Framställning 14/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

FRAMSTÄLLNING nr 14/2002-2003

 

Datum

 

 

2003-02-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändrad lagstiftning om skogsodlingsmaterial

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagstiftningen om handel med skogsodlingsmaterial ändras genom att lagtinget antar en särskild landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om skogsodlingsmaterial. Lagstiftningen föreslås ske genom en s.k. blankettlag varigenom rikslagen om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 241/2002) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 1055/2002) i huvudsak blir tillämpliga i landskapet. Samtidigt upphävs 10 och 11 §§ i landskapslagen om skogsvård (83/1998) och de med stöd av 10 § antagna bestämmelserna i andra kapitlet landskapsförordningen om skogsvård (86/1998), i vars 6-9 §§ intagits bestämmelser om tillämpning i landskapet av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial.

     Lagstiftningen innebär i huvudsak att rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial implementeras i landskapet.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Skogsodlingsmaterial 3

1.2 Europeiska gemenskapens bestämmelser 3

1.3 Rikets lagstiftning om skogsodlingsmaterial 4

1.4 Lagstiftningsbehörighet m.m.. 4

2. Förslag. 5

3. Förslagets verkningar 5

Detaljmotivering. 6

1. Ändring av landskapslagen om skogsvård. 6

2. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om skogsodlingsmaterial 6

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om upphävande av 10 och 11 §§ landskapslagen om skogsvård  8

L A N D S K A P S L A G om tillämpning i landskapet Åland av  riksförfattningar om skogsodlingsmaterial 8

Bilaga. 10

Lag om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 241/2002) 10

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 1055/2002) 20

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Skogsodlingsmaterial

 

Skogsodlingsmaterial är främst frön, växtdelar och plantor av trädarter. I landskapet finns närmare bestämmelser om skogsodlingsmaterial i fjärde kapitlet landskapslagen om skogsvård (83/1998) samt i andra kapitlet landskapsförordningen om skogsvård (86/1998). I enlighet med regelverket är rikets lagstiftning om handel med skogsodlingsmaterial tillämplig i landskapet med vissa avvikelser. Lagstiftningen avser närmare bestämt rikets lag om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 684/1979) samt jord- och skogsbruksministeriets beslut om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 1533/1992). I riket har dock denna lagstiftning upphävts och ersatts av

-          lagen den 5 april 2002 om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 241/2002, nedan kallad rikslagen) samt

-          jord- och skogsbruksministeriets förordning den 10 december 2002 om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 1055/2002).

     De sistnämnda författningarna trädde i kraft den 10 respektive den 18 december 2002.

 

1.2 Europeiska gemenskapens bestämmelser

 

Rådets direktiv 1999/105/EG av den 22 december 1999 om saluföring av skogsodlingsmaterial (nedan kallat direktivet) trädde i kraft den 15 januari 2001. I enlighet med artikel 28 skall direktivet vara genomfört den 1 januari 2003. Därefter skall medlemsländernas bestämmelser om skogsodlingsmaterial vara harmoniserade så att inte ytterligare restriktioner finns för saluförande. Däremot får medlemsländerna besluta om ytterligare eller strängare krav på produktion som sker inom det egna landet.

     I artikel 2 i direktivet avgränsas skogsodlingsmaterial att vara

-          "fröenhet (kottar, fruktställningar, frukter och frön som är avsedda för pro­duktion av plantpartier),

-          växtdelar (skottsticklingar, bladsticklingar och rotsticklingar, vävnadsdelar och embryon för mikroförökning, knoppar, avläggare, rötter, ympris, sättstänger och alla växtdelar som är avsedda för produktion av plantpartier) samt

-          plantparti (plantor uppdragna från fröenheter, från växtdelar eller från plantor som uppkommit genom naturlig föryngring)."

 

     Genom direktivet införs ett nytt ursprungsklassificeringsystem för skogsodlingsmaterial. Direktivet är tillämpligt vid produktion och saluföring av skogsodlingsmaterial inom EU. Medlemsländerna skall bl.a. upprätta egna register över de frötäktsområden som hyser godkända beståndsutvalda frökällor samt offentliggöra detta i kartform. Kartor skall tillställas kommissionen och övriga medlemsländer. En förteckning över frötäktsområdena skall dessutom på begäran tillställas kommissionen och medlemsländerna, varefter kommissionen kan publicera en sammanställd förteckning för hela gemenskapen.

     Medlemsstaternas kontrollsystem skall bl.a. medge att skogsodlingsmaterialet kan identifieras under hela vägen från insamling till slutanvändare. För odlingsmaterial från godkända frökällor skall ett stambrev utfärdas. I direktivet anges de uppgifter som däri skall finnas för varje parti skogsodlingsmaterial. Varje parti skall åtföljas av en etikett eller ett dokument varav framgår uppgifter om stambrevet, leverantörens namn, levererad mängd samt materialets kvalitet.

     Direktivet är inte tillämpligt avseende trädarter vilkas användning för skogsbruksändamål inte är betydande på ett medlemslands territorium och för vilka kommissionen efter ansökan har givit landet en rätt att inte tillämpa direktivet. Det är heller inte tillämpligt avseende skogsodlingsmaterial som

-          har bevisats vara ämnat för annat ändamål än skogsbruk,

-          är avsett för export eller återexport till tredje land eller som

-          är avsett för vetenskapliga försök.

 

1.3 Rikets lagstiftning om skogsodlingsmaterial

 

Genom den ovan nämnda nya rikslagstiftningen implementerades uttryckligen direktivet. Marknadsföringskraven ändras så att ett intyg med uppgifter om visst skogsodlingsmaterial (stambrev) efter ansökan skall utfärdas av tillsynsmyndigheten i enlighet med direktivet. Där har också utöver grundläggande kvalitetskrav beträffande sundhet, storlek och förvaring också fogats krav på att förpackning av marknadsfört frömaterial skall ske så att det framgår om en förpackning har brutits innan det skall användas.

     I lagen har dessutom intagits bestämmelser om genetiskt modifierat material. Med detta avses material som består av en genetiskt modifierad organism såsom den definierats i gentekniklagen (FFS 377/1995) eller som innehåller en sådan organism. Genetiskt modifierat material får uttryckligen bara användas för produktion av skogsodlingsmaterial om det uppfyller direktivets krav[1], behövliga undersökningar och åtgärder har gjorts för att undvika negativa hälso- och miljöeffekter samt om det har godkänts enligt gentekniklagen[2].

     En leverantör av skogsodlingsmaterial skall enligt lagen föra en särskild bok (stambok) över produktion, köp, import och marknadsföring av skogsodlingsmaterial. Den som är leverantör av skogsodlingsmaterial skall anmäla detta till Kontrollcentralen för växtproduktion såväl när verksamheten påbörjas och avslutas som när väsentliga förändringar sker. Kontrollcentralen för växtproduktion är huvudansvarig tillsynsmyndighet i riket. Till sin hjälp kan Kontrollcentralen anlita tullverket och skogscentralerna.

     Lagen medger förbud mot marknadsföring av material som inte uppfyller lagstiftningens krav. Ett sådant förbud kan förenas med vite eller hot om tvångsutförande. Tillstånd kan dock ges för användning av materialet för andra än skogsbruksändamål. Dessutom kan beslutas att odlingsmaterial skall förstöras eller föras ut ur landet.

 

1.4 Lagstiftningsbehörighet m.m

 

Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga om skogsbruk och tillvaratagande av skogsbruksmarks produktionsförmåga. Lagstiftningsbehörigheten omfattar dessutom grannelagsförhållanden, expropriation av fast egendom och särskilda rättigheter för allmänt behov mot full ersättning, naturvård, miljövård, vattenrätt, fornminnen samt övriga angelägenheter som enligt självstyrelselagens grundsatser hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Riket har lagstiftningsbehörighet i fråga om införsel av växtförstörare och utrikeshandel. Till landskapets behörighet hör dock sådana begränsningar av in- och utförsel av varor som motiveras med tekniska säkerhetskrav eller av kultur- och miljöpolitiska skäl. Genteknik nämns inte i självstyrelselagens förteckningar över landskapets och rikets lagstiftningsområden. Genteknik har dock i enlighet med självstyrelselagens grundsatser bedömts höra till rikets lagstiftningsbehörighet. Trots detta kan bestämmelser om genteknik intas i landskapslagstiftningen. Detta då i en landskapslag i enlighet med 19 § 3 mom. självstyrelselagen, för att få "enhetlighet och överskådlighet", kan intas bestämmelser som hör till rikets behörighet om de i sak överensstämmer bestämmelser i rikslag.

     I enlighet med 80 § grundlagen skall genom lag utfärdas bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter, samt om frågor som enligt grundlagen i övrigt hör till området för lag. Grundlagsutskottet konstaterade i sitt betänkande[3] med anledning av den berörda rikslagstiftningen att lagstiftningen i två avseenden rör individens grundläggande rättigheter och skyldigheter, nämligen näringsfrihet och egendomsskydd[4]. Bestämmelserna om skogsodlingsmaterial fordrar i dessa delar en lagstiftningsakt.

     Från huvudregeln om näringsfrihet får undantag göras så att tillstånd kan krävas, om ett viktigt och starkt samhälleligt intresse talar för det. Krav på registrering av leverantörer av odlingsmaterial kan jämställas med en tillståndsplikt. Grundlagsutskottet3 fann att registreringsskyldigheten i rikslagen tillgodoser viktiga samhälleliga intressen och att en tillståndsskyldighet därför är en acceptabel åtgärd.

     Regleringen berör också den fria rätten att nyttja sin egendom, då verksamhetsidkaren inte får använda material på visst sätt eller marknadsföra det till vissa parter. Rikslagens inskränkningar i egendomsskyddet riktar sig dock mot egendom av ett mycket speciellt slag. Inskränkningarna har därvid ansetts vara lindriga vid en jämförelse med det samhälleliga intresse som ligger till grund för dem. Grundlagsutskottet3 ansåg inte att rikslagens inskränkningar i egendomsskyddet medförde ett problem med tanke på grundlagens bestämmelser.

 

2. Förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagstiftningen om handel med skogsodlingsmaterial ändras genom att lagtinget antar en särskild landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om skogsodlingsmaterial. Direktivet föreslås således bli tillämpligt genom en s.k. blankettlag varigenom lagen om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 241/2002) samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 1055/2002) i huvudsak blir tillämpliga i landskapet.

     Struktur och materiellt innehåll i den föreslagna lagen följer nuvarande regelverk om skogsodlingsmaterial i andra kapitlet landskapsförordningen om skogsvård (86/1998) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om skogsodlingsmaterial. De senare bestämmelserna (6-9 §§) skall följaktligen upphävas vid ikraftträdandet av denna lag. Samtidigt föreslås att bestämmelserna om skogsodlingsmaterial (10 och 11 §§) i landskapslagen om skogsvård (83/1998) upphävs.

 

3. Förslagets verkningar

 

Förslaget har inte några kända följder för jämställdheten mellan kvinnor och män. Även om förslaget i sig har inte bedöms ha några direkta följder för miljön har skogsodlingen som sådan väsentlig betydelse för växt- och djurliv. Förslaget bedöms inte få väsentliga ekonomiska följder för landskap, kommuner eller enskilda. De uppgifter som enligt rikslagen handhas av Kontrollcentralen för växtproduktion skall i landskapet handhas av landskapsstyrelsens växtskyddsinspektörer. Förslaget medför ett visst merarbete i samband med upprättandet av ett register och sammanställning av kontrolluppgifter, även om det nu endast finns en i landskapet verksam producent av skogsplantor.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av landskapslagen om skogsvård

 

Upphävande av 10 §. I bestämmelsen finns grundläggande krav på skogsodlingsmaterials sundhet och ändamålsenlighet samt en delegation till landskapsstyrelsen att besluta närmare om detta. Enligt förslaget ersätts bestämmelsen av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om skogsodlingsmaterial.

 

Upphävande av 11 §. I lagens 11 § finns en bestämmelse om en producents eller säljares skadeståndsskyldighet, på grund av uppsåt eller oaktsamhet, till en markägare eller -brukare. Någon motsvarande bestämmelse ingår inte i förslaget.

     Köplagen (FFS 355/1987) blir dock tillämplig i de fall inte parterna har avtalat annat. Köplagen (jfr 40§) ger köparen rätt till ersättning för ett fel i en vara eller en förlust orsakad av säljarens vårdslöshet, eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt har utfäst. En säljares vårdslöshet kan avse uppgifter som lämnas vid avtalstillfället, som han borde ha insett vara oriktiga eller vilseledande, såväl som försummelse att senare avhjälpa ett fel samt att säljaren orsakat en skada genom vårdslöshet. Den skadelidande måste dock vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Ett skadestånd kan jämkas bl.a. med hänsyn till en skadeståndsskyldigs möjligheter att förutse och hindra uppkomsten av en skada.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Jämför motiven nedan till ikraftträdelsebestämmelsen för landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial.

 

2. Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om skogsodlingsmaterial

 

1 § Tillämpningsområde. Genom bestämmelsen införlivas rikets bestämmelser om skogsodlingsmaterial i landskapets regelverk, med de ändringar som kan fogas till regelverket efter denna lags ikraftträdande. Samtidigt kommer landskapets regelverk om skogsodlingsmaterial att harmoniera med EG:s direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial.

 

2 § Förvaltningsuppgifter, besvär och ändringssökande m.m. I den rikslagstiftning som nämns i 1 § görs hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen som har motsvarigheter i landskapslagstiftningen och där landskapslagstiftningen skall gälla. Det gäller i frågan om hänvisningar till

-          personuppgiftslagen (FFS 523/1999),

-          lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999),

-          lagen om grun­derna för avgifter till staten (FFS 150/1992) samt till

-          växtskyddslagen (FFS 1203/1994).

 

     I tillämpliga delar gäller därvid i landskapet

-          landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet (72/1977),

-          landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (27/1993) samt

-          landskapslagen om tillämpning av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd (91/1995).

 

3 § Straffbestämmelse. Bestämmelserna sanktionerar uppsåt och grov oaktsamhet, så att den som bryter mot lagen döms för förseelse vid handel med skogsodlingsmaterial till böter. Brottsrubriceringen skiljer sig mot 22 § landskapslagen om skogsvård, där rubriceringen för brott mot bestämmelserna om skogsbruk är skogsbruksbrott. Samtidigt kan noteras att lagstiftningen endast gäller yrkesmässig verksamhet samt att aktörerna därför kan förutsättas ha en särskild skyldighet att vara omsorgsfulla.

     Landskapsstyrelsen anmäler inom sin behörighet förseelser till åtalsprövning. Landskapsstyrelsen kan underlåta att göra detta om vid en helhetsgranskning konstateras att en förseelse måste anses ha varit uppenbart ringa och om det inte finns ett allmänt intresse att åtal väcks. Landskapsstyrelsen kan då ge en leverantör en skriftlig anmärkning och uppmana denne att rätta till felaktigheter.

     I fråga om användning av skogsodlingsmaterial som modifierats med genteknik gäller straffbestämmelserna i gentekniklagen (FFS 377/1995).

 

4 § Handräckning. Polismyndighetens handräckning kan vara behövlig i samband med tillsyn och kontroll.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen. Direktivet 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial skulle som nämnts ovan ha genomförts i samtliga medlemsländer från och med den 1 januari 2003. Då den tidpunkten har passerats och direktivet ännu inte genomförts i landskapet är det angeläget att direktivet så snart som möjligt kan implementeras i landskapets lagstiftning. Samtidigt med ikraftträdandet av denna lag upphävs hittills gällande bestämmelser i 10 och 11 §§ landskapslagen om skogsvård (83/1998) samt de med stöd av dessa gällande bestämmelserna i 6-9 §§ i landskapsförordningen om skogsvård (86/1998).


Lagtext

 

Landskapsstyrelsen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av 10 och 11 §§ landskapslagen om skogsvård

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna landskapslag upphävs 10 och 11 §§ landskapslagen om skogsvård (83/1998).

__________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av
riksförfattningar om skogsodlingsmaterial

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Följande riksförfattningar samt med stöd av dem i riket gällande bestämmelser skall tillämpas i landskapet:

     1. Lagen den 5 april 2002 om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 241/2002).

     2. Jord- och skogsbruksministeriets förordning den 10 december 2002 om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 1055/2002).

     Ändringar i ovannämnda riksförfattningar skall tillämpas i landskapet från den dag de träder i kraft i riket.

 

2 §

Förvaltningsuppgifter, besvär och ändringssökande m.m.

     Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen i de författningar som avses i 1 § skall avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen. Dessutom skall

     a) de förvaltningsuppgifter som i enlighet med de författningar som anges i 1 § ankommer på staten i landskapet handhas av landskapsstyrelsen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området,

     b) avgifter för prestationer enligt denna lag tas ut i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen om grun­derna för avgifter till landskapet (27/1993) samt skall

     c) ändring i beslut som har fattats med stöd av denna lag sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna därom i 25 § självstyrelselagen.

 

3 §

Straffbestämmelse

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot lagen eller med stöd av lagen utfärdade bestämmelser döms, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, för förseelse vid handel med skogsodlingsmaterial till böter.

     Landskapsstyrelsen anmäler förseelser som avses i 1 mom. till åtalsprövning. Landskapsstyrelsen kan avstå från att anmäla förseelser som avses i 1 mom. till allmänna åklagaren, om en förseelse som helhet betraktad skall anses som uppenbart ringa och om inte allmänt intresse bedöms fordra att åtal väcks. Härvid kan landskapsstyrelsen ge den leverantör av skogsodlingsmaterial som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning där denne uppmanas att korrigera felen.

 

4 §

Handräckning

     Polismyndigheten skall på begäran ge handräckning om det fordras vid utförande av tillsyns- och kontrolluppgifter enligt denna lag.

__________________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

__________________

 

 

Mariehamn den 27 feberuari 2003

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Ritva Sarin Grufberg

 


Bilaga

 

Lag om handel med skogsodlingsmaterial
(FFS 241/2002)

 

1 kap.
Allmänna bestämmelser

 

1 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på produktion, marknadsföring och import av skogsodlingsmaterial. Denna lag gäller inte sådan ringa produktion, marknadsföring eller import av skogsodlingsmaterial som inte utövas yrkesmässigt.

     Genom denna lag genomförs rådets direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial, nedan skogsodlingsmaterialdirektivet.

     Denna lag tillämpas även på sådana i bilaga 1 till skogsodlingsmaterialdirektivet avsedda frön av trädarter och artificiella hybrider av dessa, som kan användas vid produktion av plantor av både prydnadsväxter och skogsträd.

     Förutom vad som bestäms i denna lag iakttas i tillämpliga delar vad som bestäms i växtskyddslagen (FFS 1203/1994) och med stöd av den.

 

2 §

Begränsningar av tillämpningsområdet

     Denna lag tillämpas inte på sådana växtdelar eller plantor som av leverantören kan påvisas vara avsedda för annat än skogsbruksändamål. Lagen tillämpas inte heller på produktion av sådana frön eller fröenheter som är avsedda enbart för tester eller forskningsverksamhet, skogsförädling eller genetiskt bevarande.

 

3 §

Definitioner

     I denna lag avses med

     1) skogsodlingsmaterial frön av skogsträd eller andra fröenheter, växtdelar eller plantor,

     2) frökälla frötäktsområde, frötäktsbestånd, fröplantage, föräldraträd till en familj, klon eller klonblandning,

     3) genetiskt modifierat material material som består av en genetiskt modifierad organism såsom den definierats i gentekniklagen (FFS 377/1995) eller som innehåller en sådan organism,

     4) fröenhet kottar, fruktställningar, frukter och frön som är avsedda för produktion av plantor,

     5) ursprung för autoktona frötäktsbestånd eller frötäktsområden den plats där träden växer och för icke-autoktona frötäktsbestånd eller frötäkts­områden den plats från vilken fröna eller plantorna ursprungligen infördes; ursprunget till ett frötäktsbestånd eller frötäktsområde kan vara okänt,

     6) härkomst den plats där ett frötäktsbestånd växer,

     7) härkomstområde för arter eller underarter ett område eller ett antal områden, i förekommande fall avgränsade med beaktande av de rådande höjdskillnaderna, som uppvisar tillräckligt likartade ekologiska förhållanden och som innehåller frötäktsbestånd eller frötäktsområden med liknande fenotypiska eller genetiska egenskaper,

     8) produktion alla stadier i framställningen av fröenheter, omvandlingen av fröenheter till frön och uppdragningen av plantor från frön eller växtdelar,

     9) marknadsföring utbjudande till försäljning, försäljning eller annan överlåtelse mot ersättning samt förmedling av skogsodlingsmaterial till tredje part på Europeiska unionens marknad för distribution eller användning inom unionen,

     10) leverantör av skogsodlingsmaterial en fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt producerar, marknadsför eller importerar skogsodlingsmaterial, samt

     11) import införsel av skogsodlingsmaterial från något annat land än en av Europeiska unionens medlemsstater.

     Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om det skogsodlingsmaterial som avses i 1 mom. 1 punkten och de frökällor som avses i 2 punkten.

 

2 kap.
Bedrivande av verksamhet

 

4 §

Registrering av leverantörer av skogsodlingsmaterial

     Skogsodlingsmaterial får produceras, marknadsföras och importeras endast av en sådan leverantör av material som i enlighet med denna lag har införts i det register över leverantörer av skogsodlingsmaterial som förs av Kontrollcentralen för växtproduktion. Varje i 3 § 1 mom. 10 punkten avsedd leverantör av skogsodlingsmaterial skall införas i registret.

 

5 §

Anmälningsskyldighet

     En leverantör av skogsodlingsmaterial skall till Kontrollcentralen för växtproduktion göra en skriftlig anmälan om när verksamheten påbörjas och avslutas och om väsentliga förändringar i verksamheten.

     En leverantör av skogsodlingsmaterial skall i god tid innan insamlingen av frön påbörjas och importen av skogsodlingsmaterial sker till Kontrollcentralen för växtproduktion göra en anmälan om tidpunkten och insamlingsplatsen för de planerade insamlingarna och om importpartiet, i enlighet med de föreskrifter kontrollcentralen meddelar.

     En sådan leverantör av skogsodlingsmaterial som vegetativt uppförökar kloner eller klonblandningar eller producerar skogsodlingsmaterial av en frökälla av typen föräldraträd till en familj, skall årligen till Kontrollcentralen för växtproduktion göra en anmälan om mängden producerat material.

     Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i anmälan och anmälningsförfarandet.

 

6 §

Produktionsbokföring

     En leverantör av skogsodlingsmaterial skall så som närmare bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet föra bok över det skogsodlingsmaterial han producerat, köpt, marknadsfört och importerat. Produktionsbokföringsmaterialet skall förvaras minst tio år räknat från slutet av det år då partier av skogsodlingsmaterialet har marknadsförts eller använts.

     Då verksamheten upphör skall leverantören av skogsodlingsmaterial eller dennes rättsinnehavare se till att produktionsbokföringsmaterialet förvaras i enlighet med 1 mom. och underrätta tillsynsmyndigheten om vem som har anförtrotts förvaringen av bokföringsmaterialet.

 

 

 

 

3 kap.
Produktion av skogsodlingsmaterial

 

7 §

Krav som gäller frökällor

     För produktion av skogsodlingsmaterial får endast användas en sådan frökälla som uppfyller kraven i bilagorna II–V till skogsodlingsmaterialdirektivet, som har klassificerats enligt dem och som har godkänts av Kontrollcentralen för växtproduktion eller en behörig myndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen.

     Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet bestäms närmare om de krav som ställs på frökällans kvalitet och klassificering, på sammansättning och maximimängd av det skogsodlingsmaterial som producerats av den samt på kloner och klonblandningar.

 

8 §

Krav som gäller genetiskt modifierad frökälla

     Utöver vad som föreskrivs i 7 § får en genetiskt modifierad frökälla användas för produktion av skogsodlingsmaterial endast om den uppfyller kraven i bilaga V till skogsodlingsmaterialdirektivet och om behövliga undersökningar och andra åtgärder har utförts i syfte att konstatera och undvika negativa effekter på människors hälsa och miljön och om den genetiskt modifierade frökällan har godkänts i ett förfarande enligt gentekniklagen eller lagstiftningen om genomförande av Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av frökällor.

     Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser närmare bestämmelser om de undersökningar och åtgärder som avses i 1 mom. samt om godkännande av dem. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom utfärdas bestämmelser om förfarandet vid utförande och godkännande av de un­dersökningar och åtgärder som avses i 1 mom. till den del det är fråga om andra förfaranden än förfa­randen enligt gentekniklagen. Innan sådana bestämmelser som avses i detta moment utfärdas skall i saken begäras utlåtande av social- och hälsovårdsministeriet och av miljöministeriet.

 

9 §

Godkännande och registrering av en frökälla

     Godkännande av en frökälla söks med en ansökan som riktas till Kontrollcentralen för växtproduktion. Innan frökällan godkänns skall kontrollcentralen antingen genom att kontrollera frökällan eller på grundval av annan tillförlitlig utredning som framlagts av sökanden klarlägga att frökällan uppfyller kraven i 7 och 8 §.

     Om en frökälla uppfyller kraven i 1 mom., skall Kontrollcentralen för växtproduktion fatta beslut om godkännande och klassificering av frökällan och föra in den godkända frökällan i registret.

     Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare be­stämmelser utfärdas om ansökan om godkännande.

 

10 §

Stambrev

     Kontrollcentralen för växtproduktion utfärdar ett stambrev för det skogsodlingsmaterial som erhållits av godkända frökällor. Om olika partier av skogsodlingsmaterial blandas skall ett nytt stambrev utfärdas för ett sådant material.

     Ansökan om stambrev för ett fröparti skall göras till Kontrollcentralen för växtproduktion inom tre månader efter det att klängningen och rensningen av fröpartiet har avslutats. Ansökan om stambrev för vegetativt uppförökade kloner eller klonblandningar skall göras i god tid innan materialet marknadsförs.

     Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser närmare bestämmelser om de uppgifter som skall antecknas i stambrevet.

 

11 §

Separat förvaring, blandning och identifiering
av partier av skogsodlingsmaterial

     Partier av skogsodlingsmaterial skall identifieras och hållas åtskilda under samtliga skeden av produktionen. Fröpartier som samlats in i samma fröplantage kan emellertid blandas. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser närmare bestämmelser om identifiering och separat förvaring av partier av skogsodlingsmaterial.

 

4 kap.
Marknadsföring av skogsodlingsmaterial

 

12 §

Säljbart skogsodlingsmaterial

     Skogsodlingsmaterial som marknadsförs skall uppfylla de kvalitetskrav som i bilaga VII till skogsodlingsmaterialdirektivet ställs på säljbart material samt de krav som i fråga om materialets friskhet och yttre kvalitetsnormer närmare bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

     Skogsodlingsmaterial får marknadsföras endast i partier i enlighet med 11 §. Fröenheter som är ämnade att marknadsföras skall förvaras i sådana förslutna förpackningar att det framgår om förpackningen har öppnats före följande skede i produktionen av fröenheterna eller innan fröenheterna används för sitt slutliga ändamål.

 

13 §

Uppgifter som skall lämnas köparen

     Köparen skall på skogsodlingsmaterialpartiets förpackning eller i de dokument som följer med partiet lämnas sådana uppgifter som närmare bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser. Vid marknadsföring av importerat skogsodlingsmaterial skall med materialet dessutom följa antingen ett stambrev som avses i 10 § eller ett officiellt intyg som utfärdats av ursprungslandet och övriga exporthandlingar som hänför sig till det importerade materialet.

 

14 §

Dispensförfarande

     Kontrollcentralen för växtproduktion kan på ansökan bevilja leverantö­ren av skogsodlingsmaterial ett tidsbegränsat tillstånd för marknadsföring av sådant skogsodlingsmaterial som inte uppfyller kraven i denna lag, om det framgår att det inte inom gemenskapen finns tillgång till en tillräcklig mängd material som uppfyller kraven och om Europeiska unionens behöriga institution godkänner avvikelsen. En förutsättning för beviljande av tidsbegränsat tillstånd är dessutom att materialet till sitt ursprung är lämpligt för den planerade användningen.

     Ansökan om dispens skall inlämnas i god tid innan det finns behov av att marknadsföra det i ansökan avsedda skogsodlingsmaterialet. Kontrollcentralen för växtproduktion skall skicka ansökan jämte sitt utlåtande till jord- och skogsbruksministeriet för åtgärder.

     Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet utfärdas närmare bestämmelser om innehållet i ansökan och om ansökningsförfarandet i enlighet med vad som förutsätts i Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av skogsodlingsmaterial.

 

5 kap.
Myndigheter

 

15 §

Allmän ledning och tillsyn

     Den allmänna ledningen av och tillsynen över verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet.

 

16 §

Tillsynsmyndigheter

     För verkställigheten av denna lag samt för tillsynen över att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas samt för organiseringen av tillsynen svarar Kontrollcentralen för växtproduktion.

     Vid tillsynen över att denna lag iakttas kan skogscentralerna anlitas för kontroller i anknytning till produktionen och marknadsföringen av frön av skogsträd. Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om skötseln av de uppgifter som med stöd av denna lag hör till skogscentralerna.

 

6 kap.
Tillsyn och kontroller

 

17 §

Allmänna principer för organiseringen av tillsynen

     Produktionen, marknadsföringen och importen av skogsodlingsmaterial skall övervakas objektivt och regelbundet. Tillsynsåtgärderna skall vara ändamålsenliga och på ett lämpligt sätt omfatta de olika stadierna inom produktionen och marknadsföringen av skogsodlingsmaterial samt importen.

     Vid tillsynen över importen av skogsodlingsmaterial iakttas i tillämpliga delar tullagen (FFS 1466/1994) och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

     Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas närmare bestämmelser om organiseringen av tillsynen.

 

18 §

Rätt att utföra kontroller

     Tillsynsmyndigheterna har rätt att under tiden för förfarandet för godkännande av frökällor samt under produktion, marknadsföring och import av skogsodlingsmaterial utan förhandsmeddelande utföra kontroller på fröplantager, frötäktsbestånd för insamling av frön, fröklängningsanstalter, plantskolor och andra produktionsställen samt på insamlingsplatser, paketeringsställen, lager och försäljningsställen för skogsodlingsmaterial samt att utan ersättning ta de prov som kontrollen förutsätter. Tillsynsmyndigheterna har dessutom rätt att granska produktionsbokföringen hos leverantören av skogsodlingsmaterial. Kontroller får emellertid inte utföras i lokaler som omfattas av hemfriden.

 

19 §

Rätt att få upplysningar

     Tillsynsmyndigheterna har rätt att av en leverantör av skogsodlingsmaterial utan ersättning få de uppgifter och handlingar som behövs för kontroll och tillsyn enligt denna lag.

 

20 §

Europeiska gemenskapens inspektörer

     Vad som i 18 och 19 § bestäms om finska myndigheters rätt att utföra kontroller och få upplysningar gäller även Europeiska gemenskapens inspektörer.

 

21 §

Tillsynsregister

     Kontrollcentralen för växtproduktion för ett register för tillsynsändamål över de anmälningsskyldiga leverantörer som avses i 5 § och de godkända frökällor som avses i 7 §, över sådan frökälla vars godkännande har återkallats samt över de stambrev som avses i 10 §.

     I tillsynsregistren införs endast sådan information som behövs för skötseln av uppgifter enligt denna lag samt administrativ information som hänför sig till användningen av registret. I samband med registerföringen kan information även samlas in för statistiska ändamål.

     I tillsynsregistren antecknas följande uppgifter om en leverantör av skogsodlingsmaterial:

     1) namn eller firma för leverantören av skogsodlingsmaterial samt dennes personbeteckning eller företags- och organisationsnummer, adress och hemort,

     2) bransch och produktionsinriktning, samt

     3) de orter där fröklängningsanstalter och frölager samt plantskolor och plantlager finns, jämte adresser.

     Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om registreringen och den information som skall föras in i registret. Uppgifterna utplånas ur tillsynsregistren inom fem år från en anmälan i enlighet med 5 § 1 mom. om att verksamheten har avslutats.

     På insamling och registrering av personuppgifter i de register som avses i 1 mom. samt på användning och utlämnande av uppgifter i registren tillämpas i övrigt vad som bestäms i personuppgiftslagen (FFS 523/1999) och i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999).

 

22 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

     Den som vid utförandet av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet får utan hinder av bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna ut uppgifterna till de myndigheter som avses i 15 och 16 § för utförandet av uppgifter enligt denna lag.

     Myndigheter som deltar i verkställigheten av denna lag har utan hinder av tystnadsplikten rätt att till jord- och skogsbruksministeriet för vidare utlämnande till Europeiska gemenskapens behöriga institutioner lämna ut sådana uppgifter som i övrigt är sekretessbelagda men som är nödvändiga vid tillsynen över att Europeiska gemenskapens lagstiftning har iakttagits.

 

23 §

Utbyte av information mellan myndigheter i
Europeiska unionens medlemsstater

     En tillsynsmyndighet får till myndigheter i Europeiska unionens övriga medlemsstater lämna ut de uppgifter som tillsynen över skogsodlingsmaterialdirektivet förutsätter. Vid utlämnande av personuppgifter skall iakttas vad som bestäms i personuppgiftslagen. Uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet får dock inte lämnas ut.

 

24 §

Avgifter

     För prestationer enligt denna lag tas avgifter ut till staten enligt vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (FFS 150/1992).

 

7 kap.
Administrativa tvångsmedel

 

25 §

Återkallande av godkännande av en frökälla

     Om en frökälla inte längre används eller går att använda för produktion av uppförökningsmaterial, skall frökällans ägare eller den som ansökt om godkännande av frökällan göra en anmälan till Kontrollcentralen för växtproduktion för återkallande av godkännandet.

     Tillsynsmyndigheten kan också återkalla godkännandet av en frökälla om den upptäcker att frökällan inte längre uppfyller de krav som ställs i denna lag. Kontrollcentralen för växtproduktion skall i detta fall ge ägaren till frökällan, eller den som enligt 7 § har ansökt om godkännande av frökällan, en anmärkning samt vid behov sätta ut en tid inom vilken frökällan skall fås att motsvara de krav som ställs i lag. Om frökällan inte inom utsatt tid fås att motsvara de krav som ställs i lag, skall Kontrollcentralen för växtproduktion återkalla godkännandet.

 

26 §

Marknadsföringsförbud för skogsodlings- material

     Kontrollcentralen för växtproduktion kan förbjuda marknadsföringen av ett visst parti skogsodlingsmaterial eller förbjuda en leverantör av skogsodlingsmaterial som idkar marknadsföring och import att marknadsföra skogsodlingsmaterial, om materialet, förpackningen eller anteckningarna som gäller materialet inte uppfyller de krav som föreskrivs i denna lag eller med stöd av den. Om det finns grundad anledning att misstänka att skogsodlingsmaterialet, dess förpackning eller anteckningar som gäller materialet inte uppfyller kraven som ställs på dem, kan förbud meddelas även för tiden för utförandet av behövliga undersökningar som gäller uppfyllandet av kraven. Kontrollcentralen för växtproduktion kan i syfte att förhindra marknadsföringen märka skogsodlingsmaterialet på ett lämpligt sätt.

     Ett förbud som avses i 1 mom. skall meddelas för viss tid om det är möjligt att avhjälpa den bristfällighet som ligger till grund för förbudet. Förbudet skall upphävas utan dröjsmål om bristfälligheten har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på förbudet. Om bristfälligheten endast gäller förpackning, märkning av skogsodlingsmaterial eller någon annan jämförlig omständighet av teknisk natur, skall Kontrollcentralen för växtproduktion tilldela leverantören av skogsodlingsmaterial en anmärkning i stället för ett förbud och vid behov sätta ut en tid inom vilken bristfälligheten skall vara avhjälpt. Om bristfälligheten inte avhjälps inom utsatt tid, skall Kontrollcentralen för växtproduktion förbjuda marknadsföringen av materialet.

     Om det kan konstateras eller om det med fog kan antas att användningen av skogsodlingsmaterial på grund av materialets fenotypiska eller genetiska egenskaper medför olägenhet för skogsbruket, miljön, genresurserna eller den biologiska mångfalden, kan jord- och skogsbruksministeriet förbjuda marknadsföringen av materialet till slutanvändaren samt besluta om villkoren för användningen av det, under förutsättning att Europeiska unionens behöriga institution har gett ett separat beslut i frågan.

 

27 §

Föreläggande om användning, förstöring
eller utförsel av skogsodlingsmaterial

     Om marknadsföring av skogsodlingsmaterial har förbjudits med stöd av 26 § kan Kontrollcentralen för växtproduktion tillåta att skogsodlingsmaterialet används för något annat ändamål än skogsbruk eller bestämma att det skall föras ut ur landet eller förstöras. Till beslutet kan fogas villkor om det förfarande som skall iakttas när beslutet verkställs.

 

28 §

Vite eller tvångsutförande

     Kontrollcentralen för växtproduktion kan förena ett förbud som avses i 26 § eller ett föreläggande om sådan användning, förstöring eller utförsel av skogsodlingsmaterial som avses i 27 § med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

     I ett ärende som gäller vite, hot om tvångsutförande eller tvångsutförande iakttas viteslagen (FFS 1113/1990).

 

8 kap.
Särskilda bestämmelser

 

29 §

Ändringssökande

     I beslut som Kontrollcentralen för växtproduktion har fattat med stöd av denna lag söks ändring genom besvär hos landsbygdsnäringarnas besvärs­nämnd med iakttagande av vad som i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996) bestäms om sökande av ändring.

     Ändring i beslut av landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd söks genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen med iakttagande av vad som i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om ändringssökande. Om sökande av ändring i jord- och skogsbruksministeriets beslut bestäms i förvaltningspro­cessen.

 

30 §

Verkställighet

     I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan bestämmas att beslutet skall iakttas innan det vunnit laga kraft, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

 

31 §

Straffbestämmelser och åtalsrätt

     Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter

     1) de krav som i 7 § 1 mom. och i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av 7 § 2 mom. ställs på en frökälla som används för produktion av skogsodlingsmaterial,

     2) de krav som i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av 8 § 2 mom. ställs på användning av material som modifierats med genteknik för produktion av skogsod­lingsmaterial,

     3) de krav som i 11 eller 12 § och i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av 11 § eller 12 § 1 mom. ställs på skogsodlingsmaterial eller partier av skogsodlingsmaterial vid produktion eller marknadsföring, eller som vid marknadsföringen av material handlar i strid med dispens som avses i 14 §,

     4) den skyldighet att föra bok över produktionen eller att förvara produktionsbokföringsmaterialet som föreskrivs i 6 § och i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av den,

     5) den anmälningsskyldighet som föreskrivs i 5 § eller 6 § 2 mom. eller den skyldighet att lämna uppgifter som föreskrivs i 13 § och i en förordning av jord- och skogsbruksministeriet vilken utfärdats med stöd av den,

     6) ett förbud mot marknadsföring av skogsodlingsmaterial som meddelats med stöd av 26 § eller villkor för marknadsföring som ställts med stöd av 26 § 3 mom., eller ett föreläggande enligt 27 § om användning, förstörande eller utförsel av skogsodlingsmaterial,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs på något annat ställe i lag, för förseelse vid handel med skogsodlingsmaterial dömas till böter.

     På den som åsidosätter de krav som ställs i 8 § 1 mom. i fråga om användning av material som modifierats med genteknik för produktion av skogsodlingsmaterial, tillämpas vad som bestäms i 39–41 § gentekniklagen.

     Kontrollcentralen för växtproduktion kan låta bli att anmäla förseelser som avses i 1 mom. till allmänna åklagaren, om förseelsen som helhet betraktad skall anses som uppenbart ringa och om inte allmänt intresse anses kräva att åtal väcks. Härvid kan kontrollcentralen ge den leverantör av skogsodlingsmaterial som gjort sig skyldig till förseelsen en skriftlig anmärkning där denne uppmanas att korrigera felen.

     Kontrollcentralen för växtproduktion skall ges tillfälle att bli hörd när en sådan förseelse som av­ses i 1 mom. behandlas vid förundersökningen och i tingsrätten.

 

32 §

Förverkandepåföljd

     Om skogsodlingsmaterial har marknadsförts i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, kan skogsodlingsmaterialet jämte förpackningar eller värdet av materialet och förpackningarna, helt eller delvis dömas förverkat till staten, om inte detta är uppenbart oskäligt med beaktande av omständigheterna. Angående förverkandet till staten av den ekonomiska fördel en förseelse vid handel med skogsodlingsmaterial har berett liksom av föremål eller annan egendom som har använts för brottet iakttas 10 kap. strafflagen (FFS 39/1889).

 

33 §

Handräckning

     Tillsynsmyndigheterna har rätt att vid behov få handräckning av andra myndigheter för utförande av tillsyns- och kontrolluppgifter enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

 

34 §

Handräckning mellan myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater

     En tillsynsmyndighet skall ge andra myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater handräckning så som närmare bestäms genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet med beaktande av Europeiska gemenskapens bestämmelser om produktion och marknadsföring av skogsodlingsmaterial.

 

35 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

     Genom denna lag upphävs lagen den 24 augusti 1979 om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 684/1979) jämte ändringar (den upphävda lagen).

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan la­gen träder i kraft.

 

36 §

Övergångsbestämmelser

     En leverantör av skogsodlingsmaterial som innan denna lag trätt i kraft har registrerats i det register som jord- och skogsbruksministeriet för enligt den upphävda lagen anses vara registrerad enligt denna lag.

     En sådan frökälla som har godkänts innan denna lag trätt i kraft och som uppfyller kraven enligt 7-8 § i denna lag kan anses vara godkänd i enlighet med 9 § i denna lag, om en anmälan om frökällan görs till Kontrollcentra­len för växtproduktion före den 31 mars 2003. Före detta datum skall dock även ett stambrev enligt 10 § sökas för skogsodlingsmaterial som erhållits från en sådan frökälla.

     Vad som bestäms i 7 § gäller dock inte ett sådant fröparti som har insamlats innan lagen trätt i kraft och inte heller sådana plantor eller annat skogsodlingsmaterial som har börjat odlas innan lagen trätt i kraft. Vid marknadsföring av sådant skogsodlingsmaterial till köparna efter att denna lag trätt i kraft måste det meddelas att det är fråga om skogsodlingsmaterial enligt detta moment.

 

 

 


 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om handel med skogsodlingsmaterial
(FFS 1055/2002)

 

 

     I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen den 5 april 2002 om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 241/2002):

 

 

1 §

Skogsodlingsmaterialets sammansättning

     Skogsodlingsmaterialenligt 3 § 1 mom. 1 punkten lagen om handel med skogsodlingsmaterial (FFS 241/2002) är sammansatt av frön, andra fröenheter, växtdelar och plantor av de trädarter och artificiella hybrider av dessa som uppräknas i bilaga I till rådets direktiv 1999/105/EG om saluföring av skogsodlingsmaterial, nedan odlingdirektivet.

     I 1 mom. avses med

     1) fröenheter kottar, fruktställningar, frukter och frön som är avsedda för produktion av plantor,

     2) växtdelar skott-, blad- och rotsticklingar, sättstänger, knoppar, av­läggare, rötter och ympris samt för mikroförökning avsedda vävnadsdelar, embryon och andra växtdelar, samt med

     3) plantor plantor uppdragna från fröenheter, från växtdelar eller från plantor som uppkommit genom naturlig förnyelse.

     Med plantparti avses en samling plantor som härrör från ett enda fröparti eller som förökats vegetativt och som har uppdragits på ett avgränsbart område och behandlats på ett enhetligt sätt. Sådana delar av plantbeståndet som avviker från det övriga plantpartiet till sin höjd kan avgränsas till ett eget plantparti.

 

2 §

Typer av frökälla

     Med typer av en frökälla som anges i 3 § 1 mom. 2 punkten lagen om han­del med skogsodlingsmaterial avses

     1) frötäktsområde: träd inom ett område varifrån frö samlats in,

     2) frötäktsbestånd: en avgränsad trädpopulation av tillräckligt homogen sammansättning,

     3) fröplantage: en i fröproduktionssyfte anlagd plantering bestående av utvalda kloner eller familjer som är isolerad eller sköts på ett sådant sätt att pollinering från yttre källor kan förhindras eller minskas,

     4) föräldraträd till en familj: för fröproduktion avsedda träd som pollinerats kontrollerat eller fritt så, att honblommorna hos en känd trädindivid har pollinerats med hjälp av pollen från en annan individ (helsyskon) eller från flera kända eller okända individer (halvsyskon),

     5) klon: ett antal individer som producerats från en och samma ursprungsindivid genom vegetativ förökning, samt med

     6) klonblandning: en blandning av identifierade kloner i bestämda proportioner.

 

3 §

Kategorier av frökällor och skogsodlingsmaterial

     Frökällor som används till produktion av skogsodlingsmaterial delas in i följande kategorier:

     1) känd härkomst: en frökälla som utgör ett frötäktsområde eller ett frötäktsbestånd inom ett och samma härkomstområde,

     2) beståndsutvalt: en frökälla som utgör ett frötäktsbestånd inom ett och samma härkomstområde, och som valts ut efter fenotypiska kriterier,

     3) individutvalt: frökällor som utgör sådana fröplantager, föräldraträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars komponenter valts ut efter fenotypiska kriterier på individnivå,

     4) testat: frökällor som utgör sådana frötäktsbestånd, fröplantager, föräldraträd till familjer, kloner eller klonblandningar vars överlägsna egenskaper har påvisats genom jämförande tester eller en bedömning som grundar sig på en genetisk utvärdering av frökällans olika beståndsdelar.

     Skogsodlingsmaterialet hör till samma kategori som dess frökälla.

 

4 §

Maximimängder för produktionen av skogsodlingsmaterial

     Av en sådan frökälla av typen föräldraträd till en familj som avses i 2 § 4 punkten får utgående från en familj produceras högst en mängd skogsodlingsmaterial motsvarande fyra miljoner plantor av kategorin individutvalt. Mängden av skogsodlingsmaterial i kategorin testat som producerats utgående från en frökälla av typen föräldraträd till en familj begränsas inte.

     Vid vegetativ förökning får utgående från en ursprungsindivid produceras högst en miljon plantor av kategorin individutvalt, för masurbjörk dock högst två miljoner plantor. Antalet vegetativt förökade plantor av kategorin testat begränsas inte.

 

5 §

Krav som gäller registrering av frökällor avsedda för vegetativ förökning

     Kloner och klonblandningar kan införas i registret över frökällor enligt 9 § 2 mom. lagen om handel med skogsodlingsmaterial som följer:

     1) i kategorin testat kan en enskild klon införas för alla trädarter samt för gran, glasbjörk och vårtbjörk också en klonblandning bestående av minst fyra kloner, och

     2) i kategorin individtestat kan för gran, glasbjörk och vårtbjörk införas en klonblandning bestående av minst elva kloner; för masurbjörk och andra trädarter kan endast enskilda kloner registreras i denna kategori.

 

6 §

Krav som gäller vegetativt förökade plantpartier

     Vegetativt förökade plantpartier som produceras och marknadsförs i Finland skall utöver kraven i 7 § lagen om handel med skogsodlingsmaterial uppfylla följande krav:

     1) i ett plantparti som marknadsförs får i kategorin testat skillnaden mellan andelarna enskilda kloner av plantor som förökats från klonblandningar utgöra högst 10 procentenheter,

     2) i ett parti plantor i kategorin individutvalt som förökats från en klonblandning skall ingå minst 90 procent av klonerna i blandningen. I ett plantparti får skillnaden mellan andelarna enskilda kloner utgöra högst 5 procentenheter.

     Av frömaterial; kategorierna beståndsutvalt, individutvalt och testat får plantor produceras vegetativt.

 

7 §

Kvalitetskrav som gäller frön

     Artrenheten hos ett fröparti som marknadsförs skall vara minst 99 procent. Med artrenhet avses andelen frön av den art som marknadsförs av vikten för rena frön.

 

8 §

Kvalitetskrav som gäller plantor

     Plantor som marknadsförs skall vara sunda och livskraftiga samt även i övrigt lämpade för skogsodling. En planta uppfyller inte dessa krav, om

     1) det på plantan förekommer skadegörare eller av dessa förorsakade skador som försvagar plantans livskraft,

     2) plantans rotsystem eller skott är starkt böjt, rotsystemet är förvridet på ett menligt sätt eller bristfälligt utvecklat eller rötterna hos en täckrotsplanta inte binder samman rotklumpen tillräckligt,

     3) plantans toppskott inte är normalt eller plantan är starkt förgrenad, eller

     4) plantan uppvisar menliga barkfel eller bristningar eller har skadats av frost eller torka.

     I ett plantparti får det förekomma enskilda plantor som inte uppfyller kvalitetskraven enligt 1 mom. De får dock utgöra högst 5 procent av det sammanlagda antalet plantor.

 

9 §

Uppgifter som skall antecknas i registret över frökällor

     I registret över godkända frökällor skall utöver de uppgifter som avses i 21 § 3 mom. lagen om handel med skogsodlingsmaterial antecknas följande:

     1) frökällans registerbeteckning,

     2) trädartens botaniska namn samt namnet på finska eller svenska, kategori, frökällans ändamål och typ,

     3) i fråga om frökällor av kategorin känd härkomst härkomstområdet samt dess longitud- och latitudintervall, i fråga om frökällor av kategorin beståndsutvalt härkomstområdet samt det geografiska läget definierat enligt dess longitud och latitud och i fråga om frökällor av kategorierna individutvalt och testat det exakta geografiska läget,

     4) altitud eller altitudintervall för den plats där frökällan är belägen,

     5) frötäktsområdets, frötäktsbeståndets och fröplantagens areal,

     6) uppgift om huruvida frökällan är autokton, icke-autokton eller av okänt ursprung, samt huruvida frökällan är ortsegen eller icke-ortsegen; i fråga om en frökälla som är icke- autokton eller icke-ortsegen anges ursprunget, om det är känt,

     7) i fråga om frökällor av typerna fröplantage och föräldraträd till en familj frökällans sammansättning och grunderna för den,

     8) användningsområdet för skogsodlingsmaterial som produceras utgående från en frökälla av kategorin individutvalt eller testat,

     9) i fråga om testat material uppgift om huruvida materialet är genetiskt modifierat, samt

     10) mängden skogsodlingsmaterial som producerats utgående från frökällor av typerna föräldraträd till en familj, klon och klonblandning.

     Beträffande kloner och klonblandningar skall dessutom följande uppgifter antecknas i registret över frökällor:

     1) klonens eller klonblandningens beteckning,

     2) klonens ursprung och härstamning,

     3) klonblandningens sammansättning och grunderna för den, samt

     4) urvals- och testningsuppgifter.

 

10 §

Anmälningar till registret över leverantörer av skogsodlingsmaterial

     I en anmälan om påbörjande av verksamhet skall, utöver de uppgifter om leverantören av skogsodlingsmaterial som avses i 21 § 3 mom. lagen om handel med skogsodlingsmaterial, lämnas följande uppgifter:

     1) metoderna för anskaffning av frö och anskaffningens omfattning, metoderna för klängning och lagring och verksamhetens omfattning samt de anordningar och metoder som används vid behandlingen och analyseringen av frö samt fröförpackningsverksamhetens omfattning,

     2) arealerna för de växthus och frilandsodlingsområden som används för plantuppdragning, lagringsmetoderna och lagringens omfattning, uppgifter om beskaffenheten hos och omfattningen av produktionen av växtdelar eller vegetativt förökade plantor samt uppgift om huruvida fröna används också vid produktion av prydnadsväxter, samt

     3) uppgift om huruvida leverantören av skogsodlingsmaterial ämnar bedriva import.

     Av en anmälan om väsentliga förändringar i verksamheten skall framgå på vilket sätt verksamheten har förändrats och vilka verksamhetsenheter förändringarna gäller.

     Av en anmälan om upphörande med verksamhet skall för varje verksamhetsenhet framgå när skogsodlingsmaterial från den har marknadsförts senast.

 

11 §

Importanmälan

     Av en anmälan om import av skogsodlingsmaterial skall framgå importörens namn, införseldatum och införselort samt mängden material som importeras. Om skogsodlingsmaterial importeras i syfte att användas till tester, forskningsverksamhet, skogsförädling eller genetiskt bevarande, skall av importanmälan dessutom framgå ändamålet och skogsodlingsmaterialets slutanvändare.

 

12 §

Stambrev

     Stambrev som utfärdas för skogsodlingsmaterial som erhållits från godkända frökällor skall överensstämma med bilaga 1, 2 eller 3, beroende på typen av frökälla.

 

13 §

Identifiering, separat förvaring och blandning
 av partier av skogsodlingsmaterial

     Ett parti skogsodlingsmaterial skall identifieras så, att följande uppgifter framgår av produktionshandlingarna:

     1) stambrevets kod och nummer,

     2) trädartens botaniska namn och det finska eller svenska namnet på ma­terial som producerats i Finland,

     3) skogsodlingsmaterialets kategori,

     4) skogsodlingsmaterialets användningsändamål,

     5) typen av frökälla,

     6) frökällans registerhänvisning eller härkomstområdets identitetsbeteckning,

     7) de uppgifter som anges i 9 § 1 mom. 3, 6, 8 och 9 punkten,

     8) mognadsåret för fröenheter, samt

     9) plantornas ålder och typ.

     Partierna av skogsodlingsmaterial skall i alla produktionsled hållas åtskilda på grundval av uppgifterna i 1 mom. så, att partierna från olika godkända enheter inte kan blandas.

     Utan hinder av vad som bestäms i 2 mom. får fröpartier från samma fröplantage blandas. Ett sammanslaget parti skall ha ett stambrev av vilket numren på de sammanslagna fröpartiernas stambrev framgår.

 

14 §

Uppgifter som skall lämnas om skogsodlingsmaterialet

     Till ett parti skogsodlingsmaterial som är avsett att marknadsföras skall fogas en etikett eller något annat dokument från leverantören. Etiketten eller dokumentet skall utöver uppgifterna i 9 § 3, 6 och 9 punkten samt 13 § 1-6 och 8-9 punkten innehålla följande uppgifter:

     1) leverantörens namn eller firma,

     2) mängden skogsodlingsmaterial, samt

     3) vid behov en anteckning om vegetativ förökning.

     Av ett dokument från leverantören eller av en etikett vilka hänför sig till ett fröparti som skall marknadsföras skall utöver uppgifterna i 1 mom. framgå följande uppgifter, vid vilkas bedömning internationellt vedertagna metoder har iakttagits så noggrant som möjligt:

     1) andelen rent frö, andra frön och orenheter i massprocent; procentandelen andra frön och orenheter behöver inte uppges, om andelen andra frön understiger 0,05 procent av fröpartiets vikt,

     2) grobarhetsprocenten hos rent frö eller, om grobarheten inte kan bedömas eller endast med svårighet kan bedömas, andelen livsdugliga frön i procent, uppskattad med hjälp av en angiven metod,

     3) tusenkornsvikten för rent frö, samt

     4) antalet grobara frön per kilogram frö eller, om antalet grobara frön inte kan eller endast med svårighet kan bedömas, antalet livsdugliga frön per kilogram.

     De uppgifter som krävs i 2 mom. 1 och 3 punkten behöver dock inte uppges i fråga om frön av asp, björk och al. Utöver vad som bestäms i 1 mom. skall på leverantörens etikett eller dokument vid marknadsföring av sättstänger av Populus spp. finnas en anteckning om klassificering enligt punkt 2 b i del C i bilaga VII till odlingdirektivet.

     I leverantörens etikett eller dokument enligt 1 mom. skall tydligt anges huruvida det är fråga om sådant genetiskt modifierat material som avses i 8 § lagen om handel med skogsodlingsmaterial. När det är fråga om material som avses i lagens 14 § skall i leverantörens etikett eller dokument anteck­nas att det är fråga om material som uppfyller mindre stränga krav.

     Beträffande skogsodlingsmaterial som producerats och marknadsförs i Finland skall köparen utöver de uppgifter som föreskrivs i 1-4 mom. få följande uppgifter:

     1) användningsområdet för material av kategorierna individutvalt och testat,

     2) plantpartiets medelhöjd och minimihöjden för enskilda plantor i plantpartiet samt uppdrivningstätheten för täckrotsplantor,

     3) tidpunkten för när lagringen av plantor som kyl- eller fryslagrats upphör,

     4) avsändningsdatum och, för plantor i förpackningar som skall förslutas, förpackningsdatum samt

     5) datum för grobarhetstestning och avsändning i fråga om frön.

     Beträffande importerat material lämnas i tillämpliga delar de uppgifter som avses i 1 mom.

 

15 §

Ansökan om dispens

     En ansökan om dispens enligt 14 § lagen om handel med skogsodlingsmaterial skall innehålla följande uppgifter:

     1) sökandens kontaktinformation,

     2) identifieringsuppgifter som gäller materialet, dess beskaffenhet (frön, plantor eller annat material) och mängd samt det planerade användnings­området,

     3) vilka krav enligt lagen om handel med skogsodlingsmaterial ansökan om dispens gäller, samt

     4) tidpunkten för införsel av partier som skall importeras.

 

16 §

Produktionsbokföring

     Den bokföring över produktionen av skogsodlingsmaterial som avses i 6 § lagen om handel med skogsodlingsmaterial skall i fråga om produktionen av frö och plantpartier innehålla de uppgifter som anges i 13 § samt i fråga om köp, marknadsföring och import de uppgifter som anges i 14 §. Därtill skall av produktionsbokföringen framgå till vem skogsodlingsmaterialpartiet har marknadsförts.

 

17 §

Anlitande av skogscentralerna vid tillsynen

     Skogscentralerna kan anlitas vid tillsynen över fröinsamlingar som är mera omfattande än sedvanligt.

 

18 §

Omständigheter som skall uppges i anmälan om insamling

     I en anmälan om påbörjande av fröinsamling som avses i 5 § 2 mom. lagen om handel med skogsodlingsmaterial skall följande uppgifter lämnas:

     1) det kommunspecifika insamlingsområdet vid anskaffning av material i kategorin känd härkomst,

     2) insamlingsplatsens exakta geografiska läge vid anskaffning av mate­rial tillhörande andra kategorier, och

     3) den för insamlingen ansvariges namn och kontaktinformation.

     Anmälan om påbörjande av insamling skall göras till Kontrollcentralen för växtproduktion senast två veckor innan insamlingen påbörjas.

 

19 §

Ikraftträdande

     Denna förordning träder i kraft den 18 december 2002.

 [1] Jfr direktivets bilaga V.

[2] Jfr 16 § gentekniklagen, om godkännande av genetiskt modifierade organismer.

 

[3] GrUU 45/2001 rd.

[4] Jfr 15 § och 18 § 1 mom. grundlagen.