Framställning 14/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2001-2002

 

Datum

 

Näringsutskottet

2002-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsutskottets betänkande

Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av 29 kap. strafflagen

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 14/2001-2002

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att det antas en lag om att 29 kap. strafflagen om brott mot den offentliga ekonomin, i den lydelse som gäller i riket, skall tillämpas även på gärningar som faller inom landskapets behörighetsområde. Förslaget, som är avsett att skydda landskapets och Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, innebär att bedrägeri­konventionens krav på straffbestämmelser uppfylls. Genom förslaget kommer brott mot den offentliga ekonomin att behandlas lika, oavsett om brotten riktar sig mot landskapet, riket eller Europeiska gemenskaperna.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar landskapsstyrelsens förslag med en mindre ändring.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att förslaget delvis föranleds av lagtingets godkännande av konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen men att förslaget även omfattar brott riktade mot landskapet. Utskottet anser det vara till fördel att samma regler gäller för brott som riktar sig mot landskapet, riket och Europeiska gemenskapen och har därför inget att invända mot förslaget till denna del. Utskottet föreslår dock ett mindre tillägg till 1 § i syfte att klargöra att med subvention enligt strafflagens 29 kapitel avses även landskapsandel och landskapsunderstöd.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 mars 2002 inbegärt näringsutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vice lantrådet Olof Erland och lagberedaren Sara Takamatsu.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anne-May Pehrsson, vice ordföranden Leo Sjöstrand, ledamöterna Gun-Mari Lindholm och Harriet Lindeman samt ersättaren Lisbeth Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

LANDSKAPSLAG
om tillämpning i landskapet Åland av 29 kap. strafflagen

 

     (Ingressen lika som i framställningen.)

 

1 §

     (1 mom. lika som i framställningen.)

     Med subvention enligt 29 kap. strafflagen avses i landskapet även landskapsandel eller landskapsunderstöd till en kommun eller till ett kommunalförbund.

 

2 §

     (Lika som i framställningen.)

 

 

Mariehamn den 26 mars 2002

 

 

Ordförande

 

 

Anne-May Pehrsson

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson