart sätt.

     Landskapsstyrelsen skall stänga en djurpark som i strid mot denna lag drivs utan tillstånd.

     När en djurpark eller en del av en djurpark stängs skall landskaps­styrelsen övervaka att de berörda djuren behandlas eller avlägsnas under lämpliga förhållanden.

 

42 §

Tillståndsvillkor och återkallande av tillstånd

     Tillstånd som beviljas enligt 38, 39 eller 41 §§ kan förenas med villkor som är påkallade av djurskyddsskäl.

     Tillstånd för en djurpark måste förenas med villkor om att djurparken skall

1.       delta i forskning som leder till att arternas bevarande främjas eller i utbildning eller informationsutbyte som ger relevanta kunskaper om arternas bevarande eller deras uppfödning i fångenskap, återinplantering och anpassning till ett liv i vilt tillstånd,

2.       främja utbildning av allmänheten och öka medvetenheten hos allmänheten vad beträffar bevarande av den biologiska mång­falden, särskilt genom att tillhandahålla information om de förevisade arterna och deras naturliga livsmiljöer,

3.       bedriva djurhållning under förhållanden som är ägnade att uppfylla de enskilda arternas biologiska behov och deras bevarande, bland annat genom att djurens livsmiljöer berikas på ett artspecifikt sätt och att en hög djurskötselstandard upprätthålls med ett program som har utarbetats för preventiv och kurativ veterinärvård och näringstillförsel,

4.       förhindra att djur rymmer och därigenom se till att eventuella ekologiska hot mot inhemska arter undviks samt förhindra att skadegörare och ohyra tar sig in utifrån,

5.       föra och uppdatera register över parkens djurbestånd.

     Landskapsstyrelsen kan återkalla ett tillstånd om den som beviljats tillståndet inte iakttar denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Tillståndet kan även återkallas om tillståndsvillkoren inte iakttas eller om verksamheten inte längre motsvarar förutsättningarna för beviljande av tillstånd.

 

46 §

Inspektion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Innan landskapsstyrelsen beslutar om tillstånd för en djurpark skall landskapsstyrelsen inspektera djurparken för att förvissa sig om att tillståndsvillkoren enligt 42 § kan uppfyllas. Inspektion skall även ske innan landskapsstyrelsen beslutar att tillståndsvillkoren för en djurpark skall ändras i väsentlig grad eller förlängas.

     Landskapsstyrelsen skall inspektera alla djurparker minst en gång vart tredje år för att kontrollera att tillståndsvillkoren efterlevs.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Om en djurpark eller en annan permanent anläggning, som avses i 38 § 1 mom., redan förevisar djur i landskapet när denna lag träder i kraft, måste den för att kunna fortsätta sin verksamhet ha tillstånd från landskaps­styrelsen senast sex månader efter att lagen har trätt i kraft.

__________________

 

 

Mariehamn den 6 februari 2003

 

 

Landskapsstyrelseledamot

 

 

Sune Eriksson

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Ritva Sarin Grufberg

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till framställning nr 12/2002-2003