Framställning 13/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 13/2007-2008

 

Datum

 

 

2008-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2007

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2007.

 

Avräkningen för år 2006 uppgår till drygt 184.405.000 euro mot 184.142.000 euro som erhållits i förskott under åren 2006 och 2007. Mellanskillnaden upptas som inkomst i föreliggande förslag till tilläggsbudget. Därtill ingår ett tilläggsförskott på avräkningen för år 2007 om 11.400.000 euro. Förskottet för år 2007 uppgår därmed till sammanlagt 193.400.000 euro.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås därtill bland annat

-        högre inkomst jämte tilläggsanslag för understödjande av politisk verksamhet

-        tilläggsanslag för understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården

-        tilläggsinkomst för överlåtelse av fastighet

-        ändring av motivering för anslaget för finansieringsstöd till kommunerna

-        tilläggsinkomst jämte -anslag för Ålands hälso- och sjukvård

-        omfördelning av anslag från landskapets finansieringsandel av programmet för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 till investeringsstöd till lantbruket

-        omfördelning av anslag från arbetslöshetsersättningar till sysselsättningens främjande samt

-        inkomst och anslag för grundrenovering av Ålands fiskodling, Guttorp.

 

Tillägget balanserar på ett netto om 13.675.000 euro.

 

I och med tillägget har hittills under år 2007 budgeterats 323.336.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2007.

 

 

Mariehamn den 8 januari 2008

 

 

Vicelantråd

Britt Lundberg

 

 

Landskapsregeringsledamot

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 


 

I N K O M S T E R

 

 

 

 

 

Avdelning 33

 

 

 

 

33.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

480 000

 

 

 

33.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

14 000

33.15.50.

Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

14 000

 

 

 

33.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

466 000

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

466 000

 

 

 

 

Avdelning 35

 

 

 

 

35.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

 

650 000

 

 

 

35.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

650 000

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

650 000

 

 

 

 

Avdelning 36

 

 

 

 

36.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

 

137 000

 

 

 

36.19.

VUXENUTBILDNING

20 000

36.19.05.

Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster

20 000

 

 

 

36.35.

ÅLANDS LYCEUM

27 000

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

27 000

 

 

 

36.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

90 000

36.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster

90 000

 

 

 

 

Avdelning 37

 

 

 

 

37.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

221 000

 

 

 

37.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

61 000

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

30 000

37.03.88.

Försäljning av aktier

31 000

 

 

 

37.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

160 000

37.58.75.

Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp

 

160 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelning 38

 

 

 

 

38.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

98 000

 

 

 

38.10.

ÖVRIG TRAFIK

50 000

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

50 000

 

 

 

38.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

48 000

38.30.78.

Inkomster för kortruttsinvesteringar

48 000

 

 

 

 

Avdelning 39

 

 

 

 

39.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

12 089 000

 

 

 

39.01.

FINANSIELLA POSTER

529 000

39.01.91.

Räntor på lån

480 000

39.01.94.

Dividendinkomster

49 000

 

 

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

11 560 000

39.10.90.

Avräkningsbelopp

11 663 000

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

67 000

39.10.93.

Apoteksavgifter

-170 000

 

 

 

 

Inkomsternas totalbelopp

13 675 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U T G I F T E R

 

 

 

 

 

Huvudtitel 42

 

 

 

 

42.

LANDSKAPSREGERINGEN

-2 000

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

-2 000

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

-2 000

 

 

 

 

Huvudtitel 43

 

 

 

 

43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-14 000

 

 

 

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

-14 000

43.15.50.

Understödjande av politisk verksamhet

-14 000

 

 

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

0

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

-70 000

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

70 000

 

 

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

0

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

 

0

 

 

 

43.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

0

43.95.08.

Nordiskt tjänstemannautbyte (VR)

0

 

 

 

 

Huvudtitel 44

 

 

 

 

44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

494 000

 

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

0

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)

0

 

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

494 000

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

500 000

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

-6 000

 

 

 

 

Huvudtitel 45

 

 

 

 

45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE

 

-90 000

 

 

 

45.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

135 000

45.59.20.

Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)

135 000

 

 

 

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-135 000

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

-135 000

 

 

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-90 000

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

-90 000

 

 

 

 

Huvudtitel 46

 

 

 

 

46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE

 

-568 000

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

-11 000

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

-11 000

 

 

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

-17 000

46.17.04.

Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

-17 000

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

-29 000

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

-29 000

 

 

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

-66 000

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

-66 000

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

-40 000

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

-40 000

 

 

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-50 000

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-50 000

 

 

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

-155 000

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

-55 000

46.44.76.

Lösdriftsstall för dikor (R)

-100 000

 

 

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

-200 000

46.60.75.

Uppförande av museimagasin (R)

-200 000

 

 

 

 

Huvudtitel 47

 

 

 

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-1 000 000

 

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

-150 000

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

-30 000

47.03.25.

Åland i Helsingfors (VR)

-120 000

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

-1 345 000

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

-25 000

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

-35 000

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

-1 285 000

47.15.46.

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

0

 

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

895 000

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

 

1 285 000

47.17.43.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

 

-390 000

 

 

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

0

47.24.04.

Nordiskt vattenbruksprojekt (VR)

0

 

 

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET

 

0

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

100 000

47.30.54.

Sysselsättningens främjande

-100 000

 

 

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-400 000

47.58.75.

Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)

-400 000

 

 

 

 

Huvudtitel 48

 

 

 

 

48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-569 000

 

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

-136 000

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

-80 000

48.10.70.

Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)

-56 000

 

 

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-433 000

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)

-70 000

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

-363 000

 

 

 

 

Huvudtitel 49

 

 

 

 

49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

-11 926 000

 

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

-104 000

49.01.90.

Ränteutgifter (F)

-33 000

49.01.91.

Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

-71 000

 

 

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

-11 822 000

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

-11 822 000

 

 

 

 

Utgifternas totalbelopp

-13 675 000


D E T A L J M O T I V E R I N G

 

32./42.

LANDSKAPSREGERINGEN

 

 

 

42.05.

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

42.05.19.

Oförutsedda utgifter

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-4.685,41

-25.000

 

-2.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg under momentet om 2.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-2.000

 

Tilläggsbehov

 

-2.000

 

33./43.

KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

43.15.

UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.15.50.

Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

61.300,00

63.000

 

14.000

 

 

 

 

 

 

I andra tillägget till statsbudgeten ingår ett ytterligare anslag om 13.890 euro för understödjande av politisk verksamhet i landskapet Åland. Efter tillägget uppgår understödet till sammanlagt 76.110 euro för år 2007. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 14.000 euro under momentet. Se även moment 43.15.50.

 

 

Specifikation:

 

 

8009

Övriga inkomstöverföringar

 

14.000

 

Tillägg

 

14.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

43.15.50.

Understödjande av politisk verksamhet

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-61.299,90

-63.000

 

-14.000

 

 

 

 

 

 

Med hänvisning till moment 33.15.50 föreslås ett tillägg om 14.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8209

Övriga inkomstöverföringar

 

-14.000

 

Tilläggsbehov

 

-14.000

 

43.25.

FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.25.62.

Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

0,00

-70.000

 

-70.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro för utgivande av investeringsstöd till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning. Behovet av extra anslag föranleds av det stora antalet ansökningar som inkommit, främst för värmepumpar. Se även moment 43.25.67.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8306

Bostadsproduktion

-70.000

 

Tilläggsbehov

 

-70.000

 

43.25.67.

Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-346.363,37

-640.000

 

70.000

 

 

tb -150.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås en ändring i lagtingets beslut om första tillägget till budgeten för år 2007 sålunda att borgen till Ålands bostadsrättsförening r.f. kan beviljas för hela lånesumman. Motiveringen härtill är att lån som har garanti från offentliga institutioner erhåller fördelaktigare räntevillkor vilket samtidigt bidrar till att sänka kostnaderna för det räntestöd som beviljats föreningen. Borgensförbindelsen utges med stöd av 21 § landskapslagen (1999:40) om bostadsproduktion. Med anledning av detta föreslås att det högsta beloppet för utestående borgensförbindelser höjs från nuvarande 9,0 miljoner euro till 14,0 miljoner euro. I detta fall kommer borgensförbindelsen att säkerställas genom prioriterade pantbrev.

 

Därtill föreslås en minskning om 70.000 euro under momentet emedan lån som beviljats räntestöd inte lyfts i den takt som beräknats. Se även moment 43.25.62.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8306

Bostadsproduktion

 

70.000

 

Minskning

 

70.000

 

43.27.

ELSÄKERHET OCH ENERGI

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.27.04.

Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-45.926,15

-120.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen avser delta i ett samarbetsprojekt mellan B7-öarna. I det gemensamma energiprojektet Transplan utformas energiplaner för respektive ö. Kunskaper och möjliga gemensamma förutsättningar används. Projektet är delfinansierat av IEEA (Intelligent Energy Executive Agency, HKA1) och pågår 30 månader mellan september 2007 och mars 2010. Landskapsregeringens finansieringsandel utgörs främst av kostnader för avlönande av energisamordnaren till den del han arbetar med projektet. Arbetsinsatsen beräknas uppgå till ca 1.700 timmar. Inom ramen för projektet kan viss förskottering av utgifter förekomma, varför landskapsregeringen föreslår, med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att momentet kan gottskrivas med motsvarande inkomster.

 

 

43.40.

FASTIGHETSFÖRVALTNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

33.40.88.

Överlåtelse av fastigheter

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

0,00

300.000

 

466.000

 

 

tb 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår ett tillägg om 466.000 euro som inkomst för fastigheter som avyttrats i enlighet med fullmakt i tidigare budgeter under momenten 34.10.74 respektive 33.40.88. I inkomsten ingår bl.a. slutreglering av köpeskillingen för fastighets Ab Ålands Turisthotell samt försäljning av fastigheten Husmodersskolan Rnr 6:1 i Kvarnbo, Saltvik och bostadshus, ekonomiebyggnad och en outbruten tomt från fastigheten Grelsby Kungsgård Rnr 1:21 i Grelsby by, Finström.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

466.000

 

Tillägg

 

466.000

 

43.95.

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

43.95.08.

Nordiskt tjänstemannautbyte  (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett nettoanslag för utgifter för stipendier i samband med tjänstemannautbyte samt motsvarande inkomster från Nordiska ministerrådet. Föreslås, med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att momentet gottskrives med dessa inkomster.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8009

Övriga inkomstöverföringar

-23.000

8209

Övriga inkomstöverföringar

23.000

 

Anslagsbehov

 

0

 

 

 

 

 

34./44.

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

44.05.

ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.05.30.

Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-2.695.000,00

-2.700.000

 

0

 

 

tb 5.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

Ålands förvaltningsdomstol har i två avgöranden givna den 15 mars 2006 (15/2006) respektive den 16 januari 2007 (1/2007) klargjort rättsläget gällande avgifter inom barnomsorgen. Förvaltningsdomstolens avgöranden kan sammanfattas enligt följande

-       barnomsorgsavgift för heldagsvård som överstiger 200 euro per månad är olaglig

-       barnomsorgsavgift för deltidsdagvård som proportionellt överstiger 200 euro per månad är olaglig

-       återbetalning av felaktigt uppburna barnomsorgsavgifter behöver ske för maximalt fem år bakåt i tiden

-       ingen ränta behöver erläggas på återbetalning av felaktigt uppburna barnomsorgsavgifter samt

-       avgifter för förskole- respektive fritidsverksamhet berörs inte av kravet på återbetalning.

 

Kommunerna har med anledning av Ålands förvaltningsdomstols avgöranden beslutat att efter ansökan från vårdnadshavare återbetala barnomsorgsavgifter som överstigit maximal avgift från 1.1.2001 till dess att den felaktiga avgiften ändrats.    

 

I landskapsregeringens beslut av den 24 oktober 2005 konstaterades att kommunerna bör iaktta bestämmelserna i lagen om klientavgifter då avgifter för barnomsorg fastställs.

 

Landskapsregeringen konstaterar att det inte föreligger någon juridisk skyldighet för landskapet att ersätta kommunerna för återkravskostnaderna. Landskapsregeringen anser dock att det med beaktande av omständigheterna i ärendet är skäligt att kommunerna erhåller stöd för den extra ekonomiska belastning återbetalningarna medför.

 

Landskapsregeringen avser därför att på ansökan av kommun ersätta 50 % av kommunens faktiska kostnader för återbetalning av barnomsorgsavgifter på följande villkor

-      ersättningen gäller återbetalning av barnomsorgsavgifter för perioden 1.1.2001 - 31.10.2005 

-      ersättningen omfattar inte administrations- eller andra kostnader för återbetalningen 

-      ersättningen omfattar inte ränta på återbetalt belopp samt

-      ersättningen omfattar inte återbetalning av avgifter för förskole- respektive fritidsverksamhet.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen att 450.000 euro av anslaget för understöd enligt prövning kan användas för ersättning av kommunernas faktiska kostnader för återbetalning av felaktigt uppburna barnomsorgsavgiftger.

 

 

44.90.

PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

44.90.04.

Pensioner och familjepensioner (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-15.740.432,92

-17.100.000

 

500.000

 

 

 

 

 

 

Pensionsutgifterna har inte utvecklats i den takt som förväntades när budgetförslaget för år 2007 uppgjordes, varför en minskning om 500.000 euro föreslås under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

7100

Pensionsutgifter

500.000

 

Minskning

 

500.000

 

44.90.05.

Övriga pensionsutgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-418.778,60

-470.000

 

-6.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 6.000 euro. Tillägget föranleds av en slutreglering från kommunernas pensionsförsäkring för år 2006. Se även moment 44.90.04.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4800

Övriga utgifter

-6.000

 

Tilläggsbehov

 

-6.000

 

35./45.

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

45.59.

ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.59.20.

Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-236.986,19

-323.000

 

135.000

 

 

(t.a. -50.000)

 

(t.a. -101.000)

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en minskning av anslaget med 135.000 euro. Minskningen möjliggörs av ackumulerade inbesparingar för främst personalkostnader, mindre behov av  expert- och utredningstjänster samt allmän sparsamhet. Landskapsregeringen föreslår att ett anslag motsvarande inbesparingen upptas för merkostnader i samband med bildandet av den nya miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, se moment 45.60.20.

 

 

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- inrättade tjänster

 

20.000

 

- tillfälliga tjänster

 

14.000

 

Minskning

 

34.000

 

Användning av tidigare års anslag

 

101.000

 

Förslag

 

135.000

 

45.60.

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.60.20.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

 

 

-135.000

 

 

tb -22.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 135.000 euro. Tillägget avser merkostnader för övergången till och bildandet av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Tilläggsanslaget kan användas för avlöningsutgifter av en tillfällig miljöhandläggare samt övriga initiala merkostnader i form av inköp av material och tjänster samt kontorsmaskiner och -utrustning. Se även moment 45.59.20. Motsvarande kostnader har ej beaktats i budgetförslaget för år 2008.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfällig tjänst

 

-48.100

4100

Material och förnödenheter

 

-16.900

4300

Inköp av tjänster

 

-70.000

 

Tilläggsbehov

 

-135.000

 

45.70.

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

35.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

5.671.203,42

4.540.000

 

650.000

 

 

 

 

 

 

Emedan inkomsterna ökar mer än beräknat föreslås ett tillägg om 650.000 euro under momentet. Se även moment 45.70.20.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

650.000

 

Tillägg

 

650.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

45.70.20.

Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-61.413.105,13

-65.500.000

 

-90.000

 

(t.a. -735.142,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då kostnaderna för vård utom Åland överstiger det budgeterade föreslås ett tillägg om 90.000 euro under momentet. Se även moment 35.70.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

 

 

- vård utom Åland

 

-90.000

 

Tilläggsbehov

 

-90.000

 

36./46.

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

46.03.

STUDIESTÖD

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.03.51.

För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-138.658,92

-110.000

 

-11.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 11.000 euro för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL (2006:71) om studiestöd.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

5100

Finansiella utgifter

-11.000

 

Tilläggsbehov

 

-11.000

 

46.17.

YRKESUTBILDNING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.17.04.

Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-155.660,32

-160.000

 

-17.000

 

 

 

 

 

 

Behovet av assistentlärare inom gymnasialstadie­utbildningen har ökat mer än förväntat särskilt på grund av att ett större antal nya studerande som behöver särskilt stöd antogs till skolorna hösten 2007. Mot bakgrund av detta erfordras ett tillägg om 17.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- tillfälliga tjänster

 

-17.000

 

Tilläggsbehov

 

-17.000

 

 

 

 

 

 

46.19.

VUXENUTBILDNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.19.05.

Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

1.576,03

1.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 20.000 euro under momentet. Se även moment 46.19.05.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

20.000

 

Tillägg

 

20.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.19.05.

Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-127.905,85

-115.000

 

-29.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 29.000 euro under momentet för genomförande av förprojektering av utvecklingsprojekten "Nätpedagogik, IT och teknik i undervisningen" samt "Validering på Åland". Förprojekteringen  delfinansieras inom ramen för ESF-programmet 2000 - 2006. Se även moment 36.19.05.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- tillfälliga tjänster

-18.500

4100

Material och förnödenheter

-1.300

4300

Inköp av tjänster

- 5.000

4800

Övriga utgifter

-4.200

 

Tilläggsbehov

 

-29.000

 

46.20.

EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.20.45.

EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-75.205,03

0

 

-66.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 66.000 euro. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående bidrag återbokats som inkomst under moment 39.90.95. Genom tilläggsanslaget under momentet kan nya bidrag beviljas och finansieringsramen i programmet utnyttjas i högre grad.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8301

Undervisning, kultur och idrott

-66.000

 

Tilläggsbehov

 

-66.000

 

 

 

46.35.

ÅLANDS LYCEUM

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

85.906,38

70.000

 

27.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås en höjning av inkomsterna om 27.000 euro. Tillägget föranleds främst av högre inkomster från bespisningen.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

27.000

 

Tillägg

 

27.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.35.20.

Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-3.358.853,63

-3.445.000

 

-40.000

 

(t.a. -81.989,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 40.000 euro. Tillägget föranleds främst av att fastigheten nyttjats i högre grad och att lyceéts kostnadsandel varit något högre än budgeterat.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4100

Material och förnödenheter

 

-20.000

4300

Inköp av tjänster

 

-20.000

 

Tilläggsbehov

 

-40.000

 

46.41.

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

36.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

414.948,39

360.000

 

90.000

 

 

 

 

 

 

Med beaktande av högre antal kurser och kursdeltagare under året beräknas inkomsterna överstiga budgeten med ca 90.000 euro. Se även moment 46.41.20.

 

 

Specifikation:

 

 

3000

Inkomster av verksamheten

 

90.000

 

Tillägg

 

90.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.41.20.

Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-509.936,15

-500.000

 

-50.000

 

 

 

 

 

 

Ålands sjösäkerhetscentrum har anordnat flera kurstillfällen än vad som beaktats i budgeten för år 2007. Med anledning av det större antalet kurser och kursdeltagare erfordras ett tillägg om 50.000 euro under momentet. Se även moment 36.41.20.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-50.000

 

Tilläggsbehov

 

-50.000

 

46.44.

ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.44.20.

Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-979.830,53

-975.000

 

-55.000

 

 

tb -65.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Inköp av olika utbildningstjänster har ökat efter att skolans mjölkladugård lades ner hösten 2006. Därtill överstiger kostnaderna för undervisningen i hästskötarutbildningen samt hyra för hästsportanläggning och hästar budgeterat anslag. Transportkostnaderna har ökat då en stor del av de studerande bor hemma och skolan är skyldig att ersätta resorna mellan hemmet och skolan.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 55.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-55.000

 

Tilläggsbehov

 

-55.000

 

46.44.76.

Lösdriftsstall för dikor (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

-280.000

 

-100.000

 

 

 

 

 

 

I grundbudgeten upptogs anslag om 280.000 euro utgående från de kostnadsberäkningar som var gjorda. Under våren 2007 har byggprojektet bjudits ut två gånger, men inga anbud för byggnaden har erhållits. Landskapsregeringen konstaterar att anledningen torde vara att projektet har kostnadsberäknats för lågt. Den under uppbyggnad varande köttdjursbesättningen kommer att bestå av totalt ett 30-tal djur. Det befintliga lösdriftsstallet rymmer endast hälften av besättningen, varför andra hälften av djurbesättningen måste inhysas under provisoriska förhållanden.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att ett anslag om ytterligare 100.000 euro upptas för projektet. Mot bakgrund av projektets angelägenhet med tanke på djurhållningen och att projektet försenats föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att inleda byggande av lösdriftsstall om anbud som bedöms rimligt erhålles.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-100.000

 

Tilläggsbehov

 

-100.000

 

46.60.

MUSEIBYRÅN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

46.60.75.

Uppförande av museimagasin (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-33.924,50

-500.000

 

-200.000

 

 

 

 

 

 

I 2006 och 2007 års budgeter har sammanlagt 1.300.000 euro av den beräknade kostnaden om 1.500.000 euro upptagits. I enlighet med den ursprungliga avsikten skulle ytterligare 200.000 euro upptas i budgetförslaget för år 2008. På grund av ett förbiseende i beredningen av budgetförslaget för år 2008 föreslogs dock inget anslag för slutförandet av projektet. För att slutföra projektet föreslås med beaktande härav ett tillägg om 200.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-200.000

 

Tilläggsbehov

 

-200.000

 

37./47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

47.03.

NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

22.657,64

54.000

 

30.000

 

 

 

 

 

 

Inkomsten avser finansiering av delprojektet "Företagare- och företagsutveckling" inom projektet Landsbygd 2010. Se även moment 47.03.23.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Övriga inkomster

 

30.000

 

Tillägg

 

30.000

 

37.03.88.

Försäljning av aktier

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

0,00

10.000

 

31.000

 

 

 

 

 

 

Lagneskärsbacken Ab (tidigare Ålands Trädgårdshall Ab) har försatts i likvidation och kvarvarande medel skiftats bland ägarna. Landskapsregeringens aktieinnehav uppgick till 808 st. och utdelningen per aktie till 51,20 euro, vilket totalt uppgår till 41.369,60 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 31.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

1130

Värdepapper (minskning)

 

17.000

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

14.000

 

Tillägg

 

31.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.03.23.

Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-118.722,95

-169.000

 

-30.000

 

(t.a. -36.288,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett anslag om 30.000 euro. Anslaget avser utgifter för genomförandet av delprojektet "Företagare- och företagsutveckling" inom projektet Landsbygd 2010. Anslaget motsvaras av inkomster under moment 37.03.23.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-23.900

4800

Övrig utgifter

 

 

- resor

-5.600

 

 

- övrigt

-500

-6.100

 

Tilläggsbehov

 

-30.000

 

47.03.25.

Åland i Helsingfors (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-33.017,89

-130.000

 

-120.000

 

 

 

 

 

 

Åland i Helsingfors genomfördes med stor framgång sommaren 2007 med huvudevenemanget på Senatstorget i Helsingfors 14 - 16 juni. Evenemangets mångsidighet och omfattning med ett stort kulturellt inslag medförde svårigheter att i förväg uppskatta de totala nettokostnaderna. De arrangemang och åtgärder som behövdes för att genomföra projektet på ett godtagbart sätt visade sig vara betydligt mer omfattande än vid den Ålandsutställning som anordnades år 1996. Med beaktande av ovanstående erfordras ett tilläggsanslag om netto 120.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

- övriga löner och arvoden

-31.100

4100

Material och förnödenheter

38.100

4200

Hyror

-55.800

4300

Inköp av tjänster

-98.500

4800

Övriga utgifter

 

 

- resor

-40.000

 

 

- representation

-80.700

 

 

- övrigt

-16.500

-137.600

3000

Inkomster av verksamheten

59.000

3900

Verksamhetens övriga inkomster

25.900

8009

Övriga inkomstöverföringar

80.000

 

Tilläggsbehov

 

-120.000

 

 

 

 

47.15.

FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.15.23.

Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-792.784,44

-826.000

 

-25.000

 

 

 

 

 

 

Under år 2007 kan konstateras att antalet gårdar som ansökt om finansiering av privat avbytare stigit i antal utan att antalet gårdar som ansökt om avbytare med landskapsanställd avbytare har minskat i motsvarande grad. Detta har i kombination med ett ökat behov av vikariehjälp till sjukskrivna lantbrukare lett till att ett tilläggsanslag om 25.000 euro erfordras under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

 

-12.000

8204

Primärnäringar

 

-13.000

 

Tilläggsbehov

 

-25.000

 

47.15.43.

Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-85.590,13

-150.000

 

-35.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 35.000 euro under momentet för täckande av kostnaderna för det höjda ränteläget samt större lånestock än beräknat.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8304

Primärnäringar

 

-35.000

 

Tilläggsbehov

 

-35.000

 

47.15.44.

Investeringsstöd till lantbruket (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-1.257.901,00

 

 

-1.285.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Investeringsstödet till lantbruket är landskapsregeringens viktigaste åtgärd för att höja lantbrukets konkurrenskraft generellt och på gårdsnivå. Investeringsstödet är också en viktig åtgärd för att möjliggöra investeringar inom lantbruket för att produktionen skall vara långsiktigt hållbar. Landskapsregeringen genomför ett landsbygdsutvecklingsprogram under perioden 2007 - 2013 innehållande bland annat åtgärden modernisering av lantbruket inom axel 1 (se moment 47.17.42). Landskapsregeringen föreslår ett anslag om 1.285.000 euro för att finansiera nationellt investeringsstöd till lantbruket som ett komplement till insatserna som genomförs inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammet. Åtgärderna genomförs med grund i ett stödprogram godkänt av landskapsregeringen den 22 mars 2007 i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter. Se även moment 47.17.42.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8304

Primärnäringar

 

-1.285.000

 

Anslagsbehov

 

-1.285.000

 

47.15.46.

Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

124,20

-17.000

 

0

 

 

 

 

 

 

Det kraftiga skyfallen i slutet av maj då det regnade upp till en tredjedel av den normala årsnederbörden inom två dygn har orsakat betydande skador på odlingar över hela Åland. De grödor som har drabbats hårdast är potatis men även trädgårdsgrödor som lök och äppel samt spannmål har råkat ut för skador. I budgeten för år 2007 för landskapets skördeskadeersättningssystem, där odlaren kan beviljas ett räntestödslån för att lindra de likviditetsproblem som utebliven skörd kan leda till, har en beviljningsfullmakt om 340.000 euro upptagits under momentet. Med anledningen av omfattningen av skadorna och antalet ansökningar om räntestödslån föreslår landskapsregeringen att beviljningsfullmakten för räntestödslån vid skördeskador ändras så att beviljningsfullmakten för skördeskador inträffade under år 2007 utökas till sammanlagt högst 390.000 euro.

 

Villkoren för räntestödet är ett fast räntestöd om maximalt 5 % i högst 5 år där låntagarens ränta uppgår till minst 1 %.

 

Eftersom det skyfall som den 28 - 30 maj 2007 föll över delar av västra Åland ställvis förorsakade exceptionella skador kommer landskapsregeringen att erbjuda de drabbade odlarna i dessa områden en möjlighet att i enlighet med gällande skördeskadeersättningslagstiftning ansöka om ersättning. I det fall räntestöd har beviljats kommer dessa att omvandlas till ersättning. Då förutsättningar finns att på ett rättvis och sakenligt sätt kompensera för skadorna återkommer landskapsregeringen med förslag i tilläggsbudget för år 2008.

 

Landskapsregeringen konstaterar att den utredning av hur ett system med en skördeskadefond/ "självförsäkring" kunde utformas som aviseras i förslaget till budget för år 2008 är angelägen. Landskapsregeringens förstahandsalternativ är att en fond som baserar sig på lagstiftning skulle inrättas. Tanken är att fonden skulle vara självfinansierande dock så att landskapet bidrar till ett grundkapital.

 

 

47.17.

EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.17.42.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

-2.015.000

 

1.285.000

 

 

tb 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubriken ändrad.

I första tillägget till budgeten för år 2007 kompletterades momentets motivering så att även helt nationellt finansierade stöd kan beviljas under momentet. Landskapsregeringen föreslår att motiveringen i första tilläggsbudgeten för år 2007 utgår och att föreliggande moment endast används för understöd inom ramen för programmet för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1. Anslag för helt nationellt finansierade stöd föreslås upptaget under moment 47.15.44. Ändringen medför inte behov av ytterligare anslag totalt sett.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8304

Primärnäringar

1.150.000

8305

Övrigt näringsliv

135.000

 

Minskning

 

1.285.000

 

47.17.43.

Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

-5.950.000

 

-390.000

 

 

 

 

 

 

2007 är första året för implementeringen av det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland för perioden 2007 - 2013. Parallellt med implementeringen av det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet löper 5-åriga avtal som ingåtts under perioden 2003 - 2006 för åtgärderna miljöstödet till lantbruket och LFA/kompensationsbidraget. Odlarna har erbjudits att övergå från de gamla avtalen från programperioden 2000 - 2006 till nya avtal i enlighet med det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet. Många odlare har dock valt att behålla sina befintliga avtal av olika orsaker. Ytterligare har landskapsregeringen, från staten, övertagit ansvaret för två nya nationellt finansierade arealstöd från och med år 2007; tilläggsdelarna till miljöstödet och LFA-stödet.

 

Den här situationen som innehållit många osäkra och svårbedömda faktorer har gjort att estimeringen av budgetbehovet för åtgärderna inom axel 2 inom det nya landsbygdsprogrammet och de gamla miljö- och LFA-stöden har varit svår att göra. Budgeteringen har särskilt försvårats då den har gjorts över ett år innan landsbygdsprogrammet godkänts av kommissionen.

 

Med kännedom om det faktiska budgetbehovet för att finansiera de nämnda stödformerna kan nu konstateras att budgetbehovet överskrider budgeterat anslag med 390.000 euro. Landskapsregeringen föreslår med hänvisning till ovanstående att ytterligare 390.000 euro tas upp under momentet år 2007. EU:s finansieringsandel budgeterad under moment 47.17.47 påverkas inte.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8304

Primärnäringar

-390.000

 

Tilläggsbehov

 

-390.000

 

47.24.

FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.24.04.

Nordiskt vattenbruksprojekt (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Landskapsregeringen har på basis av en ansökan beviljats 200.000 DKK motsvarande ca 26.800 euro som projektanslag från Nordiska Ministerrådet. För anslaget skall underlag för en gemensam nordisk strategi för landbaserat långsiktigt hållbart vattenbruk utarbetas. Landskapsregeringen fungerar som projektansvarig koordinator.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslås ett nettoanslag för projektets inkomster och utgifter. Föreslås med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) att momentet gottskrives med inkomsterna från Nordiska Ministerrådet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4000

Personalutgifter

 

 

 

- personal i arbetsavtalsförhållande

 

-8.700

4300

Inköp av tjänster

 

-2.700

4800

Övriga utgifter

 

-15.400

3000

Inkomster av verksamheten

 

 

 

- NMR-projektfinansiering

 

26.800

 

Nettoanslagsbehov

 

0

 

47.30.

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.30.50.

Arbetslöshetsersättningar (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-989.785,42

-1.250.000

 

100.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en anslagsminskning om 100.000 euro för arbetslöshetsersättningar. Minskningen föranleds av att en offensiv satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder under år 2007 lett till ett minskat antal personer som erhåller passivt stöd i form av arbetslöshetsersättningar. Se även moment 47.30.54.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8202

Social- och hälsovård samt utkomstskydd

100.000

 

Minskning

 

100.000

 

47.30.54.

Sysselsättningens främjande

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-690.150,88

-723.000

 

-100.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 euro för genomförande av landskapsregeringens arbetsmarknadspolitiska målsättningar.

 

Tilläggsanslaget föranleds av en ökad satsning för att förhindra marginalisering av utsatta grupper såsom personer med någon form av funktionshinder, långtidsarbetslösa samt unga arbetssökande. En satsning på aktiva åtgärder minskar kostnaderna för arbetslöshetsersättningar. Med tanke på den framtida arbetskraftsbristen är det viktigt att alla bereds praktiska möjligheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Tilläggsanslaget föranleds även av behovet av ökade rekryteringsinsatser på grund av arbetskraftsbristen samt en stor efterfrågan på flexibla lösningar på arbetsplatsrelaterade intensivkurser i svenska för enskilda arbetslösa individer med obefintliga kunskaper i svenska. Insatserna sker i företagen och är samfinansierade.

 

Se även moment 47.30.50.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

8203

Arbetsmarknad

-100.000

 

Tilläggsbehov

 

-100.000

 

 

 

47.58.

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

37.58.75.

Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

 

 

160.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Med hänvisning till moment 47.58.75 föreslås en inkomst om 160.000 euro avseende delfinansiering inom ramen för fiskeriprogrammet 2007 - 2013.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

160.000

 

Totalt

 

160.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

47.58.75.

Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

 

 

-400.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Landskapsregeringen föreslår att ett anslag om totalt 400.000 euro upptas för miljö- och hygienanpassning av Ålands fiskodling samt grundrenovering av befintliga administrativa och sociala utrymmen.

 

Projektet omfattar renovering av kontors- och sociala utrymmen ca 250 m2 och ombyggnader ca 80 m 2 samt vissa utvändiga åtgärder för att tillgodose hälsomyndigheternas krav på separat hantering av vild fisk och odlingsverksamheten. Dessutom anläggs en ny markbädd för behandling av sanitetsvatten.

 

Under moment 37.58.75 föreslås en inkomst om 160.000 euro utgörande 40 % medfinansiering av projektet inom ramen för fiskeriprogrammet 2007 - 2013.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1122

Byggnader

-400.000

 

Anslagsbehov

 

-400.000

 

38./48.

TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

48.10.

ÖVRIG TRAFIK

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.10.70.

Inkomster från oljeskyddsfonden

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

25.160,00

0

 

50.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en inkomst om 50.000 euro för Statens oljeskyddsfonds delfinansiering av nya motorer och drev till m.s. Skrakan. Oljeskyddsfonden finansierar 90 % av kostnaderna om 56.000 euro. Se även moment 48.10.70.

 

 

Specifikation:

 

 

8109

Övriga kapitalöverföringar

 

50.000

 

Tillägg

 

50.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

48.10.45.

Understöd för kollektivtrafik

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-1.379.834,52

-1.475.000

 

-80.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 55.000 euro för bekostande av biljetteringsmaskiner för busstrafiken. Landskapsregeringen har gått in för att bekosta maskinerna för att samma system ska finnas inom busskollektivtrafiken och sjötrafiken. Drifts- och underhållskostnaderna erlägges av entreprenörerna.

 

Därtill föreslås ett tilläggsanslag om 25.000 euro för att täcka merkostnaden som orsakats av nya entreprenadavtal, i vilka stödet per redovisad turlistad kilometer höjts beroende på taxeändringen fr.o.m. 1.10.2007.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1125

Maskiner och inventarier

-55.000

8205

Övrigt näringsliv

 

-25.000

 

Tilläggsbehov

 

-80.000

 

48.10.70.

Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

 

 

-56.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås ett anslag om 56.000 euro för utbyte av motorer och drev på m.s. Skrakan. Kostnaderna är beräknade enligt följande:

 

 

Motorer och drev

50.000 euro

 

 

Installation

6.000 euro

 

 

Totalt

56.000 euro

 

 

 

 

Kostnaderna ersätts till 90 % av Statens oljeskyddsfond. Se även moment 38.10.70.

 

Dispositionsplan:

 

 

1125

Maskiner och inventarier

 

-56.000

 

Anslagsbehov

 

-56.000

 

48.30.

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

38.30.78.

Inkomster för kortruttsinvesteringar

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

 

 

 

48.000

 

 

 

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås en inkomst om 48.000 euro avseende 40 % delfinansiering med bidrag ur mål 2-programmet för den akustiska undersökningen. Undersökningen har utförts och en rapport har lämnats till landskapsregeringen. Inkomsterna utgör 40 % av kostnaderna som beräknas uppgå till 120.000 euro under år 2007.

 

 

Specifikation:

 

 

3900

Verksamhetens övriga inkomster

 

48.000

 

Totalt

 

48.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

48.30.22.

Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-3.840.386,56

-4.180.000

 

-70.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro för inköp av reservdelar och arbetskostnader på linstyrda färjan m.s. Töftö efter ett allvarligt motorhaveri som inträffade under högsäsong.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

4300

Inköp av tjänster

-70.000

 

Tilläggsbehov

 

-70.000

 

48.30.77.

Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-1.615.763,09

-4.835.000

 

-363.000

 

 

tb 0

 

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen konstaterar att totalkostnaden för Harparnäs färjläge uppgår till 2.170.000 euro, vilket överstiger tidigare kostnadsberäkningar och budgeterade anslag med 363.000 euro. Kostnadsökningen föranleds bl.a. av att det höga stålpriset höjt byggnadskostnaderna avsevärt för landklaffen. Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen ett tillägg om 363.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

1124

Vägar och infrastruktur

-363.000

 

Tilläggsbehov

 

-363.000

 

39./49.

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

49.01.

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.01.91.

Räntor på lån

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

1.394.443,49

1.250.000

 

480.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 480.000 euro. Tillägget föranleds av att räntorna har höjts mer än beräknat under året.

 

 

Specifikation:

 

 

5000

Finansiella inkomster

 

480.000

 

Tillägg

 

480.000

 

39.01.94.

Dividendinkomster

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

215.413,52

1.000

 

49.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet föreslås ett tillägg om 49.000 euro. Tillägget föranleds främst av dividender från Långnäs Hamn Ab.

 

 

Specifikation:

 

 

5000

Finansiella inkomster

 

49.000

 

Tillägg

 

49.000

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.01.90.

Ränteutgifter (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-147.134,55

-200.000

 

-33.000

 

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tillägg om 33.000 euro. Tillägget föranleds av att räntorna höjts mer än beräknat under året.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

5000

Finansiella utgifter

-33.000

 

Tilläggsbehov

 

-33.000

 

49.01.91.

Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-543.480,43

-700.000

 

-71.000

0

 

 

 

 

 

Under momentet erfordras ett tilläggsanslag om 71.000 euro. Tillägget föranleds av att ett förmedlat regionallån från Nordiska Investeringsbanken har förtidsavslutats under året.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

2411

Lån

-71.000

 

Tilläggsbehov

 

-71.000

 

39.10.

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

39.10.90.

Avräkningsbelopp

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

181.723.061,16

182.000.000

 

11.663.000

 

 

tb 3.296.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2006 till 184.405.812,94 euro medan som förskott under åren 2006 och 2007 erhållits 184.142.000 euro varför landskapet erhåller ytterligare 263.812,94 euro.

 

Med anledning av att statens inkomster under år 2007 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 11.400.000 euro. Förskottet för år 2007 uppgår därmed till 193.400.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående förslås ett tillägg under momentet om totalt 11.663.000 euro.

 

 

Specifikation:

 

 

9100

Avräkningsbelopp

 

11.663.000

 

Tillägg

 

11.663.000

 

39.10.92.

Återbäring av lotteriskatt

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

4.108.930,76

6.000.000

 

67.000

 

 

 

 

 

 

Under år 2006 uppbars 6.067.153,04 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 67.000 euro under momentet.

 

 

Specifikation:

 

 

9103

Återbäring av lotteriskatt

 

67.000

 

Tillägg

 

67.000

 

39.10.93.

Apoteksavgifter

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

544.753,20

730.000

 

-170.000

 

 

 

 

 

 

Föreslås en minskning om 170.000 euro under momentet, emedan beloppet av apoteksavgifter är lägre än budgeterat.

 

 

Specifikation:

 

 

9104

Apoteksavgifter

 

-170.000

 

Minskning

 

-170.000

 

49.98.

ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

49.98.99.

Överföring av budgetöverskott

 

 

 

 

 

Bokslut 2006

Budget 2007

 

Förslag

 

-11.341.000,00

-12.367.000

 

-11.822.000

 

 

tb -3.676.000

 

 

 

 

 

 

 

 

För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett tillägg om 11.822.000 euro under momentet.

 

 

Dispositionsplan:

 

 

(9800

Hjälpkonto till budgetdelen

-11.822.000

 

Tilläggsbehov

 

-11.822.000)