Framställning 15/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsregering

FRAMSTÄLLNING nr 15/2003-2004

 

Datum

 

 

2004-06-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Anpassning av landskapslagstiftningen med anledning av det nya sjöfartsstödet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Ett förslag till nytt stödsystem för rederinäringen behandlas för närvarande i riksdagen. Stöd till sjöfarten hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Stödet förverkligas genom en särskild lag om befrielse från skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning. Arbetsgivarens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning anges i lagen om förskottsuppbörd, som också tillämpas vid kommunalbeskattningen i landskapet med stöd av en blankettlag. För att arbetsgivarna inom rederinäringen i landskapet skall befrias från den skyldighet som således följer av landskapslagen är det nödvändigt att göra en ändring av lagen. Landskapsregeringen föreslår ett tillägg så att lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts av sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg även skall tillämpas vid verkställande av förskottsinnehållning i landskapet.

     Det nya stödsystemet skall enligt det förslag som behandlas i riksdagen tillämpas från och med 1 januari 2005. Datum för ikraftträdande har dock lämnats öppet i landskapsregeringens förslag eftersom det är oklart när förslaget i riksdagen blir slutbehandlat. Stödsystemets ikraftträdande är dessutom beroende av EG-kommissionens godkännande eftersom det rör sig om statsstöd.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Nuläge. 3

2. Bedömning av nuläget och förslag till åtgärder 3

3. Ikraftträdande. 4

4. Förslagets verkningar 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd. 5

Parallelltexter 6

 


 

Motivering

 

1. Nuläge

 

Det nuvarande systemet för rederistöd i Finland baseras på ett direkt stöd som finansieras med statens medel och som administreras av Sjöfartsverket. Stödet regleras i lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (FFS 1707/1991). Ursprungligen antecknades enbart lastfartyg och passagerarfartyg som inte trafikerar nordiska hamnar regelbundet i handelsfartygsförteckningen. Sedan 2002 kan även passagerarfartyg som trafikerar finska hamnar antecknas i förteckningen och därmed beviljas stöd enligt lagens 4 §. Villkor för att stöd skall beviljas är att fartyget är inskrivet i det finska fartygsregistret och att det huvudsakligen används i utrikesfart. Stödbeloppet som beviljas när det gäller passagerarfartyg motsvarar 97 % av den förskottsinnehållning som verkställts av den sjöarbetsinkomst som en allmänt skattskyldig sjöfarare fått från fartyget. När det gäller lastfartyg och passagerarfartyg som går i trafik mellan tredje länder motsvarar stödbeloppet hela förskottsinnehållningen och dessutom beloppet av arbetsgivarens socialskyddsavgifter, sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremier samt ett belopp som motsvarar arbetsgivarens andel av grupplivförsäkringen och tilläggsförsäkringen för fritiden. Stöden betalas i efterskott för föregående halvårsperiod.

     I november 2003 beslöt regeringens ekonomiskpolitiska ministerutskott att utvidga rederistödet när det gäller passagerarfartyg i utrikesfart som trafikerar hamnar i Finland. Enligt beslutet skall det ovan nämnda stödet som motsvarar 97 % av förskottsinnehållningen bibehållas oförändrat. I fortsättningen kommer dock detta stöd att vara avsett att täcka arbetsgivarens lönebikostnader, det vill säga socialskyddsavgifter samt sjömanspensions- och andra försäkringspremier. Samtidigt införs ett nytt stöd som innebär att rederierna dessutom får behålla den förskottsinnehållning som hänför sig till sjöarbetsinkomst i stället för att betala in den till skatteförvaltningen. Det belopp som därmed inte inflyter täcks via statsbudgeten av statliga medel så att de övriga skattetagarnas intäkter inte påverkas.

     Det nya stödsystemet är avsett att tillämpas under åren 2005–2009. För närvarande behandlas två propositioner i riksdagen som gäller de lagändringar som krävs för att förverkliga det nya systemet. Den ena propositionen gäller en ändring av lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (RP 72/2004) medan den andra gäller införande av en temporär lag om befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts av sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg (RP 94/2004).

 

2. Bedömning av nuläget och förslag till åtgärder

 

Stöd till sjöfarten faller under rikets lagstiftningsbehörighet enligt 27 § 13 punkten självstyrelselagen. De åländska rederierna har därför omfattats av det nuvarande stödsystemet i enlighet med de regler som riksdagen lagstiftat om. Detsamma gäller naturligtvis även det nya utvidgade stödsystemet, när det räder i kraft blir det tillämpligt i hela landet inklusive landskapet Åland. Den lagstiftningsteknik man har valt medför dock att vissa lagtekniska åtgärder är nödvändiga för att systemet skall kunna tillämpas i landskapet på samma villkor som i resten av landet.

     Enligt lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) är den som betalar ut lön skyldig att verkställa förskottsinnehållning enligt den på skattekortet angivna grund- och tilläggsprocenten. I samma lag finns även regler för hur och när arbetsgivaren skall betala förskottsinnehållningen till länsskatteverket. Det förslag som nu ligger i riksdagen gäller införandet av en temporär lag som på vissa villkor befriar arbetsgivare från skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning på den lön som betalas till anställda ombord på fartyg.

     Lagen om förskottsuppbörd tillämpas vid verkställande av kommunalbeskattning i landskapet med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd (32/1997). Om det nya stödet skulle införas genom en ändring av lagen om förskottsuppbörd skulle reglerna automatiskt bli tillämpliga även vid kommunalbeskattningen i landskapet med stöd av 1 § 2 mom. nämnda landskapslag. Men eftersom stödet införs genom en separat lag krävs en ändring av landskapslagen. Landskapsregeringen anser att det är viktigt att de rederier som är verksamma i landskapet får ta del av stödet på samma villkor som övriga rederier i Finland. Därför föreslås att det i landskapslagen införs en bestämmelse enligt vilken lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts av sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg även skall tillämpas vid verkställande av förskottsinnehållning i landskapet.

 

3. Ikraftträdande

 

Det nya stödsystemet för rederinäringen är att betrakta som ett statsstöd och tidpunkten för dess ikraftträdande är därför beroende av när det godkänns av EG-kommissionen. Avsikten är dock att det skall tillämpas från och med den 1 januari 2005. Landskapsregeringens förslag är avsett att träda i kraft samtidigt som den lagstiftning som behandlas i riksdagen. Enligt förslaget lämnas datum för ikraftträdande öppet så att det kan anpassas till den lagstiftningen.

 

4. Förslagets verkningar

 

Den föreslagna ändringen berör enbart de åländska passagerarrederierna. Den ekonomiska effekten är för deras del positiv eftersom förslaget innebär att de till fullo kan dra nytta av det nya stödsystemet för rederinäringen. Några andra effekter har inte förslaget. Det påverkar inte sjömansbeskattningen och innebär inte heller någon ekonomisk förlust för kommunerna som skattetagare eftersom den förskottsinnehållning som inte inflyter ersätts av statens medel.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 1 § 1 mom. landskapslagen den 13 mars 1997 om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om förskottsuppbörd samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

1 §

Tillämpningsområde

     Lagen om förskottsuppbörd (FFS 1118/1996) och förordningen om förskottsuppbörd (FFS 1124/1996) och med stöd av dem utfärdade bestämmelser skall tillämpas i landskapet vid verkställande av kommunalbeskattningen med beaktande av de avvikelser och särskilda bestämmelser som följer av denna lag. Dessutom tillämpas lagen om temporär befrielse från betalning av förskottsinnehållning som verkställts av sjöarbetsinkomst från vissa passagerarfartyg (FFS …/2004) vid verkställande av förskottsinnehållning i landskapet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången på den förskottsinnehållning som verkställs av löner som utbetalas år 2005.

 

 

Mariehamn den 11 juni 2004

 

 

L a n t r å d

 

 

Roger Nordlund

 

 

Föredragande ledamot

 

 

Jörgen Strand

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens framställning 15/2003-2004