Framställning 12/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 12/2001-2002

 

Datum

 

 

2001-12-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändringar i vissa pensionslagar med anledning av valutaövergången från mark till euro

 

Huvudsakligt innehåll

 

I landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (4/1997) finns en övergångsbestämmelse i vilken markbelopp anges. Dessa belopp är dels att hänföra till år 2002, dels till åren 1997-2001. Landskapsstyrelsen föreslår nu att de markbelopp som är att hänföra till år 2002 anges i euro och att de övriga beloppen helt tas bort från paragraftexten.

     Vidare föreslår landskapsstyrelsen att lagtinget upphäver den föråldrade och ej längre tillämpade bestämmelsen i 4 § 2 mom. landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland (10/1951) i stället för att ändra det i bestämmelsen angivna markbeloppet till ett belopp angivet i euro.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

2.1 Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner 3

2.2 Landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland. 5

3. Förslagets verkningar 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 9 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner 6

L A N D S K A P S L A G om upphävande av 4 § 2 mom. landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland  6

Parallelltexter 8

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Europeiska ekonomiska och monetära unionens gemensamma valutasystem håller på att införas i ett antal europeiska länder. Finska mark, liksom flera andra valutor, skall ersättas med euro. Den 1 januari 1999 fastställdes den fasta omräkningskursen som innebär att en euro är 5.94573 mark. Samtidigt infördes euron som kontovaluta. Euron tas i bruk som kontantvaluta den 1 januari 2002 och från och med den 1 mars 2002 kommer mark inte längre att vara laglig valuta.

     Ett stort antal författningar innehåller belopp i mark. Från juridisk synpunkt är det inte nödvändigt att i författningarna ändra beloppen till euro, eftersom det finns omräkningsbestämmelser i rådets förordningar 1103/97/EG och 978/98/EG och dessa bestämmelser kan tillämpas utan några nationella lagstiftningsåtgärder. För att underlätta rättstillämpningen och göra författningarna lätta att förstå, bör markbelopp i författningar dock ersättas med belopp uttryckta i euro.

 

2. Förslag

 

2.1 Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

Pensionsskyddet för majoriteten av landskapets anställda regleras av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (4/1997), nedan kallad blankettlagen om pensioner. Genom lagen har riksförfattningarna om statens pensioner i huvudsak oförändrade bringats i kraft i landskapet. Avsikten med detta system har varit att landskapets anställda skall få samma pensionsförmåner som statens anställda åtnjuter.

      Den som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet är, med de i ovannämnda blankettlag om pensioner angivna avvikelser, berättigad till ålders-, invalid-, arbetslöshets-, och deltidspension samt andra förmåner. Med andra förmåner avses rehabiliteringspenning och andra utgifter i samband med yrkesinriktad rehabilitering. Efter sådan persons frånfälle skall dessutom erläggas familjepension ur landskapets medel i enlighet med vad om personer i statlig anställning är föreskrivet i lagen om statens pensioner (FFS 280/1966), lagen angående införande av lagen om statens pensioner (FFS 281/1966), förordningen om statens pensioner (FFS 611/1966), förordningen om verkställighet och tillämpning av lagen angående införande av lagen om statens pensioner (FFS 612/1966), lagen om statens familjepensioner (FFS 774/1968), lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (FFS 775/1968), förordningen om statens familjepensioner (FFS 796/1968), förordningen om verkställigheten och tillämpningen av lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner (FFS 797/1968) samt lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad (FFS 1152/1997).

     Som ett led i strävandena mot en enhetlig europeisk pensionslagstiftning ändrades folkpensionslagen (FFS 347/1956) så att den s.k. basdelen efter den 1 januari 1996  inte längre betalas ut till personer som får arbetspension  överstigande ett belopp av viss storlek. Med basdel avses ett belopp som utbetalas av staten i syfte att garantera i första hand låginkomsttagare en viss ekonomisk grundtrygghet under de sista levnadsåren. Basdelen försvinner när arbetspensionens storlek överstiger ett årligen indexjusterat belopp som är beroende av kommunal dyrortsklass och familjeförhållanden. Alla kommuner på Åland tillhör dyrortsklass I och vid den senaste indexjusteringen den 1 juni 2001 fastställdes det ifrågavarande beloppet till 69590 mk/år för ensamstående och till 61430 mk/år för gifta och sambor.

      Före den 1 januari 1996 beaktades folkpensionens basdel vid samordningen med arbetspensionen, när den pensionsgrundande lönen översteg en bestämd nivå. Basdelen minskade sålunda arbetspensionsbeloppet. Eftersom basdelen inte längre efter 1 januari 1996 beviljas alla pensionstagare, samordnas den inte heller längre med arbetspensionen.

      Vad gällde statsanställda samt landskapets offentlig- och privaträttsligt anställda samordnades basdelen med arbetspensionen så att när en arbetstagare beviljats ålderspension före 65 års ålder, hade basdelens effekt på pensionen redan beaktats, fastän vederbörande fått den först vid fyllda 65 år. Fram till denna tidpunkt hade arbetsgivaren således varje månad betalat ut en s.k. kompletteringsdel. Den var till sitt belopp lika stor som den minskning av arbetspensionen som föranletts av den basdel vilken betalats ut av folkpensionsanstalten efter den dag arbetstagaren fyllt 65 år. Eftersom folkpensionens basdel inte längre betalas ut till samtliga pensionstagare betalas kompletteringsdelen inte heller längre ut i samband med de nya arbetspensionerna som beviljats efter den 1 januari 1996.

     För de personer som avgick med pension före den 1 januari 1996 och följaktligen fått kompletteringsdelen utbetald togs den dock inte bort helt efter denna tidpunkt. I enlighet med ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om statens pensioner (FFS 1671/1995), vilken förutom på statsanställda även var tillämplig på landskapets offentligrättsligt anställda, stadgades att beloppet av den utbetalda kompletteringsdelen i stället gradvis skulle minskas enligt följande princip. Om beloppet av den utbetalda kompletteringsdelen den 31 december 1995 uppgick till högst 250 mk/mån skulle det minskas med 60 mk/mån under år 1996, 40 mk/mån under år 1997, 40 mk/mån under år 1998, 40 mk/mån under år 1999, 40 mk/mån under år 2000 samt 30 mk/mån under år 2001. Om däremot beloppet av den utbetalda kompletteringsdelen den 31 december 1995 var större än 250 mk/mån skulle det minskas med 60 mk/mån under år 1996, 80 mk/mån under år 1997, 80 mk/mån under år 1998, 80 mk/mån under år 1999, 80 mk/mån under år 2000 samt 57 mk/mån under år 2001.

     Genom den ovannämnda blankettlagen om pensioner, som trädde i kraft den 1 januari 1997, anpassades landskapets pensionslagstiftning till lagen om ändring av självstyrelselagen för Åland (59/1996). Ändringen av självstyrelselagen, som bl.a. medförde att en ny 2a punkt infördes i 18 §, innebar att lagstiftningsbehörigheten för arbetspensionsskyddet för landskapets privaträttsligt anställda återfördes till landskapet. Denna behörighet hade i samband med den nya självstyrelselagens (71/1991) ikraftträdelse övergått på riket. I 71 § nya självstyrelselagen finns vidare en bestämmelse som reglerar situationer då en omfördelning av lagstiftningsbehörigheten ägt rum. Av paragrafen följer bl.a. att när ett rättsområde som enligt den gamla självstyrelselagen reglerats genom landskapslag överförts till rikets behörighet genom den nya självstyrelselagen, skall den lagstiftning på området som tillkommit före den nya självstyrelselagens ikraftträdande fortfarande tillämpas i landskapet till dess att landskapslagen upphävts genom en riksförordning. En effekt av 71 § nya självstyrelselagen blev att den blankettlag vilken reglerade landskapets pensionsskydd även för de privaträttsligt anställda tillämpades i landskapet under åren 1993-96 sådan den löd vid årsskiftet 1992-93. De förändringar av pensionsskyddet som därefter automatiskt trätt i kraft i landskapet för de offentligrättsligt anställda omfattade således inte de privaträttsligt anställda vilket även slogs fast ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av självstyrelselagen för Åland (59/1996). I och med anpassningen av landskapets pensionslagstiftning till lagen om ändring av självstyrelselagen för Åland, infördes den 1 januari 1997 en övergångsbestämmelse i 9 § 14 mom. blankettlagen om pensioner. Enligt denna bestämmelse skulle minskningen av beloppet av den utbetalda kompletteringsdelen, vilken för de statsanställda och landskapets offentligträttsligt anställda gjordes under perioden 1996-2001 enligt de riktlinjer som anges i föregående stycke, för landskapets privaträttsligt anställda göras under perioden 1997-2002.              

     Landskapsstyrelsen föreslår nu att den kvarvarande minskningen av kompletteringsdelen som är att hänföra till år 2002 anges i enheten euro. Omvandlingen från markbelopp till eurobelopp sker i enlighet med omräkningsbestämmelserna i rådets förordningar 1103/97/EG och 978/78/EG.

     Idag återstår endast de avdrag som skall göras under år 2002. Landskapsstyrelsen föreslår därför att 9 § 14 mom. i den ovannämnda blankettlagen om pensioner får en ny lydelse i vilken endast den ifrågavarande minskningen som är att hänföra till år 2002 anges.

 

2.2 Landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland

 

I 4 § 2 mom. landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland (10/1951) finns en bestämmelse som reglerar utbetalningen av små pensionsbelopp. Denna bestämmelse innehåller ett belopp angivet i mark vilket borde anges i enheten euro efter 31 december 2001. Bestämmelsen i fråga är emellertid föråldrad och tillämpas i praktiken inte längre. Landskapsstyrelsen föreslår därför i att lagtinget upphäver 4 § 2 mom. landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland i stället för att omvandla det i bestämmelsen angivna markbeloppet till ett belopp angivet i euro.

     Anledningen till att bestämmelsen i  4 § 2 mom. landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland inte längre tillämpas är följande. Med stöd av 1 § 1 mom. 1 och 9 punkterna blankettlagen om pensioner tillämpas 15 § lagen om statens pensioner och 1 § lagen om ordnande av pensionsskydd i statliga anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad vid utbetalning av små pensionsbelopp.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget medför inga ekonomiska eller organisatoriska ändringar och påverkar inte heller miljön eller jämställdheten mellan könen.

 

 

 


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 9 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § 14 mom. landskapslagen den 23 januari 1997 om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (4/1997) som följer:

 

9 §

Övergångsbestämmelser i fråga om landskapets privaträttsligt anställda vad gäller tillämpningen av lagen om statens pensioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De genom lagen om ändring av lagen om statens pensioner (FFS 1671/1995) upphävda 5 och 6 mom. i 12 § tillämpas på pensioner som börjat löpa innan denna lag träder i kraft så att kompletteringsdelen minskas med 5,05 euro i månaden räknat från den 1 januari 2002 om kompletteringsdelen dagen innan denna lag träder i kraft uppgår till högst 250 mark i månaden. Om kompletteringsdelen dagen innan denna lag träder i kraft är större än 250 mark i månaden minskas den med 9,59 euro i månaden räknat från den 1 januari 2002. Pensionen minskas med högst ett belopp som motsvarar kompletteringsdelen. Kompletteringsdelen betalas ut, minskad på detta sätt, oberoende av förmånstagarens ålder högst till den tidpunkt när förmånstagaren med stöd av folkpensionslagen får rätt att få en pension vars belopp är större än noll.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

    

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av 4 § 2 mom. landskapslagen om utbetalning av pensioner i landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs 4 § 2 mom. landskapslagen den 7 februari 1951 om utbetalning av pensioner i landskapet Åland (10/1951).

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 december 2001

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Olof Erland

 

 


Parallelltexter

 

Parallelltexter till framställning 12/2001-2002